EWC Logo

About us banner
Blog
Blog

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu syniadau ar gyfer ein blog, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Barn yr awduron eu hunain ydyw ym mhob achos.

Sut mae Gwaith Ieuenctid o Ansawdd wedi cyfrannu at atal digartrefedd ymysg pobl ifanc – Nick Hudd

Yn ôl yn 2019, cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) ddogfen o’r enw Lleisiau’r rhai sydd â phrofiadau personol o ddigartrefedd a niwed yng Nghymru: Llywio gwaith atal ac ymateb . Yn un o adrannau’r ddogfen hon, Atal digartrefedd trwy gydol cwrs...

Pam y mae ansawdd yn hanfodol i ddysgu rhyngwladol

Pam y mae ansawdd yn hanfodol i ddysgu rhyngwladol Yn ein blog diweddaraf, mae Howard Williamson, Athro Polisi Ieuenctid Ewropeaidd ym Mhrifysgol De Cymru, a’r rapporteur-genéral blaenorol ar gyfer y tri Chonfensiwn Gwaith Ieuenctid Ewropeaidd a...

Gwaith ieuenctid a llesiant - Tim Opie a Darrel Williams

Gwaith ieuenctid a llesiant Yn eu blog diweddaraf i CGA, mae Tim a Darrel yn trafod y ffordd mae gwaith ieuenctid yn meithrin perthnasoedd cadarnhaol ac ymddiriedus a all ddarparu sylfaen i wella llesiant trwy fod yn sail i bum piler gwaith...

Paul Glaze - Ymarfer da ym maes gwaith ieuenctid a pham y mae’n bwysig ei rannu

Paul Glaze - Ymarfer da ym maes gwaith ieuenctid a pham y mae’n bwysig ei rannu Polisi ac ymarfer gwasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru Mae'n adeg gyffrous (ac yn lle cyffrous i fod) i’r sector gwasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru. Mae'r...

Donna Ali - Materion Cynrychiolaeth: Cyflwyno rhwydwaith newydd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Duon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol

Donna Ali - Materion Cynrychiolaeth: Cyflwyno rhwydwaith newydd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Duon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol Mae Donna Ali, Prif Weithredwr a sylfaenydd BE.Xcellence, yn ysgrifennu am yr angen am fwy o amrywiaeth yn ein...

Sharron Lusher – Pennu cyflogau ac amodau i athrawon ysgol yng Nghymru: sut mae’n gweithio?

Sharron Lusher – Pennu cyflogau ac amodau i athrawon ysgol yng Nghymru: sut mae’n gweithio? Sefydlwyd Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru ym mis Mawrth 2019 fel corff annibynnol â’r cyfrifoldeb am wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar...

Keith Towler - Cydnabod rhagoriaeth mewn gwaith ieuenctid trwy'r Marc Ansawdd

Keith Towler - Cydnabod rhagoriaeth mewn gwaith ieuenctid trwy'r Marc Ansawdd Mae Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro, sef Keith Towler, yn taflu goleuni ar werth y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, ac yn amlinellu sut...

David Williams - Sut mae gwaith ieuenctid yn edrych yng Nghymru?

David Williams - Sut mae gwaith ieuenctid yn edrych yng Nghymru? Wrth siarad â theuluoedd, ffrindiau ac eraill o’r tu allan i’r proffesiwn gwaith ieuenctid, gofynnir i mi’n aml "beth yn union wyt ti’n ei wneud?" I’r rhai ohonom ni sy’n gweithio yn...

Mark Ford - Pam mae’n amser ‘Trafod Addysgeg’

Mark Ford - Pam mae’n amser ‘Trafod Addysgeg’ Dyma'r Ymgynghorydd Proffesiynol ar Addysgeg, Mark Ford yn myfyrio ar effaith argyfwng COVID-19 ac yn dadlau mai nawr yw’r amser delfrydol i ‘Drafod Addysgeg’. Yn ei lyfr, ‘In Search of Deeper...

Athrawes a gafodd ei hyfforddi yn America yn arwain y ffordd yng Nghymru

Athrawes a gafodd ei hyfforddi yn America yn arwain y ffordd yng Nghymru Mae Katie Davies ychydig yn wahanol i athrawon ysgol eraill yng Nghymru. Mae Katie yn addysgu Daearyddiaeth ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ysgol Eastern High yng...

Susan Davis a Chantelle Haughton - Recriwtio o Leiafrifoedd Ethnig i addysg gychwynnol athrawon AGA a'r proffesiwn addysgu yng Nghymru: cyfle i chi ddweud eich dweud

Susan Davis a Chantelle Haughton - Recriwtio o Leiafrifoedd Ethnig i addysg gychwynnol athrawon AGA a'r proffesiwn addysgu yng Nghymru: cyfle i chi ddweud eich dweud Ym mis Ionawr 2021, lansiodd ein tîm aml-ethnig ym Mhrifysgol Metropolitan...

Anthony Priest - Iechyd meddwl, lles a Covid-19: cymorth am ddim i ysgolion yng Nghymru

Anthony Priest - Iechyd meddwl, lles a Covid-19: cymorth am ddim i ysgolion yng Nghymru Wrth i argyfwng Covid-19 barhau i 2021, mae’r gweithlu addysg wedi bod yr un mor benderfynol o sicrhau bod myfyrwyr yn gallu parhau i ddysgu, gan ymgodymu hefyd...

Nick Hudd - ‘Dysgu cyfunol’ nid ‘addysgu cyfunol’

Nick Hudd - ‘Dysgu cyfunol’ nid ‘addysgu cyfunol’ Mae’n ymddangos bod feirws Covid-19 wedi gweithredu fel rhagflaenydd i’r defnydd cynyddol o’r term ‘dysgu cyfunol’. Mae’r sector addysg, y dadleuais yn flaenorol bod ei randdeiliaid ar gyfnodau...

Jacqueline Cassidy: Wythnos Iechyd Meddwl Plant - 1 i 7 Chwefror 2021

Wythnos Iechyd Meddwl Plant - 1 i 7 Chwefror 2021 Mae Cyfarwyddwr Cymru Place2Be, sef Jacqueline Cassidy, yn rhannu ei safbwyntiau ar ddechrau Wythnos Iechyd Meddwl Plant eleni Gall llawer ddigwydd mewn blwyddyn! Pan ddathlon ni’r Wythnos Iechyd...

Dr Howard Williamson - O’r lleol i’r byd-eang: Ydy gwaith ieuenctid yn aeddfedu yng Nghymru?

Dr Howard Williamson - O’r lleol i’r byd-eang: Ydy gwaith ieuenctid yn aeddfedu yng Nghymru? Fe ddes i’n weithiwr ieuenctid ar ddamwain yn fy arddegau, pan adeiladwyd canolfan gymunedol yng nghornel ein parc ‘ni’. Roedden ni’n cynnal ein clwb...

Yr Athro Mick Waters - Dysgu Cyfunol: beth sydd yn y gymysgedd?

Yr Athro Mick Waters - Dysgu Cyfunol: beth sydd yn y gymysgedd? Cymerodd technoleg ddigidol, sef adnodd ac iddo addewid ers i gyfrifiaduron gael eu cyflwyno mewn ystafelloedd dosbarth yn y 1980au, gam mawr ymlaen yn sydyn wrth i ysgolion (ynghyd â...

Dysgu a datblygiad proffesiynol athrawon

Dysgu a datblygiad proffesiynol athrawon Rydym mewn cyfnod sy’n cynnig cyfle digynsail. I athrawon, i addysg athrawon, ac i ysgolion, cymerir diwygio yn ganiataol. Ac mae’r newidiadau yn gynhwysfawr ac yn radical. A fyddwch chi’n dewis bod yn rhan...

Newydd lanio: offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

Newydd lanio: offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP Hyd yma, mae’r Pasbort Dysgu Proffesiynol wedi rhoi lle i chi, fel ymarferwr addysg, fyfyrio ar eich arfer a’ch dysgu yng nghyd-destun eich safonau proffesiynol. Yn ystod y flwyddyn...

Keith Towler - Gwaith ieuenctid yn parhau i gefnogi pobl ifanc wrth oresgyn heriau COVID-19

Keith Towler - Gwaith ieuenctid yn parhau i gefnogi pobl ifanc wrth oresgyn heriau COVID-19 Fe gyhoeddodd y Prif Weinidog Cymru nifer o newidiadau yn ddiweddar , gan gynnwys ail agor canolfannau cymunedol o 20 Gorffennaf. Mae Datganiad ysgrifenedig...

Aled Roberts - Miliwn o siaradwyr Cymraeg: rôl y sector addysg

Aled Roberts - Miliwn o siaradwyr Cymraeg: rôl y sector addysg Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod dau darged uchelgeisiol erbyn 2050, sef i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, ac i ddyblu canran y boblogaeth sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol. Mae...

Nia Brodrick - Gwella darpariaeth iechyd meddwl yn y sector AB yng Nghymru

Nia Brodrick - Gwella darpariaeth iechyd meddwl yn y sector AB yng Nghymru Mae iechyd meddwl yn parhau i fod yn fater o bryder cynyddol i’r sector Addysg Bellach yng Nghymru. Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddwyd yr Adroddiad Cadernid Meddwl gan Bwyllgor...

Sophie Howells - Gofalu am eich iechyd meddwl yn ystod argyfwng COVID-19

Sophie Howells - Gofalu am eich iechyd meddwl yn ystod argyfwng COVID-19 Wrth i’r argyfwng COVID-19 barhau, gwelir penderfyniad y gweithlu i sicrhau y gall myfyrwyr barhau i ddysgu yn ddyddiol. Yn y cyfnod digynsail hwn, mae’r gweithlu addysg yn...

Yr Athro Mick Waters: Paratoi ar gyfer parhau â'r dysgu

Yr Athro Mick Waters: Paratoi ar gyfer parhau â'r dysgu Pan gaeodd y llywodraeth ein hysgolion, y pryderon naturiol oedd am arholiadau a’r gobaith na fyddai disgyblion ar eu colled. Clywyd llai o bryder am y pethau eraill y gallai plant fod yn...

Keith Towler: Gwaith ieuenctid yng Nghymru yn ymateb i her clo COVID-19

Keith Towler: Gwaith ieuenctid yng Nghymru yn ymgymryd â her clo COVID-19 Rydyn ni yng nghanol argyfwng o ran iechyd y cyhoedd ac mae ein dibyniaeth ar ein gilydd yn hollbwysig er mwyn gallu ‘gostwng y gromlin’, lleihau’r baich ar ein GIG gwych, ac...

Cwestiwn Parentkind: beth yw pryderon rhieni am effaith coronafeirws?

Cwestiwn Parentkind: beth yw pryderon rhieni am effaith coronafeirws? Pan gaeodd ysgolion yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i helpu arafu ymlediad Coronafeirws (Covid-19), roedd llawer o rieni’n teimlo amrediad o emosiynau. I ddechrau teimlwyd...

Mae gwneud pawb yn gyfrifol am addysg yn allweddol i hybu cynhyrchedd Cymru

Mae gwneud pawb yn gyfrifol am addysg yn allweddol i hybu cynhyrchedd Cymru Mae hyrwyddo ymgysylltiad rhwng busnes a’r sector addysg yn fwy na rhywbeth braf i’w wneud. Mae’n flaenoriaeth hollbwysig os ydym am wireddu potensial llawn economi Cymru....

Philip Blaker - Profi'r Dyfodol

Philip Blaker - Profi'r Dyfodol Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn gyfle i feddwl yn wahanol am addysg. Wrth i Cymwysterau Cymru lansio ei ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf ar gymwysterau i gefnogi'r cwricwlwm, mae'r Prif Weithredwr Philip Blaker yn dweud bod...

Tegwen Ellis - Yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth mewn Addysg: Dechreuad newydd i Gymru?

Tegwen Ellis - Yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth mewn Addysg: Dechreuad newydd i Gymru? Dwi wedi bod yn Brifathro yng Nghymru am bron i 20 mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw dwi wedi gweld, yn eu tro, 5 Gweinidog Addysg gwahanol, sef...

Pasport Dysgu Proffesiynol i’r dyfodol.....

Pasport Dysgu Proffesiynol i’r dyfodol..... Dyma aelod Cyngor CGA Berni Tyler gyda phersbectif cyflogwr ar werth a defnyddioldeb y PDP Mae’n gyfnod gwerthuso yng nghwmni hyfforddi ISA ar hyn o bryd ac un o’r meysydd mae fy nhîm o hyd yn gwneud...

Rhian Huws Williams - Rheoleiddio i sicrhau llwyddiant

Rhian Huws Williams - Rheoleiddio i sicrhau llwyddiant Rheoleiddio i sicrhau llwyddiant Fel hyn y mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi disgrifio ei weledigaeth ar gyfer y trefniadau rheoleiddio ac arolygu newydd ym maes...