Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun, 14 i Ddydd Iau, 24 Ionawr 2019
Amser: 10:00am
Lleoliad: Llawr 10, Swyddfeydd CGA, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau:

Ysgol Tanyfron, Tanyfron

Ysgol y Santes Fair, Brymbo,

Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro

Wrexham

Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Nid oedd y person cofrestredig yn cydymffurfio â rheoliadau a gweithdrefnau mewn perthynas â rheoli a chodi arian ac offer yr ysgol.

Pwyllgor: Fitness to Practise Committee
Dyddiad: Dydd Iau 24 i Ddydd Gwener 25 Ionawr 2019
Amser: 10:00am
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, Llawr 10, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: New Directions Education Recruitment Limited
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Honnir bod yr unigolyn cofrestredig wedi methu â dilyn protocolau asesu dan reolaeth TGAU.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.