CGA / EWC

Accreditation banner
Tlodi Misglwyf Sir Gâr
Tlodi Misglwyf Sir Gâr

Quality Mark Logo All 3 LevelsSefydliad: Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid Sir Gâr

Prosiect: Tlodi Misglwyf Sir Gâr

Pobl gyswllt: Heulwen O Callaghan/Sian Morgan

 

 

 

 

Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth am dlodi misglwyf a chwalu’r stigma sy’n gysylltiedig â’r broblem hon, a darparu cynhyrchion i ysgolion a grwpiau cymunedol ar draws Sir Gaerfyrddin er mwyn ceisio sicrhau bod y cynhyrchion ar gael am ddim waeth ble mae’r lleoliad.

Nododd pobl ifanc bod tlodi misglwyf yn broblem yn Sir Gaerfyrddin o ganlyniad i bleidlais Gwnewch eich Marc. Sefydlwyd is-grŵp, a chafodd gefnogaeth aelodau etholedig. Bu’r bobl ifanc yn ymgyrchu a hysbysebu, yn denu busnesau lleol a chenedlaethol i’r achos, ac yn gyfrifol am farchnata. Cafodd y prosiect ei lansio yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor Ieuenctid.

Ar ôl i’r prosiect gael ei sefydlu, daeth grant gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi bod yn gefnogaeth hanfodol i’r gwaith o gynnal y prosiect.

Ymgynghorwyd ag ysgolion i ganfod pa gynhyrchion oedd eu hangen ar bobl ifanc/ pa gynhyrchion oedd yn well ganddynt. Roedd y bobl ifanc yn rhan o’r prosiect a daethant yn gyfrifol am gomisiynu cynhyrchion o ganlyniad i ymgynghori.

Roedd pobl ifanc wrth wraidd y prosesau penderfynu a dosbarthu cynhyrchion.

Pobl ifanc oedd wedi dylunio’r deunyddiau marchnata ac ysgrifennu gohebiaeth, gyda chymorth gweithwyr ieuenctid.

Ar sail yr adborth a gafwyd, newidiwyd y cynhyrchion a ddefnyddiwyd y flwyddyn wedyn.
Cafodd y prosiect effaith ar bobl ifanc trwy wella’u hyder, trwy ddysgu sut i rwydweithio ac ymddwyn mewn cyfarfod gyda gweithwyr proffesiynol, aelodau etholedig a chynrychiolwyr cwmni.

Hefyd dysgasant am y prosesau sy’n berthnasol i ddylunio prosiect, ei ddatblygu, ei weithredu a’i werthuso. Ynghylch y broses tendro. Maen nhw wedi datblygu ymdeimlad o gyflawniad wrth godi ymwybyddiaeth o Dlodi Misglwyf fel anhawster wrth geisio chwalu’r stigma sy’n gysylltiedig â’r broblem.

Mae’r prosiect wedi codi proffil y Cyngor Ieuenctid, Hawliau Plant a chyfranogi yn yr Awdurdod Lleol a’r tu hwnt o fewn y gymuned.

Roedd y prosiect yn ddwyieithog ac yn mynd i’r afael â materion cydraddoldeb a hawliau dynol, gan chwalu rhwystrau a’r tabŵ sy’n gysylltiedig â materion tlodi misglwyf.

Mae’r prosiect yn weithredol o hyd ac yn parhau i fynd o nerth i nerth, gydag arian parhaus wedi’i ddynodi gan Lywodraeth Cymru yn flynyddol.

https://youthsirgar.org.uk/