Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Paul Napier
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: NCG
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 14 Mawrth 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 14 Mawrth 2019
Hyd y Gorchymyn: Am 12 mis o’r dyddiad y mae Mr Napier yn cael cyflogaeth y mae cofrestru gyda CGA yn ofynnol ar ei chyfer.
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Mewn perthynas â dyddiadau cwblhau oddeutu 24 o ddysgwyr, bu i Mr Napier:

(a) gymeradwyo; a

(b) chaniatáu; iddynt gael eu hôl-ddyddio i flwyddyn gontract 2015/16, pan nad oedd y 24 dysgwr wedi cwblhau eu dysgu.

2. Pe na bai Mr Napier yn bersonol gyfrifol am y materion y cyfeirir atynt ym mharagraff 1 uchod, roedd yn gwybod, neu dylai fod wedi gwybod yn rhesymol, yn ei swydd fel Cyfarwyddwr Cymru, bod yr arfer hwn ar waith.

3. Roedd ymddygiad Mr Napier ym mharagraff 1 neu 2 wedi creu ystadegau perfformiad anghywir.

4. Roedd ymddygiad Mr Napier fel yr amlinellir ym mharagraff 1 neu 2 yn:

(a) gamarweiniol; ac yn

(b) anonest; ac yn

(c) dangos diffyg unplygrwydd.

Enw: Carey Jones
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Crownbridge, Tor-faen
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Atal (heb amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 6 Mawrth 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 6 Mawrth 2019
Hyd y Gorchymyn: 15 mis (Daw’r Gorchymyn i ben ar 6 Mehefin 2020)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Rhwng neu oddeutu mis Ionawr 2014 a mis Rhagfyr 2016, methodd Miss Jones â datgelu i’r Ysgol yr wybodaeth o natur ddiogelu fel y nodir yn Atodiad A.

2. Roedd ymddygiad Miss Jones fel yr amlinellir ym mharagraff 1 uchod yn dangos diffyg unplygrwydd.

Enw: Matthew Tucker
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg y Cymoedd
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 8 Mawrth 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 8 Mawrth 2019
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (tan 8 Mawrth 2021)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol a throsedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Ar 9 Ionawr 2018, bu i’r person cofrestredig dderbyn Rhybuddiad Amodol am drosedd curo, yn groes i Adran 39 Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988. Trosedd berthnasol

2. Ar 7 Awst 2007, cafodd y person cofrestredig ei euogfarnu am Ymosod gan Achosi Niwed Corfforol Gwirioneddol, yn groes i Adran 47 Deddf Troseddau yn Erbyn y Person 1861. Gorchmynnwyd y person cofrestredig i dalu dirwy o £300 a £200 o iawndal.

Enw: Alex Wynne Jones
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Cyngor Sir Ddinbych
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 14 Chwefror 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 14 Chwefror 2019
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 14 Chwefror 2021
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol a throsedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i Mr Jones:

5) ar ddyddiadau anhysbys ym mis Mai a/neu Fehefin, tra'n mynychu Ysgol Plas Brondyffryn, arddel ymddygiad amhriodol tuag at aelodau benywaidd o'r staff, am iddo:

a) ganu caneuon serch i Gydweithiwr A; a

b) chanu caneuon serch i Gydweithiwr B; a

c) gofyn i Gynorthwy-ydd Addysgu ddweud wrth Gydweithiwr B ei fod am gael ei rhif ffôn er mwyn mynd â hi allan ar ddêt;

6) Ar ddyddiad anhysbys ym mis Mehefin 2017 neu oddeutu'r adeg honno, ymddwyn yn amhriodol tuag at Gydweithiwr C, am iddo:

a) gydio ynddi; a

b) cheisio'i chusanu; a

c) dangos ei bidyn iddi; a

d) gwneud sylw anweddus iddi; a

e) ei bygwth hi.

7. Ar 1 Gorffennaf 2017, bu iddo arddel ymddygiad amhriodol tuag at ferch 15 oed, Plentyn A, am iddo:

a) ddweud wrthi ei bod yn hardd ('gorgeous'); a/neu

b) roi ei rif ffôn iddi; a/neu

c) ddweud geiriau tebyg i "petai hi am gael gwersi piano dylai hi ei ffonio”; a

d) chwincio arni.

Trosedd Berthnasol

Ar 26 Medi 2018, euogfarnwyd Mr Jones am y troseddau canlynol yn Llys Siryf Stanraer:

a) Gyrru'n Ddiofal, yn groes i Adran 3 Deddf Traffig Ffyrdd 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, gorchmynnwyd Mr Jones i dalu dirwy o £150 ac ardystiwyd ei drwydded yrru.

b) Mân Drosedd Ffyrdd, yn groes i Adran 170(2) & (4) Deddf Traffig Ffyrdd 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, gorchmynnwyd Mr Jones i dalu dirwy o £150 ac ardystiwyd ei drwydded yrru.

c) Mân Drosedd Ffyrdd, yn groes i Adran 170(3) & (4) Deddf Traffig Ffyrdd 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, cafodd Mr Jones gerydd ac ardystiwyd ei drwydded yrru.

d) Gyrru ar ôl goryfed alcohol, yn groes i Adran 5(1)(a) Deddf Traffig Ffyrdd 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, gorchmynnwyd Mr Jones i dalu dirwy o £300, cafodd ei wahardd rhag gyrru am 18 mis ac ardystiwyd ei drwydded yrru.

Enw: Tony MCGUIRE
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg y Cymoedd
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 31 Ionawr 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 31 Ionawr 2019
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 31 Ionawr 2021
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol a throsedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i'r person cofrestredig:

1. ar neu oddeutu 10 Awst 2017, ddatgelu i Ddysgwr A wybodaeth bersonol yn ymwneud â dysgwr arall.

2. Ar neu oddeutu 16 Awst 2017, yn ystod sgwrs gyda Dysgwr A, gofynnodd gwestiynau amhriodol a/neu gwnaeth sylwadau amhriodol, gan gynnwys un neu fwy o'r canlynol:

b) Gyda phwy roedd Dysgwr A yn byw;

c) A oedd brawd Dysgwr A yn byw gyda hi;

d) A oedd Dysgwr A yn "chwaer fach”;

e) A oedd tad-cu Dysgwr A "dal o gwmpas", neu eiriau tebyg i hynny;

f) A oedd Dysgwr A yn agos i'w thad-cu;

g) A oedd Dysgwr A yn arfer mynd allan gyda Pherson B; a/neu

h) Fod Dysgwr A bellach yn mynd allan gyda Pherson C.

3. Wrth ymgeisio i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar 9 Mehefin 2017, methodd â datgelu, fel sy'n ofynnol gan Ran 8 (a) y cais, ei fod wedi'i euogfarnu am y drosedd a nodir ym mharagraff 7 isod.

4. Wrth ymgeisio i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar 7 Rhagfyr 2017, methodd â datgelu, fel sy'n ofynnol gan Ran 8 (a) y cais:

a) ei fod wedi'i euogfarnu am y drosedd a nodir ym mharagraff 7 isod;

b) ei fod wedi'i ddiswyddo ar 17 Awst 2017 gan Goleg y Cymoedd.

5. Roedd ei weithredoedd ym mharagraffau 3 a/neu 4 yn gamarweiniol Trosedd Berthnasol

6. Ar 3 Mehefin 2013, euogfarnwyd y person cofrestredig am drosedd difrod troseddol yn Llys y Goron Caerdydd. O ganlyniad i'r drosedd hon, dedfrydwyd ef ar 26 Mehefin 2013 i gyfnod o 24 mis yn y carchar wedi'i ohirio'n gyfan gwbl am 24 mis, ac i ofyniad o 300 awr o waith di-dâl.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.