Mae’r broses adnewyddu cofrestriadau ar gyfer 2023/24 wedi’i chwblhau

Felly dylai’r holl gyflogwyr wirio bod eu staff wedi adnewyddu eu cofrestriadau ar gyfer 2023/24 yn y categori cywir gan ddefnyddio eich mynediad ar-lein at y Gofrestr. 

Trafferthion technegol gyda'n eWasanaethau

Mae hyn yn effeithio ar dilyswyr allanol ymgynghorol ar gyfer sefydlu statudol yn cael mynediad i broffiliau sefydlu'r rhai maent yn eu mentora. Rydym yn gweithio’n galed i ddatrys y problemau hyn.

Eisiau gwybod mwy am sut i gael y mwyaf o EBSCO?

Dewch i'r digwyddiad yma, fydd yn eich llywio trwy sut i gael mynediad at EBSCO a defnyddio'r gwahanol swyddogaethau i'ch helpu i ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano.

Newyddion

Sefydliadau ieuenctid yn cael cydnabyddiaeth am eu rhagoriaeth

Cyhoeddwyd mai Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru a Gwasanaeth Ieuenctid Casnewydd yw enillwyr diweddaraf y Marc Ansawdd Efydd ar gyfer Gwaith...

CGA yn croesawu categorïau cofrestru newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi croesawu cyflwyno pedwar categori cofrestru newydd i'r Gofrestr o Ymarferwyr Addysg yng Nghymru. Er mwyn...

CGA yn croesawu Cadeirydd newydd y Cyngor

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi croesawu Eithne Hughes OBE fel eu Cadeirydd newydd etholedig. Etholwyd Eithne, ymunodd â'r Cyngor yn 2019,...

Sefydliad ieuenctid yng Nghastell-nedd Port Talbot yn derbyn Marc Ansawdd Cenedlaethol

Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot yw’r sefydliad diweddaraf i dderbyn y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, gan dderbyn...

CGA yn cyhoeddi cynlluniau at y dyfodol

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol 2023-26. Mae'r cynllun yn gosod blaenoriaethau CGA ar gyfer y cyfnod, ac yn...

Tymor newydd i Gyngor y Gweithlu Addysg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, heddiw (1 Ebrill 2023), wedi croesawu chwe aelod newydd wrth iddo dechrau tymor pedair blynedd newydd. CGA yw’r...

Plant y Cymoedd yn derbyn marc ansawdd ieuenctid cenedlaethol

Mae Plant y Cymoedd wedi cael eu cydnabod yn ffurfiol am eu gwaith ieuenctid o ansawdd da, gan dderbyn y Marc Ansawdd Efydd ar gyfer Gwaith...

Hwyl fawr a diolch i Angela Jardine, Cadeirydd CGA

Ar ran pawb yng Nghyngor y Gweithlu Addysg (CGA), hoffem ddiolch i Angela Jardine am y rôl allweddol mae hi wedi ei chwarae yn ystod ei hamser gyda...

Canmol prosiect ieuenctid yn Sir Gaerfyrddin am fod yn enghraifft o arfer da

Mae prosiect ieuenctid, sy’n cael ei redeg gan Wasanaeth Cymorth Ieuenctid Sir Gâr, wedi cael ei ganmol am fod yn enghraifft o arfer da gan aseswyr...

CGA yn recriwtio aelodau lleyg ar gyfer paneli Priodoldeb i Ymarfer

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn recriwtio aelodau lleyg panel ar gyfer ein gwaith achos priodoldeb i ymarfer. Os ydych yn chwilio am rôl sy'n...

Mae arolwg cenedlaethol addysg bellach a dysgu yn seiliedig ar waith 2023 wedi cael ei ryddhau

Yn arolwg gweithlu addysg genedlaethol 2021, codwyd baich gwaith fel problem gyson. Ers hynny, mae’r grŵp llywio baich gwaith cenedlaethol...

Mae cofrestru ar agor ar gyfer Uwchgynhadledd Addysg y Byd 2023

Mae Uwchgynhadledd Addysg y Byd (WES) yn ôl ar gyfer 2023. Mae WES, fydd yn cael ei gynnal rhwng 20 a 23 Mawrth 2023, yn cysylltu addysgwyr y byd...

Ymateb CGA i newidiadau arfaethedig i gategorïau cofrestru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ‘Categorïau cofrestru newydd ar gyfer Cyngor y...

Gwobrwyo tri sefydliad gyda’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid

Gwasanaeth Chwarae ac Ieuenctid Wrecsam, ICE Cymru a Gwasanaeth Cefnogi Ieuenctid Sir Gâr yw'r sefydliadau diweddaraf i gael y Marc Ansawdd ar gyfer...

CGA yn cyhoeddi canllaw newydd i rieni a gwarcheidwaid

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) a Parentkind wedi cyhoeddi canllaw diwygiedig i gynorthwyo rhieni a gwarcheidwaid i chwarae rhan fwy gweithgar yn...

CGA yn penodi dirprwy Gadeirydd newydd ar gyfer y Bwrdd Achredu AGA

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn falch o gyhoeddi penodi Dr Christine Jones fel Dirprwy Gadeirydd Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon...

Dweud eich dweud: Cynllun Strategol drafft 2023-26

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn ceisio barn ar ei Gynllun Strategol drafft 2023-2026. Mae'r cynllun yn nodi blaenoriaethau CGA ar gyfer y...

CGA yn penodi aelodau newydd y Bwrdd Achredu AGA

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi croesawu dau aelod newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA). Bydd Andy Liptrot, Pennaeth...

CGA i barhau i achredu darpariaeth gwaith ieuenctid leded Cymru

Bydd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn parhau i gyflwyno a datblygu’r ‘Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru’, a gydnabyddir yn...

Yr Urdd yn ennill gwobrau arian ac aur yn ei chanfed flwyddyn

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cael ei chydnabod am ansawdd ei darpariaeth yr wythnos hon wrth i’r sefydliad ieuenctid ennill y Marciau Ansawdd Arian...

Rhyddhau canllaw newydd ar gyfer gwaith ieuenctid

Gyda chefnogaeth gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mae’r sector gwaith ieuenctid wedi cyhoeddi ei lyfryn diwygiedig Gwaith Ieuenctid yng Nghymru:...

Nifer y staff cymorth yn cynyddu yn ystadegau diweddaraf y gweithlu addysg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Ystadegau blynyddol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru 2022. Mae’r data wedi’i seilio ar...

Ymunwch â'n Cyngor

Mae Llywodraeth Cymru eisiau penodi aelodau newydd i Gyngor y Gweithlu Addysg am gyfnod o 4 blynedd i ddechrau ar 1 Ebrill 2023. CGA yw’r...

Cyhoeddi canllaw newydd i helpu i fynd i’r afael â hiliaeth ym maes addysg

Heddiw mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Ganllaw Arfer Da diweddaraf ynghylch mynd i’r afael â hiliaeth. Cafodd y canllaw, sydd...

Recriwtio aelodau o’r Panel Priodoldeb i Ymarfer

Os ydych yn gweithio yn y gweithlu addysg yng Nghymru ac wedi cofrestru gyda CGA, gallwch wneud cais am y cyfle unigryw yma ar gyfer datblygiad...

Datganiad gan Brif Weithredwr Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Hayden Llewellyn

“Ar ran Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), estynnaf fy nghydymdeimlad yn sgil y newyddion trist bod Ei Mawrhydi, Y Frenhines Elizabeth II, wedi marw....

Datganiad gan Brif Weithredwr Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Hayden Llewellyn

“Ar ran Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), estynnaf fy nghydymdeimlad yn sgil y newyddion trist bod Ei Mawrhydi, Y Frenhines Elizabeth II, wedi marw....

CGA yn cyhoeddi ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig

Heddiw (1 Medi 2022), mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig. Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA)...

CGA yn cyhoeddi canllaw i arweinwyr

Heddiw (30 Awst), mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi canllaw ymarfer da a ddatblygwyd yn benodol i arweinwyr addysg . Mae’r...

CGA yn cyhoeddi ei adroddiad priodoldeb i ymarfer diweddaraf

Heddiw (26 Awst), mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer 2021-22, yn amlinellu sut mae’r...