CGA / EWC

Fitness to practise banner
Ffurflen atgyfeirio Cyflogwr ac Asiant
Ffurflen atgyfeirio Cyflogwr ac Asiant

Ffurflen atgyfeirio Cyflogwr ac Asiant

Ffurflen atgyfeirio i’w defnyddio gan gyflogwyr ac asiantau i atgyfeirio honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, euogfarn am drosedd berthnasol

Dylech ddarllen y ffurflen hon yn ofalus, gan gynnwys yr adran ‘Canllawiau a nodiadau’ yn y cefn, cyn gwneud atgyfeiriad.

Rhan 1: Manylion y cofrestrai yr ydych yn ei atgyfeirio

A. Gwybodaeth bersonol (fel y mae’n hysbys)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

B. Manylion cyswllt y cofrestrai yr ydych yn ei atgyfeirio

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Rhan 2: Manylion y gwaith a gyflawnwyd gan y cofrestrai yr ydych yn ei atgyfeirio

C. Ynghylch ei swydd

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

D. Rhowch fanylion unrhyw gamymddygiad honedig, anghymhwysedd, camau disgyblu neu gwynion blaenorol (gan gynnwys unrhyw atgyfeiriadau blaenorol at yr heddlu, y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu unrhyw gorff rheoleiddio arall).

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Rhan 3: Manylion yr honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, euogfarn am drosedd berthnasol

Invalid Input

Rhan 4: Cronoleg y digwyddiadau (gan gynnwys manylion yr holl weithdrefnau lleol a ddilynwyd)

F. Nodwch y digwyddiadau sy’n gysylltiedig â’r atgyfeiriad hwn yn y drefn y digwyddasant (parhewch ar ddalen ar wahân os oes angen)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Rhan 5: Y dogfennau a ddarperir

Nodwch na fwriedir i’r rhestr isod fod yn rhestr ddiffiniol o wybodaeth a thystiolaeth i gael eu hanfon gyda’r atgyfeiriad. Canllaw yw hi i’r dogfennau mwyaf cyffredin a ddefnyddir mewn gweithdrefnau disgyblu lleol a fyddai’n ddefnyddiol i ymchwiliad CGA. Trowch at yr adran ‘Canllawiau a nodiadau’ i gael mwy o wybodaeth am beth y dylid ei gynnwys gydag atgyfeiriad.

Invalid Input
Invalid Input

H. Os nad yw unrhyw ddogfennau perthnasol wedi cael eu darparu, rhowch resymau pam. Er enghraifft, os yw dogfennau ar goll neu i ddilyn. Rhestrwch y dogfennau hynny.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Rhan 6: Y parti sy’n atgyfeirio

I. Y sefydliad sy’n atgyfeirio

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

J. Prif berson cyswllt

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

K. Person cyswllt arall

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

L. Enwau a manylion cyswllt tystion allweddol yn yr atgyfeiriad hwn

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Tyst allweddol ychwanegol

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Tyst allweddol ychwanegol

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Tyst allweddol ychwanegol

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Rhan 7: Datganiad – i gael ei lofnodi gan y person sy’n gwneud yr atgyfeiriad

 • Rwy’n cadarnhau bod cynnwys y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.

 • Rwy’n deall y bydd copi o’r ffurflen hon ac unrhyw atodiadau yn cael eu datgelu i’r cofrestrai yn unol â Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu CGA.

 • Rwy’n cadarnhau fy mod i wedi cael unrhyw ganiatâd angenrheidiol gan drydydd partïon i’r dogfennau gael eu datgelu, gan gynnwys cofnodion Cyfarfod Strategol Rhan IV, gwybodaeth yr heddlu, ffeiliau sain a fideo.

 • Rwy’n deall efallai y bydd yn ofynnol imi fod yn bresennol mewn gwrandawiad o’r Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer i roi tystiolaeth, os bydd yr atgyfeiriad hwn yn cyrraedd y cam hwnnw.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Canllawiau a nodiadau


Mae'r ffurflen hon i gyflogwyr ac asiantau y mae’n ofynnol iddynt, trwy statud, wneud atgyfeiriad at CGA. Cyn gwneud hynny, darllenwch y canllawiau canlynol:

Mae cyflogwyr pobl gofrestredig (ysgolion (Corff Llywodraethu), awdurdodau lleol, sefydliadau addysg bellach, unrhyw gorff perthnasol arail) ac asiantaethau yn gyfrifol am atgyfeirio achosion o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol ac euogfarn am drosedd berthnasol honedig i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Rhaid i gyflogwr neu asiant atgyfeirio achos yn unol â Deddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, a Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015, fel y’u diwygiwyd, pan:

 • fo wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio gwasanaethau person cofrestredig yng Nghymru, neu y gallai fod wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio gwasanaethau person cofrestredig yng Nghymru, pe na bai ef neu hi wedi rhoi’r gorau i’w darparu (cyflogwr)

 • fo wedi terfynu trefniadau gyda pherson cofrestredig, neu y gallai fod wedi terfynu trefniadau gyda pherson cofrestredig, pe na bai ef neu hi wedi eu terfynu neu’r tebyg (asiant)

Cyfrifoldeb ar gyflogwyr

Rhaid i gyflogwr hysbysu CGA am ffeithiau achos:

(a) pan fo cyflogwr wedi peidio â defnyddio gwasanaethau person cofrestredig yng Nghymru ar sail:

(i) camymddygiad;
(ii) anghymhwysedd proffesiynol; neu
(iii) euogfarn am drosedd berthnasol.

(b) pan allai fod wedi peidio â defnyddio gwasanaethau person cofrestredig ar sail o’r fath pe na bai’r person cofrestredig wedi peidio â darparu’r gwasanaethau hynny.

Cyfrifoldeb ar asiantau

Rhaid i asiant hysbysu CGA am ffeithiau achos:

(a) pan fo wedi terfynu trefniadau ar sail:

(i) camymddygiad;
(ii) anghymhwysedd proffesiynol; neu
(iii) euogfarn am drosedd berthnasol.

(b) pan allai fod wedi terfynu trefniadau ar sail o’r fath pe na bai’r person cofrestredig wedi eu terfynu; neu

(c) y gallai fod wedi ymatal rhag gwneud trefniadau newydd ar gyfer person cofrestredig ar sail o’r fath pe na bai’r person cofrestredig wedi peidio â rhoi ei hun ar gael i weithio.

Nid yw’r canlynol yn tanseilio dyletswydd statudol cyflogwr neu asiantaeth i wneud atgyfeiriad:

 • Diswyddiadau sy’n cael eu ‘hisraddio’ i sancsiynau disgyblu is (er enghraifft, Rhybudd Ysgrifenedig Terfynol) yn dilyn cynnig i ymddiswyddo, neu’r tebyg.
 • Setliad neu gydgytundebau pan oedd unrhyw bosibilrwydd y gallai’r person fod wedi cael ei ddiswyddo pe nad ymrwymwyd i’r cytundeb.
 • Diswyddo am ‘Ryw Reswm Sylweddol Arall’ pan oedd terfynu contract cyflogaeth yn ganlyniad i fater disgyblu (ymddygiad a/neu gymhwysedd).
 • Pan na ddaeth y broses disgyblu i gasgliad oherwydd bod y person cofrestredig wedi ymddiswyddo.

Beth bynnag, dylech nodi y gall CGA ymchwilio i unrhyw achos a atgyfeirir ato os yw’n meddwl y gall yr honiadau fod yn gyfystyr â honiad o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol neu euogfarn am drosedd berthnasol.

Papurau atgyfeirio – beth i’w ddarparu

Dylai cyflogwyr ac asiantau droi at Ran 2 o Atodlen 5 o Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015fel y’u diwygiwyd, i gael rhestr o’r gwaith papur perthnasol y dylid ei gynnwys gyda’r atgyfeiriad os yw ar gael.

TBydd hyn fel arfer yn golygu’r holl dystiolaeth o’r adeg y gwnaethpwyd yr honiad, i’r adeg y gadawodd y cofrestrai ei gyflogaeth (yn arbennig llythyr atal dros dro / llythyr ymddiswyddo / llythyr diswyddo at y cofrestrai, cofnodion Pwyllgor Disgyblu, llythyr canlyniad apêl at y cofrestrai, cofnodion Pwyllgor Apêl, Adroddiad Ymchwiliad, datganiadau tystion, ymatebion a roddwyd gan y cofrestrai i’r honiadau). Hynny yw, yr holl dystiolaeth a ystyriwyd gan Bwyllgor Disgyblu a/neu Bwyllgor Apeliadau. Mae Adran G yn cyfeirio at restr fwy cynhwysfawr. .

Wrth ddarparu dogfennau i gefnogi’ch atgyfeiriad, dylech gofio bod datganiadau a chofnodion wedi’u llofnodi a’u dyddio o fwy o werth cyfreithiol na dogfennau heb eu llofnodi. Os na chafodd eich dogfennau eu llofnodi ar adeg unrhyw broses ymchwilio fewnol, os oes modd dylech ofyn i’r partïon cysylltiedig lofnodi a dyddio datganiad sy’n tystio i wirionedd a chywirdeb y dogfennau.

Hefyd, byddai CGA yn croesawu llythyr eglurhaol sy’n cadarnhau:

 • enw’r cofrestrai;
 • ei swydd;
 • ei reswm dros adael ei gyflogaeth (h.y. diswyddo/camymddygiad difrifol);
 • y dyddiad y gadawodd ei gyflogaeth;
 • cadarnhad o’r honiad(au) a berodd i’r cofrestrai adael ei gyflogaetht.

Atgyfeiriadau a’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Os yw’r honiad yn erbyn cofrestrai yn ymwneud mewn unrhyw ffordd â niwed gwirioneddol, neu berygl o niwed, i blentyn neu oedolyn agored i niwed, dylech wneud yr atgyfeiriad at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Os yw’n ymwneud â chamymddygiad ac â niwed, neu os ydych yn ansicr o gwbl, dylid gwneud atgyfeiriad at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac at CGA.

Nid yw o fewn cylch gwaith CGA i wrando neu ymchwilio i unrhyw fater sy’n honni niwed gwirioneddol neu berygl o niwed i blant neu oedolion agored i niwed.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am atgyfeiriadau at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar ei wefan: https://www.gov.uk/guidance/barring-referrals

Invalid Input

Ar ôl pwyso ar CYFLWYNO, byddwch yn derbyn e-bost yn egluro sut i ddarparu’r dogfennau / tystiolaeth atgyfeirio trwy e-bost i’r CGA