CGA / EWC

Professional development banner
Meddwl Mawr
Meddwl Mawr

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth eich helpu i ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer eich hun fel gweithiwr addysg proffesiynol. Dyna pam rydym ni wedi dechrau ‘Meddwl Mawr’, sef clwb llyfrau a chyfnodolion sydd â’r nod o’ch cefnogi chi ar eich taith ddysgu broffesiynol.

Byddwn yn cyhoeddi argymhellion rheolaidd ar y dudalen hon, yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau diddorol, gan eich cyfeirio at rywfaint o’r cynnwys gwych sydd ar gael yn eich llyfrgell ar-lein rhad ac am ddim.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i’r rhestr bostio i gael yr argymhellion pan fyddant yn cael eu cyhoeddi.

Rydym yn awyddus i glywed am unrhyw lyfrau neu erthyglau mewn cyfnodolion ar EBSCO a oedd yn ddiddorol, yn cynnig mwynhad neu’n ddefnyddiol yn eich barn chi. Os hoffech rannu argymhelliad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Eich argymhellion

Mai 2024

Preparing Teachers to Work with Multilingual Learners: (Bilingual Education & Bilingualism) gan Meike Wernicke, Svenja Hammer, Antje Hansen a Tobias Schroedler

Preparing Teachers

Mae'r llyfr yn ymdrin ag ystod o ymdriniaeth i amlieithrwydd mewn addysg athrawon, gan dynnu o raglenni addysg o bob cwr o Ewrop a Gogledd America.

Ymchwiliodd yr awduron i sut caiff athrawon eu hyfforddi i weithio mewn cyd-destunau amlieithog, a sut maent yn dysgu am amrywiaeth diwylliannol. Mae'r llyfr yn archwilio effaith amlieithrwydd a dysgwyr o gefndir ymfudol ymhellach, a phrofiadau myfyrwyr o wahanol gefndiroedd.

Mae'r awduron yn rhoi eu canfyddiadau mewn cyd-destun gyda hanes cefndirol y gwledydd maent yn ymchwilio iddynt, i ddeall sut mae amlieithrwydd wedi ei ddatblygu dros amser. Mae'r llyfr hefyd yn mynd i'r afael â sut mae tirluniau addysgol, hanes, polisïau ieithyddol, a blaenoriaethau sefydliadol yn llywio hyfforddiant ac addysg athrawon, ochr yn ochr ag amlieithrwydd.

Using Linguistically Appropriate Practice: A Guide for Teaching in Multilingual Classrooms gan Dr Roma Chumak-Horbatsch

Using Linguistically appropriate practice

Mae presenoldeb myfyrwyr lle nad iaith yr ysgol yw eu hiaith gyntaf yn creu heriau a chyfleoedd unigryw i athrawon. Mae gan yr awdur brofiad helaeth o astudiaethau plentyndod cynnar ac mae'n dadlau bod amlieithrwydd yn elwa pob plentyn yn y dosbarth. Mae'r llyfr yn manylu ar y berthynas rhwng theori ac arferion amlieithog, ac yn archwilio sut i integreiddio egwyddorion sy'n briodol-ieithyddol i'r ystafell ddosbarth.

Argraffiadau blaenorol

Beth oedd eich barn chi am argymhellion y mis hwn? Sut gwnaethant helpu i ddatblygu’ch ymarfer? Trydarwch eich ymateb gan ddefnyddio #MeddwlMawr

Beth am ddefnyddio’r offerynnau sydd o fewn y PDP i fyfyrio ar y syniadau a amlygwyd gan argymhellion y mis hwn, a sut gallwch eu cymhwyso i’ch ymarfer eich hun?

A yw ein hargymhellion wedi’ch ysbrydoli ac rydych felly am rannu’r hyn a ddysgoch gyda’ch cydweithwyr? Beth am ddarllen ein canllaw ar sefydlu clwb cyfnodolion.