Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer ar y gweill
Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer ar y gweill

Coronafeirws: effaith ar wrandawiadau ar y gweill

O ganlyniad i’r cyfyngiadau sy’n parhau mewn grym yng Nghymru yn dilyn Covid-19, oni bai bod ffactorau eithriadol, cynhelir pob gwrandawiad priodoldeb i ymarfer o fis Medi 2020 o bell (trwy fideo linc) hyd nes yr hysbysir fel arall. Byddwn yn parhau i gadw cyngor gan Lywodraeth Cymru dan adolygiad er mwyn asesu sut a phryd y gallem ailddechrau gwrandawiadau corfforol.

 

Bydd manylion gwrandawiadau sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Trefnu lle

Os dymunwch arsylwi gwrandawiad o bell fel aelod o’r cyhoedd neu’r wasg, anfonwch neges e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i gadw lle. Bydd y drefn cadw lle yn cau 48 awr cyn i’r gwrandawiad ddechrau.

Bydd angen i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol wrth gadw lle:

  • Eich enw llawn
  • Dyddiad y gwrandawiad
  • Cyfeiriad e-bost i ni allu anfon dolen Zoom Professional iddo
  • Rhif cyswllt y gallwn gysylltu â chi arno os oes unrhyw broblemau technegol yn ystod y gwrandawiad
  • Rheswm dros fod eisiau arsylwi (er enghraifft, y wasg)

Y ‘ddolen’ i ymuno

Pan fyddwn wedi cadarnhau bod eich lle i arsylwi wedi’i gadw, byddwn yn anfon dolen Zoom Professional atoch i ymuno â’r gwrandawiad 24 awr cyn i’r gwrandawiad ddechrau. Peidiwch â rhannu'r ddolen hon ag unrhyw un arall.

Gwybodaeth arall

Wrth arsylwi gwrandawiad o bell, cofiwch y gall gwrandawiadau gael eu canslo neu eu gohirio yn sydyn. Sylwch hefyd ar y canlynol:

Cyhoeddus / preifat

Mae disgwyliad y bydd ein gwrandawiadau’n cael eu cynnal yn gyhoeddus. Fodd bynnag, weithiau, efallai y cynhelir rhan o wrandawiad neu wrandawiad cyfan yn breifat oherwydd natur gyfrinachol y wybodaeth gysylltiedig, fel materion iechyd. Gall y Pwyllgor wahardd y cyhoedd a’r wasg tra bydd yn eistedd yn breifat.

Yn yr amgylchiadau hyn, gofynnir i chi adael y gwrandawiad a bydd y Swyddog Achos ar gyfer y gwrandawiad yn eich hysbysu pan fyddwch yn gallu ail-ymuno, os yw’n briodol nes ymlaen.

Recordio

Rydym yn recordio ein gwrandawiadau. Fodd bynnag, mae’n gwbl waharddedig i unrhyw berson arall wneud recordiad sain neu fideo, gwneud sgrin lun, tynnu llun, copïo neu rannu trafodion ein gwrandawiad.