CGA / EWC

About us banner
CGA yn rhyddhau podlediad gyda chyngor ar ddelio gydag aflonyddu rhywiol gan gyfoedion mewn lleoliadau addysg
CGA yn rhyddhau podlediad gyda chyngor ar ddelio gydag aflonyddu rhywiol gan gyfoedion mewn lleoliadau addysg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi rhyddhau'r ail bennod o'i bodlediad, Sgwrsio gyda CGA.

Yn y bennod hon, Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr CGA yn cael cwmni gan gynrychiolwyr o elusen iechyd rhywiol Brook, ac elusennau plant Barnardo’s a'r NSPCC i ateb cwestiynau oedd dros ben o ddigwyddiad Dosbarth meistr CGA "Dy'n ni ddim yn dweud wrth yr athrawon": deall a mynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol mewn lleoliadau addysg.

Trwy gydol y drafodaeth, mae'r panelwyr yn trafod pynciau gan gynnwys bwlio ac aflonyddu ar-lein, arfer gorau ar gyfer ysgolion, a siarad gyda rhieni/gwarcheidwaid am y cwricwlwm addysg rhyw a pherthnasoedd.

Gan siarad am y bennod, dywedodd Hayden "Mae hwn yn fater sy'n effeithio’r sector addysg yng Nghymru, ac yn fyd-eang. Mae'r podlediad yma, sy'n cynnwys mewnwelediadau ac anodau gwerthfawr gan Kelly, Elinor a Sharron, yn un ffordd y gallwn helpu'n cofrestreion ddelio gyda materion o'r fath.

"Ry'n ni hefyd yn datblygu canllaw arfer da ar y pwnc, fydd yn rhoi mwy o gyngor a chanllawiau i'n cofrestreion ar rwystro, ymateb i, a chofnodi achosion o gamdriniaeth, ecsbloetio, ac ymddygiad rhywiol niweidiol gan gyfoedion."

Mae'r bennod, er ei bod hi wedi ei hanelu at gofrestreion CGA, mae hefyd yn ddefnyddiol i rieni/gwarcheidwad sydd am ddeall beth allan nhw wneud i rwystro ac ymateb i achosion sy'n ymwneud â'u plant, yn ogystal â llywodraethwyr sydd am gefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion.

Mae ‘Sgwrsio gyda CGA’ bellach ar gael ar wefan CGA, neu eich darparwr podlediadau o ddewis.

Dylech fod yn ymwybodol fod y bennod hon yn trafod materion allai fod yn sensitif. Dylech ddarllen nodiadau'r bennod i gael mwy o wybodaeth, a dolenni at ganllawiau a chefnogaeth.