Cyfarfod y Cyngor

Bydd cyfarfod nesaf y Cyngor yn cael ei gynnal ar 4 Gorffennaf yn swyddfedydd CGA, ac mae ar agor i'r cyhoedd.

Mwy o fanylion am fynychu'r cyfarfod.

Ydych chi wedi darllen ein canllaw i gefnogi rhieni/gwarcheidwaid?

Mae'r canllaw yn esbonio sut ry'n ni, trwy reoleiddio, yn sicrhau eich bod chi a'ch plentyn yn cael y safonau uchaf o ymddygiad ac ymarfer proffesiynol gan ein cofrestreion.

Nodweddion newydd i'r PDP

Gyda'r nodwedd ffefrynnau newydd yn eich PDP, gallwch nodi eich hoff ffeiliau, a'u gwneud ar gael yn y tab ffefrynnau newydd. Mae'n ffordd gyfleus i gadw'ch eitemau allweddol wrth law. Mae mwy o wybodaeth yn ein canllaw cyflym.

Newyddion

Papur ymchwil newydd yn arddangos buddion ymarfer myfyriol

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (NAEL) yn falch o gyhoeddi bod papur ymchwil a...

Newidiadau i gofrestru i weithlu addysg Cymru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi bod nifer o newidiadau wedi dod i rym heddiw (10 Mai 2024) ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn addysg ar...

Dewch i siarad gyda CGA yr haf yma

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn paratoi i fynd i nifer o ddigwyddiadau a gwyliau ledled Cymru yr haf yma, sy'n gyfle gwych i gofrestreion,...

Y gydnabyddiaeth fwyaf i Wasanaeth Ieuenctid Caerffili

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili wedi derbyn cydnabyddiaeth ffurfiol am ansawdd eu darpariaeth, gan dderbyn y Marc Ansawdd Aur ar gyfer Gwaith...

Cyflwyno cynlluniau CGA at y dyfodol

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol 2024-27 a’i Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-28. Mae’r ddwy ddogfen yn...

CGA i barhau i gyflwyno’r Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid

Mae Llywodraeth Cymru wedi ailgomisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i gyflwyno a datblygu’r Marc Ansawdd ar...

Datganiad CGA ar ffioedd 2024/25 - neges i gofrestreion

O dan ddeddfwriaeth, y ffi flynyddol i'r rheiny sydd angen cofrestru gyda CGA yw £46, waeth bynnag fo'r categori cofrestru. Mae hyn yn golygu mai...

Derbynwyr diweddaraf dyfarniad ieuenctid

Mae Gwasanaethau Ieuenctid Caerffili a Chastell-nedd Port Talbot wedi eu cyhoeddi fel derbynwyr diweddaraf Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid...

CGA yn cyhoeddi canllawiau wedi eu diweddaru i gofrestreion

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi diweddaru eu canllawiau arfer da, i adlewyrchu'r arferion gorau a'r tueddiadau diweddaraf o bob cwr o'r...

Newidiadau cofrestru i weithlu addysg Cymru

Bydd nifer o newidiadau’n dod i rym i’r rhai sy’n gweithio mewn addysg bellach (AB) a dysgu oedolion ar draws Cymru. Bydd y newid cyntaf yn gofyn...

CGA yn lansio ymgynghoriadau ar gynlluniau drafft

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi lansio dau ymgynghoriad heddiw (12 Chwefror 2024), yn ceisio barn ar eu Cynllun Strategol drafft 2024-27,...

Cydnabyddiaeth fawreddog i Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd

Cyhoeddwyd mai Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw’r diweddaraf i dderbyn y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, gan dderbyn y dyfarniad...

Derbynwyr diweddaraf gwobr ieuenctid

Mae Urban Circle Casnewydd a MAD Abertawe wedi eu cyhoeddi fel derbynwyr diweddaraf Marc Ansawdd efydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid (MAGI) yng Nghymru....

Edrych yn ôl ar 2023

Ionawr Siarad yn Broffesiynol 2023 gyda'r Athro Michael Fullan, yn archwilio'r cysyniad fod plant a phobl ifanc yn gallu bod yn 'newidwyr i'r...

Defnyddia Dy Gymraeg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi ymuno â sefydliadau eraill ledled Cymru i gymryd rhan yn ymgyrch Defnyddia Dy Gymraeg. Mae’r ymgyrch, sy’n...

CGA yn gwneud sylwadau ar newidiadau arfaethedig i bwyllgorau priodoldeb i ymarfer

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi croesawu cynigion gan Lywodraeth Cymru sydd am ddiwygio Rheoliadau sy'n llywodraethu aelodaeth pwyllgorau...

Cyhoeddi ymateb CGA i newidiadau arfaethedig Llywodraeth Cymru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ymateb i ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru, sy’n cynnig newidiadau i reoleiddio addysg yng...

Derbynwyr diweddaraf gwobr ieuenctid

Mae ProMo Cymru, Youth Cymru a YMCA Abertawe wedi eu cyhoeddi fel derbynwyr diweddaraf Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid (MAGI) yng Nghymru....

Sgwrsio gyda CGA – Amrywio'r gweithlu addysg yng Nghymru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi rhyddhau'r bennod ddiweddaraf o'i bodlediad, Sgwrsio gyda CGA . Yn y bennod arbennig hon i ddathlu Mis Pobl...

Safonau arweinyddiaeth newydd ar gyfer y gweithlu ôl-16

Mae set newydd o safonau arweinyddiaeth proffesiynol wedi eu cyhoeddi ar gyfer gweithlu ôl-16 Cymru. Mae'r safonau, oedd yn gynwysedig yn y...

Cydnabod rhagoriaeth sefydliadau ieuenctid

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy a Vibe Youth wedi eu cyhoeddi fel derbynwyr diweddaraf Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid (MAGI) yng Nghymru....

CGA yn rhyddhau podlediad gyda chyngor ar ddelio gydag aflonyddu rhywiol gan gyfoedion mewn lleoliadau addysg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi rhyddhau'r ail bennod o'i bodlediad, Sgwrsio gyda CGA . Yn y bennod hon, Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr...

Cyhoeddi’r ystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru

Heddiw (5 Medi 2023), mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ddata diweddaraf am y gweithlu addysg yng Nghymru. Mae Ystadegau Blynyddol...

CGA yn arwyddo addewid gwrth-hiliaeth

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cadarnhau ei safbwynt ar hiliaeth drwy arwyddo addewid Dim Hiliaeth Cymru . Drwy ymuno gyda dros 1,500 o...

CGA yn ymateb i ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer Bil Addysg y Gymraeg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi rhoi adborth i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer Bil Addysg y Gymraeg. Rhoddodd yr...

Cyflawniadau allweddol CGA i’w gweld yn yr Adroddiad Blynyddol diweddaraf

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023. Mae’r...

Fframwaith newydd i gefnogi ymarferwyr AB, DSW ac addysg oedolion

Mae fframwaith dysgu a datblygiad proffesiynol newydd i ymarferwyr mewn addysg bellach (AB), dysgu seiliedig ar waith (DSW) ac addysg oedolion...

Cyhoeddi adroddiad Priodoldeb i Ymarfer CGA 2022-23

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol Priodoldeb i Ymarfer 2022-23 heddiw (dydd Llun 10 Gorffennaf 2023). Mae'r...

Rhyddhau canlyniadau arolwg AB/DSW 2023

Mae canfyddiadau Arolwg y Gweithlu Addysg Bellach a Dysgu'n Seiliedig ar Waith 2023 wedi eu rhyddhau heddiw (30 Mehefin 2023). Hwyluswyd yr arolwg...

CGA yn lansio podlediad newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi lansio ei bodlediad newydd heddiw (28 Mehefin 2023) - Sgwrsio gyda CGA . Ym mhob pennod, byddwn CGA yn cael...