EWC Logo

Professional development banner
Meddwl Mawr
Meddwl Mawr

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth eich helpu i ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer eich hun fel gweithiwr addysg proffesiynol. Dyna pam rydym ni wedi dechrau ‘Meddwl Mawr’, sef clwb llyfrau a chyfnodolion sydd â’r nod o’ch cefnogi chi ar eich taith ddysgu broffesiynol.

Byddwn yn cyhoeddi argymhellion rheolaidd ar y dudalen hon, yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau diddorol, gan eich cyfeirio at rywfaint o’r cynnwys gwych sydd ar gael yn eich llyfrgell ar-lein rhad ac am ddim.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i’r rhestr bostio i gael yr argymhellion pan fyddant yn cael eu cyhoeddi.

Rydym yn awyddus i glywed am unrhyw lyfrau neu erthyglau mewn cyfnodolion ar EBSCO a oedd yn ddiddorol, yn cynnig mwynhad neu’n ddefnyddiol yn eich barn chi. Os hoffech rannu argymhelliad Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Eich argymhellion

Medi 2023

Mindfulness in the classroom: strategies for promoting concentration, compassion, and calm gan Thomas Armstrong

Feedback pendulum book image

Gall y llyfr yma gynnig trosolwg o ymwybyddiaeth ofalgar fel arfer personol a dull gwaith yn yr ystafell ddosbarth. Mae'n esbonio sut gall athrawon greu ystafell ddosbarth tawelach i'r myfyrwyr ac iddyn nhw, gan ganolbwyntio ar y foment bresennol. Mae'n archwilio canfyddiadau ymchwil sy'n manylu ar yr effeithiau a'r defnyddiau ymarferol o ymwybyddiaeth ofalgar yn yr ystafell ddosbarth, a sut y gellid eu rhoi ar waith ar draws diwylliant yr ysgol.

Mae'r llyfr yn disgrifio sut gellir addasu technegau ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer nifer o feysydd, a lefelau ddatblygiad mewn sefydliadau dysgu, ac yn trafod ffyrdd cyfrifol o addysgu ymwybyddiaeth ofalgar, heb duedd crefyddol neu wleidyddol.

 

The mental health and wellbeing handbook for schools: transforming mental health support on a budget gan Clare Erasmus

Questioning for formative feedback book image

Mae'r llyfr yma'n dangos y gall ysgolion gymryd camau syml a chadarnhaol i hyrwyddo gwell iechyd meddwl i'w myfyrwyr, heb iddo gostio llawer o arian nac ychwanegu at lwyth gwaith y staff. Mae pob pennod o'r llyfr yn llawn syniadau ymarferol ynghylch beth sydd angen digwydd i ysgolion gymryd iechyd meddwl o ddifri. Mae wedi ei ysgrifennu'n glir, ac ynddo esiamplau o'r byd go-iawn. Mae'r llyfr yn cynnig cyngor ar sut i gefnogi lles disgyblion a chefnogi iechyd meddwl mewn ysgolion i arweinwyr ysgolion.

Mae'r llyfr yn cynnwys canllaw hawdd ei ddilyn i gefnogi iechyd meddwl mewn ysgolion, ac yn nodi sut gall newidiadau bychain a chynyddol gael eu gwneud yng nghymunedau ysgolion, heb fod angen gormod o gyllid. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar y myfyriwr i wneud newidiadau cynaliadwy i gymunedau ysgolion.

 

Beth oedd eich barn chi am argymhellion y mis hwn? Sut gwnaethant helpu i ddatblygu’ch ymarfer? Trydarwch eich ymateb gan ddefnyddio #MeddwlMawr

Beth am ddefnyddio’r offerynnau sydd o fewn y PDP i fyfyrio ar y syniadau a amlygwyd gan argymhellion y mis hwn, a sut gallwch eu cymhwyso i’ch ymarfer eich hun?

A yw ein hargymhellion wedi’ch ysbrydoli ac rydych felly am rannu’r hyn a ddysgoch gyda’ch cydweithwyr? Beth am ddarllen ein canllaw ar sefydlu clwb cyfnodolion.