Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun 20 Mai 2019
Amser: 10:00am
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, Llawr 10, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: New Directions Education Recruitment Ltd
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Trosedd Berthnasol

Euogfarn: Gyrru cerbyd gyda chyfran cyffur rheoledig penodedig uwchben y terfyn penodedig

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth 21 & Ddydd Mercher 22 Mai 2019
Amser: 10:00am
Lleoliad: Gwesty’r Village Dewi Sant, Ewlo
Cyflogwr adeg yr honiadau: Coleg Cambria
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Honnir i'r person cofrestredig wneud sylwadau a/neu ystumiau llaw a oedd yn sarhaus a/neu o natur rywiol yn ystod gwers lle roedd dysgwyr yn bresennol.

Pwyllgor: Y Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth 21 a dydd Mercher 22 Mai 2019
Amser: 10:00am
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, 10fed Lawr, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: ITEC Training Solutions Limited
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Honnir bod y person cofrestredig wedi dod ag alcohol a’i yfed tra’r oedd ar eiddo’r cwmni, wedi gofyn i gontractwr a dysgwyr i gael meddyginiaeth drosto ac wedi methu â dilyn y gweithdrefnau adrodd absenoldeb cywir.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mercher, 22 i ddydd Gwener, 24 a Dydd Mawrth, 28 i ddydd Iau, 30 Mai 2019
Amser: 10:00am
Lleoliad: Llawr 10, Swyddfeydd CGA, Tŷ Eastgate, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Cyngor Bro Morgannwg
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i'r person cofrestredig beidio â chydymffurfio â rheoliadau a gweithdrefnau mewn perthynas â rheoli cyllid.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.