Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Name: Kristian Sims
Employer at time of referral: Itec Skills and Employment
Disciplinary Order: Cerydd
Date Order made: 8 Ionawr 2019
Date Order takes effect: 8 Ionawr 2019
Duration of the Order: 2 flynedd (bydd y gorchymyn yn dod i ben 8 Ionawr 2021)
Grounds for decision: Euog o Drosedd Berthnasol
Nature of the matter before the Committee:

Trosedd Berthnasol

Ar 13 Chwefror 2018, cafwyd Mr Sims yn euog o ymosodiad trwy guro yn groes i Adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988. O ganlyniad i’r drosedd hon, cafodd Mr Sims ei ddedfrydu i gyfnod o garchar o 8 wythnos wedi’i ohirio am gyfnod o 12 mis, a’i wneud yn destun gofyniad gwaith di-dâl o 100 o oriau.

Enw: Kathryn Hapgood
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Uwchradd Llanwern, Casnewydd
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn gwaharddiad (gydag amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 18 Rhagfyr 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 18 Rhagfyr 2018
Hyd y Gorchymyn: 18 mis (Bydd y Gorchymyn yn dod i ben ar 18 Mehefin 2020 os bydd Ms Hapgood yn cwrdd ag amodau'r Gorchymyn o fewn yr amserlen)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Mewn perthynas â chymwysterau Rhydychen a Chaergrawnt ar gyfer Technoleg Gwybodaeth ar gyfer blwyddyn ysgol 2015/2016, roedd y person cofrestredig:

(a) heb sicrhau bod gwaith cwrs mewn perthynas â Chyfnod Allweddol 4 wedi'i lwytho i fyny i'r Storfa cyn y dyddiad cau i wneud hynny;

(b) heb sicrhau bod gwaith Cyfnod Allweddol 4 a lwythwyd ar neu ar tua 30 Medi 2016 wedi'i gwblhau a / neu mai'r gwaith cywir oedd;

(c) heb sicrhau bod y canlyniad asesu mewnol ar gyfer pob myfyriwr Cyfnod Allweddol 5 wedi'i gyflwyno cyn y dyddiad cau i wneud hynny; a / neu

(ch) heb sicrhau bod gwaith myfyrwyr wedi'i gwblhau a / neu ar gael i'w gymedroli, cyn ymweliad y safonwr mewn perthynas â dysgwyr Cyfnod Allweddol 5.

2. O ganlyniad i'r hepgoriad(au) a nodir ym mharagraff 1, ni ddyfarnwyd graddau:

(a) yng Nghyfnod Allweddol 4 mewn perthynas â hyd at 35 o fyfyrwyr; a / neu

(b) yng Nghyfnod Allweddol 5 mewn perthynas â hyd at 3 myfyriwr.

Enw:
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Cyngor Sir Bwrdesitrefol Merthyr Tudful
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 18 Rhagfyr 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 18 Rhagfyr 2018
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 18 Rhagfyr 2020
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Mr Rogers:

1. Ar un neu ragor o achlysuron, yn ystod neu o gwmpas mis Gorffennaf 2017, anfonodd ffotograff(au) heb ddillad ar ran uchaf ei gorff ohono'i hun i Ddisgybl A trwy gyfryngau cymdeithasol.

2. Yn ystod neu o gwmpas mis Gorffennaf 2017, anfonodd negeseuon i Ddisgybl A o natur amhriodol a / neu postio negeseuon o natur amhriodol ar gyfryngau cymdeithasol.

3. Roedd eich gweithredoedd a ddisgrifir uchod ym mharagraffau 1 i 3 wedi torri: a) Polisi Defnydd Derbyniol Rhyngrwyd yr Ysgol; b) Polisi E-Ddiogelwch yr Ysgol.

Enw: Leon Bansal
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Cyngor Sir Bwrdeistrefrol Rhondda Cynon Taf
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 4 Rhagfyr 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 4 Rhagfyr 2018
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 4 Rhagfyr 2020
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol a throsedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Mr Bansal:

1. rhwng mis Chwefror 2015 a mis Tachwedd 2016, ni hysbysodd ei gyflogwr ei fod wedi cael rhybudd gan Heddlu Dyfed-Powys ar 22 Chwefror 2015 am y drosedd o Ddosbarthu Dosbarth Cyffuriau Rheoledig A-arall, yn groes i adran 5 (2) o Deddfau Camddefnyddio Cyffuriau 1971.

2. rhwng Rhagfyr 2016 ac Ebrill 2017, ni hysbysodd ei gyflogwr ei fod wedi: a) ei gyhuddo o drosedd stelcio, yn groes i Adran 2A (1) a (4) o Ddeddf Amddiffyn rhag Aflonyddu 1997; a / neu b) wedi cael ei alw i fynychu'r llys am y drosedd honno.

3. O ran ei gamau gweithredu ym mharagraffau 1, 2a, a 2b uchod: a) yn dangos diffyg cywirdeb; a b) yn anonest; a c) yn groes i Bolisi Rheolau Disgyblu Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (mewn perthynas â honiadau 2a a 2b uchod yn unig).

4. ar 7 Hydref 2013, rhoddwyd rhybudd gan Heddlu De Cymru am y drosedd o ddefnyddio ymddygiad anhrefnus neu eiriau bygythiol, cam-drin, sarhaus sy'n debygol o achosi aflonyddwch, larwm neu ofid, yn groes i adran

5 (1) (a) o'r Gorchymyn Cyhoeddus Deddf 1986. 5. ar 22 Chwefror 2015, rhoddwyd rhybudd gan Heddlu Dyfed-Powys am y drosedd o feddu ar ddosbarth cyffuriau rheoledig - arall, yn groes i adran 5 (2) o Ddeddfau Camddefnyddio Cyffuriau 1971.

Trosedd berthnasol

6. Rhwng 28 Tachwedd 2016 a 9 Rhagfyr 2016, dilynodd Mr Bansal gwrs ymddygiad gyfystyr â stelcian, yr oedd yn ei adnabod, neu y dylai fod wedi ei adnabod yn aflonyddu. O ganlyniad, cafodd ei euogfarnu ar 1 Mehefin 2017 yn Llys Ynadon Canolbarth Cymru (Merthyr Tudful), yn groes i Adran 2A (1) a (4) o Ddeddf Amddiffyn rhag Aflonyddu 1997, y cafodd ei ddedfrydu arno ar 1 Mehefin 2017 i garchar am 10 wythnos, wedi'i atal yn gyfan gwbl am 12 mis, yn ddarostyngedig i ofyniad gweithgaredd adsefydlu, gofyniad gwaith di-dāl o 100 awr a gorchymyn ataliol sydd ar waith tan 31 Mai 2022.

Enw: Steven Birdwood
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Grŵp NPTC
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn gwahardd (heb amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 14 Tachwedd 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 14 Tachwedd 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 14 Mai 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Roedd y person cofrestredig wedi:

1. cymryd absenoldeb anawdurdodedig gan NPTC ar un neu ragor o ddyddiadau rhwng 8 Medi 2016 a 21 Medi 2016.

2. cymerodd absenoldeb anawdurdodedig gan NPTC ar un dyddiad neu ragor rhwng 29 Medi 2016 a 7 Hydref 2016.

3. aeth yn groes i Weithdrefnau Canllawiau Gwyliau Blynyddol NPTC mewn perthynas â pharagraff 1.

4. aeth yn groes i Weithdrefnau Canllawiau Gwyliau Blynyddol NPTC mewn perthynas â pharagraff 2.

5. ymgymerodd â gwaith a / neu drefnodd i ddysgwyr ymgymryd â gwaith ar geir sy'n eiddo preifat ar eiddo'r Coleg heb:

a) sicrhau bod yr yswiriant perthnasol yn ei le; a / neu

b) hysbysu Adnoddau Dynol a / neu geisio cymeradwyaeth y Prif Weithredwr i wneud hynny.

6. wedi torri cymal 21 o'i gontract cyflogaeth mewn perthynas â pharagraff 5b.

7. Roedd yn anonest o ran paragraff 2.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.