Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Staff library picture
Meddwl Mawr
Meddwl Mawr

Croeso i Meddwl Mawr, sef clwb llyfrau a chyfnodolion newydd Cyngor y Gweithlu Addysg

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth eich helpu i ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer eich hun fel gweithiwr addysg proffesiynol. Dyna pam rydym ni wedi dechrau ‘Meddwl Mawr’, sef clwb llyfrau a chyfnodolion newydd sydd â’r nod o’ch cefnogi chi ar eich taith dysgu proffesiynol.

Bydd y clwb llyfrau a chyfnodolion yn eich helpu i wneud y mwyaf o dros 4,500 o gyfnodolion, papurau ac e-lyfrau addysg sydd ar gael yn rhad ac am ddim i chi ar EBSCO, sef llyfrgell ymchwil addysg fwyaf y byd.

Byddwn yn cyhoeddi argymhellion rheolaidd ar y dudalen hon, yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau diddorol, gan eich cyfeirio at rywfaint o’r cynnwys gwych sydd ar gael yn eich llyfrgell ar-lein rhad ac am ddim.

Diolch i’ch cofrestriad gyda CGA, gallwch fynd yn rhad ac am ddim at EBSCO trwy eich Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP).

Cadwch lygad ar y dudalen hon i weld yr argymhellion diweddaraf. I glywed amdanynt cyn gynted ag y byddant wedi’u cyhoeddi, gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i'n rhestr bostio.

Sut i fynd at EBSCO

Dau gam syml y mae angen eu dilyn i fynd at EBSCO.

  1. Mewngofnodwch i’ch PDP. Heb osod eich PDP eto? Gallwch gofrestru try FyCGA.
  2. Cliciwch ar yr opsiwn ‘help ac adnoddau’ ar ddangosfwrdd y PDP.

I ddysgu sut i ddefnyddio EBSCO, darllenwch ein canllaw.

Eich argymhellion

Rydym yn awyddus i glywed am unrhyw lyfrau neu erthyglau mewn cyfnodolion ar EBSCO a oedd yn ddiddorol, yn cynnig mwynhad neu’n ddefnyddiol yn eich barn chi. Os hoffech rannu argymhelliad Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Medi 2021 – Addysgeg

Rydym ni wedi dewis dau lyfr i ddechrau ein hargymhellion ar Meddwl Mawr, ill dau’n bwrw golwg ar agweddau gwahanol ar addysgeg. Maent ar gael yn rhad ac am ddim ar EBSCO.

Make it Stick - Peter C. Brown, Mark A. McDaniel and Henry L Roediger

Make it stick book image

Mae’r llyfr difyr hwn ar wyddor dysgu yn cynnig cyngor defnyddiol i athrawon, hyfforddwyr, myfyrwyr ac eraill sydd â diddordeb mewn dysgu gydol oes a hunanwella, gan ddadlau bod "dysgu’n ddwysach ac yn gryfach pan fydd yn mynnu ymdrech. Mae dysgu sy’n hawdd fel ysgrifennu mewn tywod, yn diflannu gyda’r llanw".

Trwy fanteisio ar seicoleg wybyddol a meysydd eraill, mae Make it Stick yn awgrymu technegau ar gyfer dod yn ddysgwyr mwy cynhyrchiol ac mae’n dadlau bod y rhain yn aml yn groes i reddf. Hefyd, mae Brown, McDaniel a Roediger yn dadlau bod agwedd gadarnhaol tuag at eich galluoedd eich hun a pharodrwydd i ‘fynd i’r afael â’r pethau anodd’ yn gallu chwarae rhan hanfodol wrth alluogi unigolyn i gyflawni ei nodau.

 

The Expert Learner: challenging the myth of ability - Gordon Stobart

The Expert Learner

Beth sydd gan Amadeus Mozart a David Beckham yn gyffredin? Dyna’r cwestiwn y mae Gordon Stobart yn ei ofyn ar ddechrau The Expert Learner. Ac yntau’n ymosod ar ‘fyth gallu’, mae Stobart yn dadlau bod Mozart a Beckham, fel llawer o bobl eraill sy’n rhagori yn eu maes, wedi gwneud hynny o ganlyniad i ymarfer a dycnwch i raddau helaeth, yn hytrach na gallu cynhenid neu ffawd enynnol.

Mae The Expert Learner yn amlygu pwysigrwydd ymarfer addysgu da wrth ddatblygu gallu. Trwy ddefnyddio enghreifftiau difyr o feysydd chwaraeon, y gwyddorau, meddygaeth a cherddoriaeth, mae Stobart yn archwilio’r ffyrdd mwyaf effeithiol o gefnogi a datblygu sgiliau. Yn ogystal, mae’n mynd i’r afael â ffyrdd y gall athrawon (ac arweinwyr) symbylu myfyrwyr heb gymhelliad ac ymestyn eu myfyrwyr uchel eu cyflawniad.


Beth yw eich ymateb?

Beth oedd eich barn chi am argymhellion y mis hwn? Sut gwnaethant helpu i ddatblygu’ch ymarfer? Trydarwch eich ymateb gan ddefnyddio #MeddwlMawr

Beth am ddefnyddio’r offerynnau sydd o fewn y PDP i fyfyrio ar y syniadau a amlygwyd gan argymhellion y mis hwn, a sut gallwch eu cymhwyso i’ch ymarfer eich hun?

A yw ein hargymhellion wedi’ch ysbrydoli ac rydych felly am rannu’r hyn a ddysgoch gyda’ch cydweithwyr? Beth am ddarllen ein canllaw ar sefydlu clwb cyfnodolion.