CGA / EWC

About us banner
Datganiad hygyrchedd CGA.CYMRU
Datganiad hygyrchedd CGA.CYMRU

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi ymrwymo i wneud y wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r datganiad hygyrchedd yn berthnasol i wefan CGA www.cga.cymru.

Defnyddio'r wefan

Mae'r wefan yn cael ei rhedeg gan CGA. Ry'n ni am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefel contrast, a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ddiflannu oddi ar y dudalen
 • llywio rhan fwyaf y wefan gan ddefnyddio'r bysellfwrdd yn unig
 • llywio rhan fwyaf y wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • defnyddio rhan fwyaf y wefan gan ddefnyddio teclyn darllen y sgrin

Rydym wedi ychwanegu bar offer ReachDeck i'r wefan, sy'n gallu cael eu hagor drwy ddefnyddio'r eicon person du ar gefndir glas ar frig y dudalen.

Bydd bar offer ReachDeck yn eich helpu i ddarllen a chyfieithu cynnwys y wefan. Mae'r swyddogaethau yn cynnwys:

 • testun i llafar: dewiswch unrhyw destun i'w glywed yn cael ei ddarllen
 • cyfieithu: cyfieithu cynnwys i dros 100 o ieithoedd
 • chwyddo testun: gwneud testun yn fawr a'i glywed yn uchel
 • Creu MP3: trosi testun yn ffeil sain MP3
 • masg sgrin: lleihau llacharedd gyda masg â thint iddo
 • symleiddio tudalen: tynnu'r pethau ychwanegol oddi ar y sgrin, dangos y prif destun yn unig
 • geiriadur lluniau: dangos lluniau sy'n berthnasol i'r testun ar y dudalen

Os oes gyda chi anabledd mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei ddefnyddio.

Gwneud cais am fformat gwahanol

Os oes angen gwybodaeth ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol, fel tesun plaen, Iaith Arwyddion Prydain, print bras, hawdd ei ddarllen, neu recordiad sain, anfonwch e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., neu ffoniwch 029 2046 0099.

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

 • cyfeiriad gwe (URL) y wybodaeth sydd ei hangen arnoch
 • y fformat yr hoffech y wybodaeth ynddo
 • pa dechnolegau cynorthwyol yr ydych yn eu defnyddio

Byddwn yn adolygu eich cais ac yn dod yn ôl atoch o fewn 15 diwrnod gwaith.

Statws cydymffurfiaeth

Mae'r wefan hon yn rhannol cydymffurfio gyda Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio isod.

Cynnwys anhygyrch

(a) anghydymffurfiaeth gyda'r rheoliadau hygyrchedd

Mae'r materion canlynol wedi eu datrys lle bo modd, fodd bynnag, mae effeithir ar nifer cyfyngedig o dudalennau o hyd. Rydym yn edrych am ddatrysiadau i'r materion hyn lle gallwn.

 • Mae rhai <ul> ac <ol> yn cynnwys mwy na dim ond elfennau <li>, <script> neu <template> yn uniongyrchol. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 Meini Prawf (MP)1.3.1, Gwybodaeth a Pherthnasau
 • Does dim enw hygyrch gan rai iframes. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 Meini Prawf (MP) 4.1.2: Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhai dolenni'n an-wahaniaethadwy heb ddibynnu ar liw. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 Meini Prawf (MP) 1.4.1: Defnydd o liw
 • Dyw rhai elfennau ddim yn bodloni'r lleiafswm lefelau cyferbyniad lliw. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 Meini Prawf (MP) 1.4.3: Cyferbyniad (Lleiafswm)
 • Wrth hofran dros y cwymplenni bar llywio gyda'r pwyntiwr, does dim mecanwaith i wrthod y cynnwys ychwanegol sy'n ymddangos, heb symud y pwyntiwr. Mae hyn yn methu Meini Prawf WCAG 2.1 1.4.13 Cynnwys wrth Hofran neu Ffocysu
PDFs a dogfennau eraill

Nid yw pob un o'r PDFs ar ein gwefan yn hygyrch achos:

 • does dim tagiau arnynt y gall darllenwyr sgrin gael gwybodaeth ohonynt
 • does dim llyfrnodau arnynt i helpu darllenwyr sgrin lywio drwy'r wybodaeth
 • mae'r diffiniad iaith ar goll i alluogi darllenwyr sgrin ddewis yr iaith gywir wrth ddarllen allan yn uchel
 • does dim teitl gyda nhw i ganiatáu i ddarllenwyr sgrin adnabod topic y ddogfen

Trwy 2024 byddwn yn gweithio i ddisodli'r PDFs gyda thudalennau HTML lle bo modd. Bydd unrhyw PDFs nad ydynt yn gallu eu troi yn dudalennau HTML yn cael eu diweddaru i fodloni safonau hygyrchedd. Fodd bynnag, nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn gofyn ein bod yn trwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Os oes angen i chi gael gwybodaeth sydd yn un o'r mathau hyn o ddogfennau, cysylltwch â ni a gofynnwch am fformat gwahanol.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd yma

Paratowyd y datganiad yma ar 27 Ebrill 2023. Fe'i diweddarwyd ar 20 Rhagfyr 2023.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 20 Rhagfyr 2023. Gwnaed y prawf yn fewnol.

Fe wnaethom ddefnyddio Ax DevTools i sganio ein tudalennau. Fe wnaeth y sgan gynnwys cyfuniad o dempledi craidd, templedi a ddefnyddir yn aml a thempledi cymhleth.

Fe wnaethom brofi ein platfform gwefan sydd yn https://www.cga.cymru.

Yn Hydref 2023, fe wnaeth Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU gynnal archwiliad o sampl cynrychioladol o'n tudalennau, lle nodwyd nifer o broblemau hygyrchedd cyffredin, a'u trwsio. Mae'r rheiny sydd heb eu trwsio eto wedi eu rhestri yn yr adran 'diffyg cydymffurfio' uchod.

Adborth a manylion cyswllt

Rydym o hyd yn chwilio am ffyrdd o wella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu rhestri ar y dudalen hon, neu os ydych yn credu nad ydynt yn bodloni rheoliadau hygyrchedd, e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Gweithdrefnau gorfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd').  Os ydych chi'n anhapus gyda'r ffordd y byddwn yn ymateb i'ch ymholiad, cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).