CGA / EWC

Accreditation banner
Llawlyfr Clwb / Modiwlau E-ddysgu Arweinwyr
Llawlyfr Clwb / Modiwlau E-ddysgu Arweinwyr

Quality Mark Logo All 3 Levels

Sefydliad: Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Prosiect: Llawlyfr Clwb / Modiwlau E-ddysgu Arweinwyr

Person cyswllt: Grant Poiner

 

 

Datblygodd y sefydliad Lawlyfr Clwb i helpu i gynorthwyo gwirfoddolwyr oedd yn gwirfoddoli mewn clybiau sy’n aelodau o Glybiau Bechgyn a Merched Cymru. Roedd angen i’r Llawlyfr Clwb fod yn glir, yn gryno ac yn hawdd ei ddeall.

I gyd-fynd â’r Llawlyfr Clwb dyluniwyd dau fodiwl e-ddysgu. Teitlau’r rhain oedd: (a) Sut i sefydlu clwb cysylltiedig â Chlybiau Bechgyn a Merched Cymru a (b) Cynorthwyo pobl ifanc mewn clwb ieuenctid cysylltiedig â Chlybiau Bechgyn a Merched Cymru.

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys yr holl randdeiliaid yn y sefydliad. Roedd pobl ifanc yn allweddol i hyn ac yn cael eu cynrychioli trwy’r Fforwm Ieuenctid. Yng nghyfarfodydd y Fforwm roedd y bobl ifanc yn awyddus i roi eu barn ar sut olwg ddylai fod ar y Llawlyfr Clwb a pha feysydd yr oedd angen eu cynnwys.

Er bod y Llawlyfr Clwb wedi cael ei ddatblygu gan ddefnyddio nifer fawr o ddulliau gwaith ieuenctid, mae’r adnodd yn cwmpasu amrywiaeth o ddulliau gwaith ieuenctid sydd ar gael i arweinwyr a darpar wirfoddolwyr ddysgu amdanyn nhw cyn gweithio gyda phobl ifanc neu ddilyn rhagor o hyfforddiant gwaith ieuenctid.

Fel sefydliad rydym yn cydnabod bod gwirfoddolwyr yn dechrau gweithio gyda phobl ifanc cyn iddyn nhw gwblhau’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid ac felly mae’r Llawlyfr Clwb a’r modiwlau e-ddysgu yn eu helpu wrth ddarparu gwybodaeth allweddol i’w helpu i gynorthwyo pobl ifanc.

Mae’r Llawlyfr Clwb a’r modiwlau e-ddysgu fel ei gilydd yn adnoddau a fydd yn parhau i gael eu diweddaru bob blwyddyn er mwyn iddyn nhw aros yn gyfredol. Fel tîm yng Nghlybiau Bechgyn a Merched Cymru dysgasom lawer trwy’r broses hon, ac roeddem yn awyddus i gael barn yr aelodau. Roedd hyn yn cynnwys pobl ifanc, gwirfoddolwyr clybiau, aelodau o’r staff ac ymddiriedolwyr.

Mae’r adnoddau a ddatblygwyd yn fuddiol i glybiau a’u gallu i gynorthwyo pobl ifanc yn well trwy raglenni gwaith ieuenctid.

Trwy wella’r strwythurau mewn Clybiau a safon gwirfoddoli byddwn yn darparu profiad gwell i bobl ifanc er mwyn iddyn nhw ddeall yn llawn yr hawliau a roddir iddyn nhw mewn Clwb Bechgyn a Merched. Mae'r adnoddau’n esbonio beth yw Gwaith Ieuenctid a sut mae cyfranogiad pobl ifanc yn rhan annatod o’r broses a bod eu llais yn cael ei annog. Dyma rai o’r ffyrdd mae’r prosiect hwn o fudd i bobl fanc ac y bydd yn dal i fod o fudd i bobl ifanc yn y dyfodol.

Mae'r sefydliad cyfan wedi cael budd o’i ran yn y prosiect hwn. Mae gwirfoddolwyr sydd wedi cynorthwyo â’r gwaith o gynhyrchu’r adnoddau wedi dysgu am feysydd eraill a all gynorthwyo â’u datblygiad. Fel sefydliad cenedlaethol, mae ein clybiau aelod wedi bod yn gefnogol i’r adnoddau ac wedi gwerthfawrogi cymorth ac ymdrechion yr aelodau o’r staff.

Rhoddwyd sylw i’r tair thema hon yn y prosiect. Maen nhw i gyd yn feysydd allweddol ar gyfer rhedeg un o Glybiau Ieuenctid Clybiau Bechgyn a Merched Cymru.

Bydd y prosiect hwn yn datblygu a bydd yr adnoddau’n cael eu diweddaru pob blwyddyn er mwyn sicrhau eu bod yn dal i gydymffurfio â chanllawiau’r Llywodraeth neu bolisïau sy’n newid. Hyd yma mae dau fodiwl e-ddysgu ond mae cynlluniau ar gyfer adnoddau ychwanegol.

I gael mwy o wybodaeth ewch i:

https://bgcwales.teachable.com/

https://drive.google.com/file/d/14jtpoHlpgfgwMLEzFyGk_2sI9PWapy5F/view?usp=sharing

https://www.facebook.com/BoysAndGirlsClubsOfWales/

 Boys and Girls Clubs