Siarad yn Broffesiynol 2024

Mae'r digwyddiad poblogaidd yma yn ôl ar gyfer 2024! Yr Athro Shaaron Ainsworth fydd ein prif siaradwr yn cyflwyno ei meddyliau ar y pwnc 'datgloi dirgelion dysgu'.

Peidiwch â cholli allan, cadwch eich lle am ddim nawr.

Canllaw arfer da newydd

Mae’r diweddaraf yn ein cyfres o ganllawiau wedi’i gynllunio i’ch cynorthwyo i fynd i’r afael ag aflonyddu a cham-drin rhywiol rhwng cyfoedion yn eich lleoliadau addysgol.

Diwrnod hawliau'r Gymraeg

I gefnogi ymgyrch Defnyddia dy Gymraeg Comisiynydd y Gymraeg, ry'n ni wedi creu fideo byr i amlygu ein gwasanaethau dwyieithog.

Newyddion

Defnyddia Dy Gymraeg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi ymuno â sefydliadau eraill ledled Cymru i gymryd rhan yn ymgyrch Defnyddia Dy Gymraeg. Mae’r ymgyrch, sy’n...

CGA yn gwneud sylwadau ar newidiadau arfaethedig i bwyllgorau priodoldeb i ymarfer

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi croesawu cynigion gan Lywodraeth Cymru sydd am ddiwygio Rheoliadau sy'n llywodraethu aelodaeth pwyllgorau...

Cyhoeddi ymateb CGA i newidiadau arfaethedig Llywodraeth Cymru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ymateb i ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru, sy’n cynnig newidiadau i reoleiddio addysg yng...

Derbynwyr diweddaraf gwobr ieuenctid

Mae ProMo Cymru, Youth Cymru a YMCA Abertawe wedi eu cyhoeddi fel derbynwyr diweddaraf Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid (MAGI) yng Nghymru....

Sgwrsio gyda CGA – Amrywio'r gweithlu addysg yng Nghymru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi rhyddhau'r bennod ddiweddaraf o'i bodlediad, Sgwrsio gyda CGA . Yn y bennod arbennig hon i ddathlu Mis Pobl...

Safonau arweinyddiaeth newydd ar gyfer y gweithlu ôl-16

Mae set newydd o safonau arweinyddiaeth proffesiynol wedi eu cyhoeddi ar gyfer gweithlu ôl-16 Cymru. Mae'r safonau, oedd yn gynwysedig yn y...

Cydnabod rhagoriaeth sefydliadau ieuenctid

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy a Vibe Youth wedi eu cyhoeddi fel derbynwyr diweddaraf Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid (MAGI) yng Nghymru....

CGA yn rhyddhau podlediad gyda chyngor ar ddelio gydag aflonyddu rhywiol gan gyfoedion mewn lleoliadau addysg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi rhyddhau'r ail bennod o'i bodlediad, Sgwrsio gyda CGA . Yn y bennod hon, Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr...

Cyhoeddi’r ystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru

Heddiw (5 Medi 2023), mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ddata diweddaraf am y gweithlu addysg yng Nghymru. Mae Ystadegau Blynyddol...

CGA yn arwyddo addewid gwrth-hiliaeth

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cadarnhau ei safbwynt ar hiliaeth drwy arwyddo addewid Dim Hiliaeth Cymru . Drwy ymuno gyda dros 1,500 o...

CGA yn ymateb i ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer Bil Addysg y Gymraeg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi rhoi adborth i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer Bil Addysg y Gymraeg. Rhoddodd yr...

Cyflawniadau allweddol CGA i’w gweld yn yr Adroddiad Blynyddol diweddaraf

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023. Mae’r...

Fframwaith newydd i gefnogi ymarferwyr AB, DSW ac addysg oedolion

Mae fframwaith dysgu a datblygiad proffesiynol newydd i ymarferwyr mewn addysg bellach (AB), dysgu seiliedig ar waith (DSW) ac addysg oedolion...

Cyhoeddi adroddiad Priodoldeb i Ymarfer CGA 2022-23

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol Priodoldeb i Ymarfer 2022-23 heddiw (dydd Llun 10 Gorffennaf 2023). Mae'r...

Rhyddhau canlyniadau arolwg AB/DSW 2023

Mae canfyddiadau Arolwg y Gweithlu Addysg Bellach a Dysgu'n Seiliedig ar Waith 2023 wedi eu rhyddhau heddiw (30 Mehefin 2023). Hwyluswyd yr arolwg...

CGA yn lansio podlediad newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi lansio ei bodlediad newydd heddiw (28 Mehefin 2023) - Sgwrsio gyda CGA . Ym mhob pennod, byddwn CGA yn cael...

Sefydliadau ieuenctid yn cael cydnabyddiaeth am eu rhagoriaeth

Cyhoeddwyd mai Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru a Gwasanaeth Ieuenctid Casnewydd yw enillwyr diweddaraf y Marc Ansawdd Efydd ar gyfer Gwaith...

CGA yn croesawu categorïau cofrestru newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi croesawu cyflwyno pedwar categori cofrestru newydd i'r Gofrestr o Ymarferwyr Addysg yng Nghymru. Er mwyn...

CGA yn croesawu Cadeirydd newydd y Cyngor

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi croesawu Eithne Hughes OBE fel eu Cadeirydd newydd etholedig. Etholwyd Eithne, ymunodd â'r Cyngor yn 2019,...

Sefydliad ieuenctid yng Nghastell-nedd Port Talbot yn derbyn Marc Ansawdd Cenedlaethol

Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot yw’r sefydliad diweddaraf i dderbyn y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, gan dderbyn...

CGA yn cyhoeddi cynlluniau at y dyfodol

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol 2023-26. Mae'r cynllun yn gosod blaenoriaethau CGA ar gyfer y cyfnod, ac yn...

Tymor newydd i Gyngor y Gweithlu Addysg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, heddiw (1 Ebrill 2023), wedi croesawu chwe aelod newydd wrth iddo dechrau tymor pedair blynedd newydd. CGA yw’r...

Plant y Cymoedd yn derbyn marc ansawdd ieuenctid cenedlaethol

Mae Plant y Cymoedd wedi cael eu cydnabod yn ffurfiol am eu gwaith ieuenctid o ansawdd da, gan dderbyn y Marc Ansawdd Efydd ar gyfer Gwaith...

Hwyl fawr a diolch i Angela Jardine, Cadeirydd CGA

Ar ran pawb yng Nghyngor y Gweithlu Addysg (CGA), hoffem ddiolch i Angela Jardine am y rôl allweddol mae hi wedi ei chwarae yn ystod ei hamser gyda...

Canmol prosiect ieuenctid yn Sir Gaerfyrddin am fod yn enghraifft o arfer da

Mae prosiect ieuenctid, sy’n cael ei redeg gan Wasanaeth Cymorth Ieuenctid Sir Gâr, wedi cael ei ganmol am fod yn enghraifft o arfer da gan aseswyr...

CGA yn recriwtio aelodau lleyg ar gyfer paneli Priodoldeb i Ymarfer

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn recriwtio aelodau lleyg panel ar gyfer ein gwaith achos priodoldeb i ymarfer. Os ydych yn chwilio am rôl sy'n...

Mae arolwg cenedlaethol addysg bellach a dysgu yn seiliedig ar waith 2023 wedi cael ei ryddhau

Yn arolwg gweithlu addysg genedlaethol 2021, codwyd baich gwaith fel problem gyson. Ers hynny, mae’r grŵp llywio baich gwaith cenedlaethol...

Mae cofrestru ar agor ar gyfer Uwchgynhadledd Addysg y Byd 2023

Mae Uwchgynhadledd Addysg y Byd (WES) yn ôl ar gyfer 2023. Mae WES, fydd yn cael ei gynnal rhwng 20 a 23 Mawrth 2023, yn cysylltu addysgwyr y byd...

Ymateb CGA i newidiadau arfaethedig i gategorïau cofrestru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ‘Categorïau cofrestru newydd ar gyfer Cyngor y...

Gwobrwyo tri sefydliad gyda’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid

Gwasanaeth Chwarae ac Ieuenctid Wrecsam, ICE Cymru a Gwasanaeth Cefnogi Ieuenctid Sir Gâr yw'r sefydliadau diweddaraf i gael y Marc Ansawdd ar gyfer...