Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Staff library picture
Meddwl Mawr
Meddwl Mawr

Croeso i Meddwl Mawr, sef clwb llyfrau a chyfnodolion newydd Cyngor y Gweithlu Addysg

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth eich helpu i ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer eich hun fel gweithiwr addysg proffesiynol. Dyna pam rydym ni wedi dechrau ‘Meddwl Mawr’, sef clwb llyfrau a chyfnodolion newydd sydd â’r nod o’ch cefnogi chi ar eich taith dysgu proffesiynol.

Bydd y clwb llyfrau a chyfnodolion yn eich helpu i wneud y mwyaf o dros 4,500 o gyfnodolion, papurau ac e-lyfrau addysg sydd ar gael yn rhad ac am ddim i chi ar EBSCO, sef llyfrgell ymchwil addysg fwyaf y byd.

Byddwn yn cyhoeddi argymhellion rheolaidd ar y dudalen hon, yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau diddorol, gan eich cyfeirio at rywfaint o’r cynnwys gwych sydd ar gael yn eich llyfrgell ar-lein rhad ac am ddim.

Diolch i’ch cofrestriad gyda CGA, gallwch fynd yn rhad ac am ddim at EBSCO trwy eich Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP).

Cadwch lygad ar y dudalen hon i weld yr argymhellion diweddaraf. I glywed amdanynt cyn gynted ag y byddant wedi’u cyhoeddi, gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i'n rhestr bostio.

Sut i fynd at EBSCO

Dau gam syml y mae angen eu dilyn i fynd at EBSCO.

  1. Mewngofnodwch i’ch PDP. Heb osod eich PDP eto? Gallwch gofrestru try FyCGA.
  2. Cliciwch ar yr opsiwn ‘help ac adnoddau’ ar ddangosfwrdd y PDP.

I ddysgu sut i ddefnyddio EBSCO, darllenwch ein canllaw.

Eich argymhellion

Rydym yn awyddus i glywed am unrhyw lyfrau neu erthyglau mewn cyfnodolion ar EBSCO a oedd yn ddiddorol, yn cynnig mwynhad neu’n ddefnyddiol yn eich barn chi. Os hoffech rannu argymhelliad Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Mai 2022

Measuring Up: What educational testing really tells us – Daniel Koretz
Measuring upMae’r llyfr hawdd ei ddarllen hwn sy’n llawn gwybodaeth graff ac enghreifftiau diddorol, yn trafod rhai o’r materion mwyaf sylfaenol sy’n codi ym maes profi addysgol.

Mae Measuring Up, sy’n rhoi cyngor clir a rhesymegol, yn ceisio chwalu’r mythau sy’n ymwneud â phrofi addysgol. Gan ddefnyddio enghreifftiau o fywyd pob dydd, mae Koretz yn tywys y darllenydd trwy egwyddorion profi a dylunio profion. Mae’r llyfr yn trafod beth mae profion yn gallu ei wneud yn dda, yn ogystal â’u terfynau, ac yn edrych ar ba mor rhwydd y gall profion a sgorau gael eu camddeall.

Un o’r llyfrau mwyaf darllenadwy am brofi y byddwch yn dod ar ei draws.

Assessment for Learning: Putting it into practice - Paul Black, Chris Harrison, Clara Lee, Bethan Marshall a Dylan Wiliam

Assessment for learningMae’r llyfr hwn, sy’n cynnig gwybodaeth werthfawr am asesu ar gyfer dysgu, yn rhoi cyngor ac arweiniad ymarferol ar weithredu dulliau newydd ac arloesol i wella addysgu a dysgu.

Mae Assessment for Learning – Putting it into practice wedi’i seilio ar brosiect dwy flynedd yn cynnwys tri deg chwech o athrawon mewn ysgolion ym Medway a Swydd Rydychen. Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol o asesu ffurfiannol: holi, dulliau adborth, asesu gan gymheiriaid a hunanasesu, a defnydd ffurfiannol o brofion crynodol.

Mae’r llyfr hwn yn dangos yn glir pŵer asesu ar gyfer dysgu a’i effaith ar ddysgu a chyflawniad myfyrwyr.


Beth yw eich ymateb?

Beth oedd eich barn chi am argymhellion y mis hwn? Sut gwnaethant helpu i ddatblygu’ch ymarfer? Trydarwch eich ymateb gan ddefnyddio #MeddwlMawr

Beth am ddefnyddio’r offerynnau sydd o fewn y PDP i fyfyrio ar y syniadau a amlygwyd gan argymhellion y mis hwn, a sut gallwch eu cymhwyso i’ch ymarfer eich hun?

A yw ein hargymhellion wedi’ch ysbrydoli ac rydych felly am rannu’r hyn a ddysgoch gyda’ch cydweithwyr? Beth am ddarllen ein canllaw ar sefydlu clwb cyfnodolion.

A Teacher’s Guide to Classroom Research – David Hopkins