registration
Gwybodaeth am gofrestru ar gyfer cyflogwyr

my ewc cym

O dan Reoliadau Addysg (Cymru) 2014 daeth yn ofynnol i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) sefydlu a chynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg yng Nghymru. O dan Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015, mae cofrestru'n ofyniad statudol ar gyfer:

Athro ysgol cofrestredig — os ydynt yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel athro ysgol cymwys (gyda Safon Athro Cymwysedig (SAC)) mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru, mae'n rhaid iddynt gofrestru yn y categori 'athro ysgol'.

Noder: rhoddir statws cofrestru 'dros dro' i athrawon sy'n gorfod cwblhau'r cyfnod Sefydlu statudol yng Nghymru ond sydd heb wneud eto (yn amodol ar ddiwallu'r gofynion addasrwydd)

Athro addysg bellach cofrestredig— os ydynt yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel athro addysg bellach mewn sefydliad addysg bellach yng Nghymru, mae'n rhaid iddynt gofrestru yn y categori 'athro addysg bellach'.

Gweithiwr cymorth dysgu ysgol— os ydych yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel gweithiwr cymorth dysgu mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru, mae'n rhaid iddynt gofrestru yng nghategori 'gweithiwr cymorth dysgu ysgol.'

Gweithiwr cymorth dysgu addysg bellach — os ydynt yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel gweithiwr cymorth dysgu addysg bellach mewn sefydliad addysg bellach yng Nghymru, mae'n rhaid iddynt gofrestru yng nghategori 'gweithiwr cymorth dysgu addysg bellach.'

Ymarferydd dysgu seiliedig ar waith – os ydynt yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel ymarferydd dysgu seiliedig ar waith (ee hyfforddwr, aseswr, gwaredydd dysgu, hyfforddwr neu'n fentor) ar gyfer neu ar ran darparwr dysgu seiliedig ar waith. Mae hyn hefyd yn cynnwys ymarferwyr hynny sy'n cydlynu cyflwyno dysgu seiliedig ar waith megis: y rhai sy'n ymwneud â rolau rheoli / arweinyddiaeth; staff sicrwydd ansawdd.

Gweithiwr ieuenctid – os ydynt yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel person sy’n darparu gwasanaethau datblygu ieuenctid dros, neu ar ran, awdurdod lleol, ysgol, sefydliad AB neu sefydliad gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r categori hwn o gofrestriad yn ddarostyngedig i ofynion cymhwyster gorfodol .

Gweithiwr cymorth ieuenctid - os ydynt yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel person sy'n darparu gwasanaethau datblygu ieuenctid dros, neu ar ran, awdurdod, ysgol, sefydliad AB lleol neu sefydliad gwirfoddol yng Nghymru. Mae'r categori hwn o gofrestriad yn ddarostyngedig i ofynion cymhwyster gorfodol .

Yn unol â'r Rheoliadau hyn, mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflogwyr i sicrhau bod eu cyflogeion wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor cyn dechrau gwaith. Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol i gyflogwyr sy'n gweithio ar sail amser llawn, rhan-amser (gan gynnwys am dâl yr awr) neu fel athrawon cyflenwi.

Gellir lawrlwytho'r arweiniad ar gofrestru:-

Darlithwyr AB bellach a gweithwyr cymorth dysgu AB yma .

Athrawon Ysgol a chymorth dysgu ysgolion yma .

Ymarferydd dysgu seiliedig ar waith yma .

Gweithiwr ieuenctid ac Gweithiwr cymorth ieuenctid yma