Dewiswch eich iaith

Gwybodaeth preifatrwydd Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga

Dosbarthiadau gwybodaeth

Dosbarth 1 – Pwy y dym ni a’r hyn a wnawn ni

Disgrifiad

Mae’r dosbarth gwybodaeth hwn yn ymwneud a Chyngor y Gweithlu Addysg a’r ffordd mae’n gweithredu

Enghreifftiau

 

 • Gwybodaeth am y Cyngor a’i sail ddeddfwriaethol*
 • Y system ar gyfer penodi aelodau i’r Cyngor, Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Cyngor *
 • Rheolau sefydlog*
 • Aelodau'r Cyngor a’i wyllgorau *
 • Cod ymddygiad aelodau ac arfer gorau *
 • Cofrestr buddiannau aelodau
 • Agendau a Chofnodion cyfarfodydd y Cyngor *
 • Strwythur staffio
 • Manylion cyswllt *
Hygyrchedd / eithriadau Ar gael yn llawn
Sut caiff gwybodaeth ei chyhoeddi
 • Ar gais ar ffurf copi caled neu’n electronig gan y Cyngor
 • Mae rhai dogfennau ar gael ar wefan y Cyngor yn www.cga.cymru, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd y Cyngor a manylion aelodau’r Cyngor.
 Iaith Saesneg, ar wahân i’r rheiny sydd wedi’u marcio (*), a fydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg

 

Dosbarth 2 – Yr hyn a wariwn a'r ffordd rydy myn ei wario

Disgrifiad

Mae’r dosbarth hwn yn ymwneud â gwybodaeth ariannol allweddol a gweithdrefnau ariannol y Cyngor

Enghreifftiau

 • Datganiadau ariannol blynyddol *
 • Atodlen contractau a ddyfarnwyd (dros £1000)
 • Cofrestr Asedau
 • Gweithdrefnau ariannol
 • Gweithdrefnau caffael
 • Strwythur cyflogau a graddau

Hygyrchedd / eithriadau

Ar gael yn llawn

Sut caiff yr wybodaeth hon ei chyhoeddi

 • Ar gais ar ffurf copi caled neu’n electronig gan y Cyngor
 • Mae rhai dogfennau ar gael ar wefan y Cyngor yn www.cga.cymru, gan gynnwys datganiadau ariannol lynyddol sy’n rhan o’r Adroddiad Blynyddol

Iaith

Saesneg, ar wahân i’r rheiny sydd wedi’u marcio (*), a fydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg

 

Dosbarth 3 – Ein blaenoriaethau a'n cynnydd yn eu herbyn

Disgrifiad

Mae’r dosbarth gwybodaeth hwn yn ymwneud ~ phrosesau cynllunio strategol y Cyngor

Enghreifftiau

 • Cynlluniau Strategol
 • Cynlluniau Gweithredol
 • Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon
 • Safonau gwasanaeth

Hygyrchedd / eithriadau

Ar gael yn llawn

Sut caiff yr wybodaeth hon ei chyhoeddi

 • Ar gais ar ffurf copi caled neu’n electronig gan y Cyngor
 • Ar wefan y Cyngor www.cga.cymru
Iaith Cymraeg a Saesneg

 

Dosbarth 4 – Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Disgrifiad

Mae’r dosbarth gwybodaeth hwn yn ymwneud ~ phrosesau gwneud penderfyniadau’r Cyngor a chofnodion penderfyniadau

Enghreifftiau

 • Cofnodion cyfarfodydd y Cyngor
 • Ymgynghoriadau’r Cyngor
 • Ymatebion i ymgynghoriadau a gynhelir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac eraill
 • Dogfennau cyngor polisi a ddatblygir gan y Cyngor ar ran y gweithlu addysg
 • Crynodeb Ystadegau Blynyddol

Hygyrchedd / eithriadau

Ar gael yn llawn

Sut caiff yr wybodaeth hon ei chyhoeddi

 • Ar gais ar ffurf copi caled neu’n
  electronig gan y Cyngor
 • Ar wefan y Cyngor yn www.cga.cymru

Iaith

Cymraeg a Saesneg

 

Dosbarth 5 – Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Disgrifiad

Mae’r dosbarth gwybodaeth hwn yn ymwneud ~ gweithdrefnau mewnol allweddol a fabwysiadwyd gan y Cyngor mewn perthynas ~ darparu ei wasanaeth a bodloni ei gyfrifoldebau

Enghreifftiau

 • Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol *
 • Polisi’r Iaith Gymraeg *
 • Recriwtio a dethol
 • Safonau gwasanaeth *
 • Polisi Rheoli Cofnodion *
 • Polisiau caffael a chyflenwyr
 • lechyd a Diogelwch
 • Canllaw Gwybodaeth y Ddeddf
 • Rhyddid Gwybodaeth *

Hygyrchedd / eithriadau

Ar gael yn llawn

Sut caiff yr wybodaeth hon ei chyhoeddi

 • Ar gais ar ffurf copi caled neu’n electronig gan y Cyngor
 • Bydd rhai dogfennau ar gael ar wefan y Cyngor yn www.cga.cymru

Iaith

Saesneg, ar wahân i’r rheiny sydd wedi’u marcio (*), a fydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg

 

Dosbarth 6 – Rhestrau a Chofrestrau

Disgrifiad

Mae’r dosbarth gwybodaeth hwn yn ymwneud a rhestrau a chofrestrau a gedwir gan y Cyngor

Enghreifftiau
 • Y Gofrestr Ymarferwyr Addysg *
 • Y Gofrestr Asedau

Hygyrchedd / eithriadau

 • Mae deddfau diogelu data a pheth is-ddeddfwriaeth fel Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015 fel y’u diwygiwyd, yn pennu’r wybodaeth y gall y Cyngor ei darparu o’r Gofrestr Ymarferwyr Addysg

 • Mae eithriadau’n berthnasol o dan y dosbarth gwybodaeth hwn. Caiff ymarferwyr unigol fynediad llawn at wybodaeth amdanyn nhw eu hunain ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg. Caiff cyflogwyr dderbyn is- set o’r wybodaeth hon. Mae is-set o wybodaeth ar gael i’r cyhoedd sydd yn cynnwys a yw ymarferydd wedi’i gofrestru ai peidio.

Sut caiff yr wybodaeth hon ei chyhoeddi

 • Ar gais ar ffurf copi caled neu’n electronig gan y Cyngor
 • Bydd rhywfaint o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor yn www.cga.cymru, er enghraifft, caiff y cyhoedd wirio a yw ymarferydd wedi’i gofrestru neu beidio drwy’r wefan

Iaith

Saesneg, ar wahân i’r rheiny sydd wedi’u marcio (*), a fydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg

 

Dosbarth 7 – Y gwasanaethau a gynigiwn

Disgrifiad

Mae’r dosbarth gwybodaeth hwn yn ymwneud â gwaith y Cyngor a’r gwasanaethau mae’n eu darparu

Enghreifftiau

 • pecynnau cais i gofrestru gyda’r
  Cyngor ac arweiniad atodol
 • Gweithdrefnau i gyflogwyr gyrchu gwybodaeth ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg
 • Dogfen y Cyngor: Addasrwydd i fod yn Ymarferydd Cofrestredig – Gweithdrefnau a Rheolau
 • Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu’r Cyngor
 • Hysbysiadau am wrandawiadau priodoldeb i ymarfer sy’n cael eu cynnal
 • Cyhoeddi gorchmynion priodoldeb i ymarfer yn dilyn gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer a manylion ymarferwyr y tybir eu bod yn anaddas i gofrestru yn dilyn cyfarfodydd addasrwydd
 • Y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol
 • Arweiniad a Gweithdrefnau’r Cyngor ar gyfer Gwrando ar Apeliadau Sefydlu
 • Taflenni gwybodaeth yn ymwneud a gwaith priodoldeb i ymarfer y Cyngor
 • Trefniadau cyllido ac olrhain ar gyfer Sefydlu
 • Meini Prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng Nghymru
 • Canllawiau cyflwyno rhaglen o AGA I CGA i’w achredu
 • Gwybodaeth am gyfarfodydd y Cyngor, digwyddiadau ymgynghori
 • Datganiadau i’r wasg
 • Taflenni gwybodaeth gyffredinol
 • Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Addysgwyr Cymru

Hygyrchedd / eithriadau

Mae deddfau diogelu data a pheth is-ddeddfwriaeth megis Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015 fel y’u diwygiwyd yn pennu’r wybodaeth y gall y Cyngor ei darparu. Mae eithriadau o dan y dosbarth gwybodaeth hwn yn cynnwys y gorchymyn na ellir darparu papurau achosion yn ymwneud ag achosion priodoldeb i ymarfer unigol i’r cyhoedd.

Sut caiff yr wybodaeth hon ei chyhoeddi

 • Ar gais ar ffurf copi caled neu’n electronig gan y Cyngor
 • Ar wefan y Cyngor www.cga.cymru

Iaith

Cymraeg a Saesneg