EWC Logo

Fitness to practise banner
Beth yw priodoldeb i ymarfer?
Beth yw priodoldeb i ymarfer?

Ystyr priodoldeb i ymarfer yw meddu ar y sgiliau, y wybodaeth, y cymhwysedd a’r cymeriad i ymarfer mewn proffesiwn.

Hefyd, priodoldeb i ymarfer yw’r broses sy’n cael ei defnyddio gan reoleiddwyr proffesiynol statudol i ddelio ag achosion sy’n cael eu hatgyfeirio iddynt.

Daw’r rhan fwyaf o’r atgyfeiriadau a gawn oddi wrth gyflogwyr ac maent yn cynnwys honiadau am ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, a/neu euogfarn o drosedd berthnasol.

Mae ein staff ac aelodau panel priodoldeb i ymarfer yn gyfrifol am yr agwedd hon ar waith rheoleiddiol Cyngor y Gweithlu Addysg. Mae hyn yn cynnwys disgyblu, addasrwydd i gofrestru ac apelau Sefydlu.

Cyflogwyr ac asiantau

Mae’n ofynnol yn ôl deddfwriaeth i gyflogwyr ac asiantau atgyfeirio i CGA.

Dylai cyflogwyr ac asiantau ddefnyddio’r ffurflen hon i atgyfeirio achosion i CGA.

Darllenwch ein canllawiau i gyflogwyr ac asiantau: y cyfrifoldeb i atgyfeirio .

Cwynion

Gall unrhyw unigolyn neu sefydliad wneud cwyn am ymddygiad neu anghymhwysedd honedig cofrestrai.

Darllenwch y canllawiau ar sut i gwyno am ymarferydd addysg cofrestredig .

I gwyno, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen hon, gan amlinellu eich honiadau yn glir a darparu’r dystiolaeth sy’n ategu’r honiadau hynny.

Ymchwiliadau

Mae’r rhan fwyaf o’r achosion sy’n dod i law yn cael eu rhoi gerbron pwyllgor ymchwilio. Mae’r cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal yn breifat.

Mae’n rhaid i’r Pwyllgor Ymchwilio gynnwys o leiaf dri aelod panel, gan gynnwys o leiaf un aelod o’r un categori ag y mae’r ymarferwr sy’n gysylltiedig â’r achos wedi’i gofrestru ynddo, ac un person lleyg.

Bydd cynghorydd cyfreithiol annibynnol yn cefnogi’r Pwyllgor Ymchwilio. Nid yw’r cynghorydd hwn yn cymryd rhan yn y penderfyniadau, ond mae yno i sicrhau bod yr ymchwiliad yn deg.

Rôl y Pwyllgor yw penderfynu a fydd ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, a/neu euogfarn o drosedd berthnasol yn debygol o gael ei ganfod ai peidio os bydd yr achos yn mynd ymlaen i wrandawiad cyhoeddus.

Byddwn yn ystyried pob achos o dorri ein  Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol y cawn wybod amdano, ond byddwn yn ymchwilio dim ond pan ystyriwn y gellid cyrraedd y trothwy ar gyfer ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, a/neu euogfarn o drosedd berthnasol.

Er enghraifft, mae diswyddo rhywun am un o’r canlynol yn fwy tebygol o gyrraedd y trothwy ar gyfer ymddygiad proffesiynol annerbyniol:

  • ymyrryd â gwaith cwrs ar gyfer arholiad
  • perthynas amhriodol â dysgwr
  • ymosod ar ddysgwr

Gorchmynion Atal Dros Dro

Mae gennym rymoedd i roi Gorchmynion Atal Dros Dro.

Diweddarwyd Rheolau a Gweithdrefnau Disgyblu 2017 i gynnwys Gorchmynion Atal Dros Dro yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar y rheolau drafft a wnaeth bara mis rhwng Ebrill a Mai 2021.

  Darllen y Rheolau a Gweithdrefnau Disgyblu 2023 diwygiedig