Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Croeso i Flog CGA – 'Sôn'.

Mae'r blog yn gartref i ystod o sylwadau ynghylch materion addysg a materion proffesiynol, yr ydym yn gobeithio y byddant o ddiddordeb i chi. Barn yr awduron eu hunain ydyw ym mhob achos.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu syniadau ar gyfer 'Sôn', cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Sut mae gwaith ieuenctid o ansawdd da a’i effaith helpu gyda gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru.

Sharon LovellA minnau’n Gadeirydd Bwrdd Gweithredu’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid ac wedi gweithoi fel gweithiwr ieuenctid, rwy’ wedi gweld enghreifftiau dirifedi o’r ffordd y gall gwaith ieuenctid o ansawdd da gefnogi a thrawsnewid bywyd pobl ifanc.

Roedd y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2022 yn arddangosfa o’r amrywiaeth mor ardderchog sy’n digwydd yn y sector gwaith ieuenctid, ond beth mae gwaith ieuenctid o ansawdd yn ei olygu? Beth yw’r cynhwysion? Sut mae hyn yn ategu cynnydd gwaith y bwrdd gwaith ieuenctid hyd yma?

Yn anad dim, ystyr ‘ansawdd’ yw galluogi pob person ifanc i gael at waith ieuenctid, a hawl i waith ieuenctid, sydd wedi ei siapio ganddyn ac iddynt, dull wedi’i arwain gan gymheiriaid. Pŵer gan bobl ifanc i wneud penderfyniadau ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i ddatblygu gwaith ieuenctid yn y ffordd y maent am ei weld. Nodi beth sydd ei angen yn eu cymuned i ategu’u diwylliant, eu hunaniaeth, eu hymdeimlad o berthyn, ac sy’n cefnogi’u holl botensial. Rwy’ am weld gwasanaeth gwaith ieuenctid yng Nghymru sy’n cefnogi dull seiliedig ar hawliau, yn gyfoethog o ran cynhwysiant.

Maes arwyddocaol arall yn gysylltiedig ag ansawdd yw’r fframwaith deddfwriaethol y mae gwaith ieuenctid yn dod ynddo er mwyn gwarchod a chynnal gwaith ieuenctid i genedlaethau’r dyfodol. Mae’n rhaid i’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau hyn fod yn gadarn er mwyn gwarchod y sector gwirfoddol a’r sector a gynhelir. Mae angen cyllid ac adnoddau’n barhaus fel bod gweithlu o staff taledig a gwirfoddolwyr sy’n gwneud gwahaniaeth i fywyd pobl ifanc. Mae gwaith traws-polisi yn hanfodol ynghyd â phartneriaethau wedi’u cyd-gynhyrchu. Mae methodoleg ymarfer gwaith ieuenctid yn rhychwantu sawl maes ac mae ganddo le ym meysydd iechyd, cyfiawnder ieuenctid, tai, addysg a sawl maes arall.

Mae cael at hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus yn hanfodol i’n sector. Mae angen i ni fod yn ddewr wrth i ni gefnogi, galluogi a grymuso pobl ifanc ar adegau allweddol ac fel bod pwys gwirioneddol ar y sector gwaith ieuenctid a gwir ddealltwriaeth ohono.

Mae angen strwythurau llywodraethu ac arwain cadarn arnom. Un o flaenoriaethau’r Bwrdd Gweithredu Gwaith Ieuenctid yw ymchwilio i ddatblygu corff cenedlaethol ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru ac archwilio sut beth fyddai rôl a chylch gwaith y corff hwn.

Mae angen i ni ddathlu ein sector ac rwy’ wrth fy modd y bydd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn parhau i weinyddu’r Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid am flwyddyn arall, fel y gall gwasanaethau ieuenctid ddangos tystiolaeth o’r gwahaniaeth y maent yn ei wneud i fywyd pobl ifanc.

Y cwestiwn mawr yn aml yw ‘Sut rydych chi’n gwybod pa wahaniaeth rydych chi’n ei wneud, beth yw’r deilliannau?’ Mae’n syml. Gofynnwch i bobl ifanc, cynhwyswch bobl ifanc. Bydd y Pwyllgor Ieuenctid sy’n cefnogi gwaith y Bwrdd yn hollbwysig i ddatblygu ein strategaeth gwaith ieuenctid i Gymru.

“Ni wneir unrhyw benderfyniad am bobl ifanc, heb bobl ifanc.”

Sharon Lovell, MBE

Cadeirydd

Bwrdd Gweithredu’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid.