CGA / EWC

Accreditation banner
Materion Gwastraff Plastig a materion amgylcheddol Grwpiau Gweithredu Ieuenctid
Materion Gwastraff Plastig a materion amgylcheddol Grwpiau Gweithredu Ieuenctid

Quality Mark Logo All 3 LevelsSefydliad: Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg

Prosiect: Materion Gwastraff Plastig a materion amgylcheddol Grwpiau Gweithredu Ieuenctid.

Person cyswllt: Alex Thomas

 

 

 

Mae’r angen am y prosiect wedi codi yn sgil gwell ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc o’r problemau amgylcheddol rydym ni i gyd yn eu hwynebu. Daeth dau Grŵp Gweithredu Ieuenctid lleol, o Lanilltud Fawr a Phenarth, at ei gilydd i gydweithio ar y prosiect, gan eu bod yn teimlo’n gryf y dylent chwarae rhan weithredol i fynd i’r afael â phroblem gwastraff plastig yn eu cymunedau.

Sefydlodd y grŵp nifer o nodau i’r prosiect:

  • Dysgu am broblemau amgylcheddol a achosir gan beidio ag ailgylchu plastig
  • Dysgu am y gwahanol fathau o blastig, pa rai y gellir eu hailgylchu a pha rai na ellir eu hailgylchu
  • Edrych ar gynyddu ailddefnyddio plastig, a hyrwyddo mwy o fannau gwyrdd
  • Hyrwyddo gwaith adeiladu tîm a gweithio ar syniadau cydweithredol dan arweiniad pobl ifanc

Ym mis Ionawr 2019 daeth y ddau Grŵp Gweithredu Ieuenctid ynghyd i ymchwilio i thema gyffredin yn y problemau oedd o bwys iddynt, gan weithio ar ddarn cydweithredol o waith. Pleidleisiwyd ar faterion amgylcheddol yn dilyn ymlaen o ddarnau o waith a gyflawnwyd gan y ddau grŵp ar wahân yn eu hardaloedd lleol.

Trwy weithdy ymgynghori, penderfynwyd ar blastigau untro ac ailgylchu plastig. Gofynnodd y bobl ifanc am well dealltwriaeth o’r prosesau ailgylchu a gyflawnir yn eu hardal a darparwyd hyfforddiant achrededig ar y pwnc. Dechreuodd yr hyfforddiant ym mis Ebrill 2019 a chynhaliwyd digwyddiad preswyl ym mis Mehefin 2019. Ymwelodd y ddau grŵp â chanolfan ailgylchu Y Fro ym mis Mawrth 2020 i ddysgu mwy am y broses yn yr awdurdod lleol.

Wedi cwblhau’r ymweliad safle achredu, bwriad y ddau grŵp oedd llunio cynllun gweithredu i weithio ar y problemau yn y Fro. Yn anffodus, oherwydd Covid-19, gohiriwyd y gwaith hwn. Ers hynny, mae’r grwpiau wedi cyfrannu at ymgynghoriad Prosiect Sero’r Awdurdodau Lleol, gan edrych ar Reoli Gwastraff yn benodol

(Prosiect Sero – cynllun gweithredu Newid Hinsawdd Cyngor y Fro. Mae Prosiect Sero’n dwyn ynghyd yr amrywiaeth eang o waith a chyfleoedd sydd ar gael i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, lleihau allyriadau carbon y Cyngor i sero net erbyn 2030, ac annog eraill i wneud newidiadau cadarnhaol).

Cymerodd y grwpiau ran mewn nifer o weithgareddau ymgynghori, gan gynnwys:

  • Carwselau syniadau
  • Graddio diemwnt
  • Sut, sut, sut?

Cafodd y gwaith hwn ei hwyluso mewn amgylchedd cynhwysol i bobl ifanc rannu eu syniadau a’u hawgrymiadau. Mae cynhwysiant yn fater allweddol i’r grwpiau. Mae gan grwpiau Gwasanaeth Ieuenctid y Fro god ymddygiad sy’n sicrhau y caiff eu holl aelodau eu trin â pharch a’u bod yn sicr o gael cynnig cyfleoedd cyfartal. Datblygwyd cynlluniau sesiwn o ganlyniad a’u rhannu â gweithwyr ieuenctid, gan roi manylion y gweithgareddau a gynlluniwyd.

Roedd rheoli amser yn broblem i’r bobl ifanc, ac roedd angen inni eu hannog nhw i gwblhau cynlluniau achredu, sydd wedi effeithio ar y darn o waith mae’r ddau grŵp yn cydweithio arno. Mae’r pandemig iechyd hefyd wedi effeithio ar y darn hwn o waith. Fodd bynnag, mae amynedd pawb sydd ynghlwm â’r prosiect wedi gwella’r sefyllfa, ac mae’r holl bobl ifanc wedi cyflawni achrediad am eu hymdrechion yn y prosiect.

 https://vogblog.wales/youth-recycling-visit/

I gael mwy o wybodaeth, ewch i:

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/youth_service/Youth-Service.aspx

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01446 709308

PYANewLogo     Llantwit Youth Council logo  VYS