Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Hannah - Starbucks oedd fy ail gartref y flwyddyn honno!
Hannah - Starbucks oedd fy ail gartref y flwyddyn honno!

HannaAr hyn o bryd, mae Hannah yn ei phumed blwyddyn o addysgu celf mewn ysgol uwchradd 11-18 oed. Astudiodd Celf gain ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ac yn ddiweddar fe gwblhaodd gwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Roedd 2015 yn flwyddyn ddiddorol i fi, yn enwedig yn ystod y gwyliau haf. Daeth Starbucks ym Mae Caerdydd yn ail gartref i fi y flwyddyn honno. Roeddwn i a dyn sy’n gweithio yn y clwb cychod wedi dod yn ffrindiau, ac yn cymryd ein tro yn cael rhagor o goffi ffilter i’n gilydd. Roedd gen i sedd fy hun, ac os oedd rhywun arall yn eistedd ynddi, roeddwn i’n cynhyrfu am ychydig funudau wrth geisio dewis sedd arall. Roeddwn i’n treulio amser maith yn mewngofnodi ac allgofnodi o’r we, yn ceisio gwneud iddo weithio, gan ei fod methu ag ymdopi â phwysau gan lu o athrawon a myfyrwyr ar y cwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol oedd yn defnyddio wifi Starbucks fel swyddfa.

Yn ystod yr haf hwn, bûm yn casglu adrannau gwahanol o’r traethawd estynedig at ei gilydd ar gyfer fy nghwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol, a dyma oedd haf anoddaf fy mywyd. Fodd bynnag, mae’n siŵr na fyddwch chi’n synnu clywed mai dyma oedd y mwyaf boddhaus hefyd.

Yn 2012, cofrestrais ar gyfer y cwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol, a haf 2015 oedd fy nghyfle olaf i ysgrifennu’r data a gasglais mewn prosiect ymchwil bach fel rhan o’r traethawd estynedig.

Wrth edrych yn ôl ar y tair blynedd, gyda ffocws penodol ar y traethawd estynedig, dysgais dri pheth, sef:

1. Ceisiwch wahanu eich ymchwil a’ch bywyd cartref cymaint â phosibl

Mae cadw cydbwysedd rhwng eich gwaith a’ch bywyd yn bwysig dros ben, ac nid ydym ni fel athrawon yn dda iawn am wneud hynny. Felly, dylech wahanu eich ymchwil a’ch bywyd cartref cymaint ag y gallwch chi. Ceisiais wneud yn siŵr fy mod yn codi’n gynnar ac yn gyrru i Starbucks yn ystod y gwyliau ysgol, oherwydd bod y gwahanu hwnnw yn fy helpu i anghofio amdano pan roeddwn i’n dychwelyd adref. Hefyd, cefais fy hun yn mwynhau ysgrifennu a siarad am fy ngwaith ymchwil (mae’n siŵr bod fy ngŵr wedi cael digon ohono!). Roedd hyn yn ei wneud yn anoddach i rannu fy amser, felly, os ydych mewn sefyllfa lle gallwch rannu eich amser yn gorfforol rhwng gwahanol lefydd, roeddwn i’n gweld hynny’n ddefnyddiol.

2. Byddwch yn barod i weithio yn ystod y gwyliau, gan wybod mai rhywbeth dros dro yw hyn

Fel y soniais uchod, roeddwn i wedi dechrau teimlo’n angerddol dros fy ngwaith ymchwil, ac yn siarad â phawb a phopeth amdano, ac roedd yr angerdd hwnnw yn golygu fy mod eisiau rhoi fy holl egni i sicrhau fy mod yn gwneud y prosiect hyd eithaf fy ngallu. Roedd hynny’n golygu fy mod yn treulio fy ngwyliau ysgol yn ysgrifennu, ymchwilio ac yn trefnu’r data, am gyfnod byr o leiaf. Gwelais nad oedd hyn yn rhywbeth y gallaf ei wneud bob nawr ac yn y man ar y penwythnos, ond yn rhywbeth sy’n cymryd llawer o amser ac egni i wneud synnwyr ohono. Er fy mod wedi gweithio yn ystod y gwyliau ysgol yn y tymor byr, mae’r effaith tymor hir ar fy addysgu yn sicr yn cyfiawnhau hyn.

3. Siaradwch am eich prosiect cymaint ag y gallwch yn yr ysgol

Pan fyddwch chi yn yr ysgol, siaradwch gymaint ag y gallwch am eich prosiect ag ymarferwyr eraill. Byddwch yn synnu gweld faint o ddiddordeb sydd ganddynt, ac yn fy achos i, roedd aelodau staff eraill wir yn cymryd diddordeb yn fy mhrosiect ac yn gofyn sut oedd pethau’n dod yn eu blaenau. Mae treulio oriau yn ysgrifennu yn gallu teimlo’n unig ar adegau, ond roeddwn i’n cael cysur o wybod bod gan fy nghydweithwyr ddiddordeb, hefyd. Yn ogystal, gwelais fod siarad trwy fy syniadau a’m cynnydd gyda nhw yn ddefnyddiol, oherwydd roedd trafod fy mhrosiect ar lafar ac esbonio pethau i bobl eraill yn fy helpu i resymoli a gwneud synnwyr ohono.

Ar y cyfan, er mai’r cwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol oedd y peth anoddaf i mi ei wneud erioed, rwyf yn edrych yn ôl arno ac yn teimlo’n falch o’m cyflawniad, yn enwedig gan fy mod yn gweld effaith yr wybodaeth a’r sgiliau rwyf wedi eu hennill ar fy ymarfer, ac felly ar y ffordd y mae fy nisgyblion yn dysgu. Hefyd, rwyf wedi gwneud ffrindiau gwych yn Starbucks.