Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Ystadegau’r gweithlu addysg
Ystadegau’r gweithlu addysg

Blogiau ymarferwyr: Tri ymarferwr yn bwrw golwg ar rai o’r heriau wrth gydbwyso ymchwil ag addysg a buddion ymgysylltu ag ymchwil.

Hannah - Starbucks oedd fy ail gartref y flwyddyn honno!

HannaAr hyn o bryd, mae Hannah yn ei phumed blwyddyn o addysgu celf mewn ysgol uwchradd 11-18 oed. Astudiodd Celf gain ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ac yn ddiweddar fe gwblhaodd gwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Roedd 2015 yn flwyddyn ddiddorol i fi, yn enwedig yn ystod y gwyliau haf. Daeth Starbucks ym Mae Caerdydd yn ail gartref i fi y flwyddyn honno. Roeddwn i a dyn sy’n gweithio yn y clwb cychod wedi dod yn ffrindiau, ac yn cymryd ein tro yn cael rhagor o goffi ffilter i’n gilydd. Roedd gen i sedd fy hun, ac os oedd rhywun arall yn eistedd ynddi, roeddwn i’n cynhyrfu am ychydig funudau wrth geisio dewis sedd arall. Roeddwn i’n treulio amser maith yn mewngofnodi ac allgofnodi o’r we, yn ceisio gwneud iddo weithio, gan ei fod methu ag ymdopi â phwysau gan lu o athrawon a myfyrwyr ar y cwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol oedd yn defnyddio wifi Starbucks fel swyddfa.

Yn ystod yr haf hwn, bûm yn casglu adrannau gwahanol o’r traethawd estynedig at ei gilydd ar gyfer fy nghwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol, a dyma oedd haf anoddaf fy mywyd. Fodd bynnag, mae’n siŵr na fyddwch chi’n synnu clywed mai dyma oedd y mwyaf boddhaus hefyd.

Yn 2012, cofrestrais ar gyfer y cwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol, a haf 2015 oedd fy nghyfle olaf i ysgrifennu’r data a gasglais mewn prosiect ymchwil bach fel rhan o’r traethawd estynedig.

Wrth edrych yn ôl ar y tair blynedd, gyda ffocws penodol ar y traethawd estynedig, dysgais dri pheth, sef:

1. Ceisiwch wahanu eich ymchwil a’ch bywyd cartref cymaint â phosibl

Mae cadw cydbwysedd rhwng eich gwaith a’ch bywyd yn bwysig dros ben, ac nid ydym ni fel athrawon yn dda iawn am wneud hynny. Felly, dylech wahanu eich ymchwil a’ch bywyd cartref cymaint ag y gallwch chi. Ceisiais wneud yn siŵr fy mod yn codi’n gynnar ac yn gyrru i Starbucks yn ystod y gwyliau ysgol, oherwydd bod y gwahanu hwnnw yn fy helpu i anghofio amdano pan roeddwn i’n dychwelyd adref. Hefyd, cefais fy hun yn mwynhau ysgrifennu a siarad am fy ngwaith ymchwil (mae’n siŵr bod fy ngŵr wedi cael digon ohono!). Roedd hyn yn ei wneud yn anoddach i rannu fy amser, felly, os ydych mewn sefyllfa lle gallwch rannu eich amser yn gorfforol rhwng gwahanol lefydd, roeddwn i’n gweld hynny’n ddefnyddiol.

2. Byddwch yn barod i weithio yn ystod y gwyliau, gan wybod mai rhywbeth dros dro yw hyn

Fel y soniais uchod, roeddwn i wedi dechrau teimlo’n angerddol dros fy ngwaith ymchwil, ac yn siarad â phawb a phopeth amdano, ac roedd yr angerdd hwnnw yn golygu fy mod eisiau rhoi fy holl egni i sicrhau fy mod yn gwneud y prosiect hyd eithaf fy ngallu. Roedd hynny’n golygu fy mod yn treulio fy ngwyliau ysgol yn ysgrifennu, ymchwilio ac yn trefnu’r data, am gyfnod byr o leiaf. Gwelais nad oedd hyn yn rhywbeth y gallaf ei wneud bob nawr ac yn y man ar y penwythnos, ond yn rhywbeth sy’n cymryd llawer o amser ac egni i wneud synnwyr ohono. Er fy mod wedi gweithio yn ystod y gwyliau ysgol yn y tymor byr, mae’r effaith tymor hir ar fy addysgu yn sicr yn cyfiawnhau hyn.

3. Siaradwch am eich prosiect cymaint ag y gallwch yn yr ysgol

Pan fyddwch chi yn yr ysgol, siaradwch gymaint ag y gallwch am eich prosiect ag ymarferwyr eraill. Byddwch yn synnu gweld faint o ddiddordeb sydd ganddynt, ac yn fy achos i, roedd aelodau staff eraill wir yn cymryd diddordeb yn fy mhrosiect ac yn gofyn sut oedd pethau’n dod yn eu blaenau. Mae treulio oriau yn ysgrifennu yn gallu teimlo’n unig ar adegau, ond roeddwn i’n cael cysur o wybod bod gan fy nghydweithwyr ddiddordeb, hefyd. Yn ogystal, gwelais fod siarad trwy fy syniadau a’m cynnydd gyda nhw yn ddefnyddiol, oherwydd roedd trafod fy mhrosiect ar lafar ac esbonio pethau i bobl eraill yn fy helpu i resymoli a gwneud synnwyr ohono.

Ar y cyfan, er mai’r cwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol oedd y peth anoddaf i mi ei wneud erioed, rwyf yn edrych yn ôl arno ac yn teimlo’n falch o’m cyflawniad, yn enwedig gan fy mod yn gweld effaith yr wybodaeth a’r sgiliau rwyf wedi eu hennill ar fy ymarfer, ac felly ar y ffordd y mae fy nisgyblion yn dysgu. Hefyd, rwyf wedi gwneud ffrindiau gwych yn Starbucks.

Anne - Tri awgrym i ymchwilwyr addysgol newydd

AnneMae Anne wedi addysgu mewn sawl cyd-destun addysgol dros y ddeng mlynedd diwethaf ac ar hyn o bryd mae hi’n arweinydd prosiect Sgiliau Hanfodol. O 2008 tan 2010, fe gwblhaodd gymhwyster MA Celf mewn addysg gyda’r Brifysgol Agored.

‘Ymchwil’ – mae’n air sy’n creu argraff! Ond mae’r syniad o wneud prosiect ymchwil yn fy llenwi â chyffro, ofn a hunanamheuaeth, i gyd ar yr un pryd. Mae gen i gymaint o gwestiynau. Sut ydw i’n mynd i wneud hyn? Oes digon o amser gen i? Beth os nad ydw i’n ddigon da? Mae ymgymryd â’r her o wneud gwaith ymchwil yn dasg anodd, fel gweithiwr addysg proffesiynol. Nid yw cydbwyso gwaith, astudio ac ymrwymiadau teuluol byth yn hawdd, ond dyna’r pwynt, am wn i. Dyna sy’n wir amdana’ i, o leiaf. Yn yr un modd ag anturwyr sy’n gwthio eu cyrff i’r eithaf i ddringo i gopa mynydd neu i ddyfnderoedd yr Antarctig, rwy’n hoffi gwthio fy ffiniau a gosod heriau i fy hun.

Rydym yn clywed yr un hen stori yn barhaus: nid proffesiwn sy’n seiliedig ar ymchwil yw addysg, ac y byddai’r maes yn un llawer gwell pe byddai (Hargreaves, 2007). Galla’ i sôn am fy mhrofiad i yn unig. Rwy’n credu’n gryf bod ymchwilio i’r ffordd rwyf yn addysgu, a gwerthuso pa mor effeithiol yw’r prosiectau rwyf ynghlwm â nhw, yn hanfodol; gan gamu yn ôl o fywyd pob dydd a rhoi cyfle i mi feddwl. Mae’n rhaid bod myfyrio ar fy ymarfer addysgu a’i gwestiynu’n aml yn arwain at brofiad gwell ar gyfer fy nisgyblion.

Rwyf yn gwbl ymwybodol mai megis cropian ydw i o ran bod yn ymchwilydd addysgol. Ond mae’r adborth rwyf wedi ei dderbyn gan fy ngoruchwylwyr wedi bod o help mawr i fi wrth wella fy ffordd o ysgrifennu ac wrth gwestiynu’r hyn rwyf yn ei ddarllen mewn ffordd fwy dadansoddol. Nawr, byddaf yn gofyn cwestiynau ac yn cymryd nodiadau beirniadol. Pa mor ddibynadwy yw’r erthygl hon? Pa mor ddilys yw’r ystadegau hyn? A oes tuedd cynhenid?
Wrth ddechrau ar fy nhaith ymchwil ôl-raddedig, rwyf wedi dod i’r casgliadau canlynol:

1. Dewiswch bwnc sydd o ddiddordeb i chi.

Byddwch yn treulio llawer o amser yn meddwl, darllen ac ysgrifennu am eich prosiect ymchwil. Mae’n siŵr o fod yn rhan bwysig o’ch bywyd. Os ydych chi ar ddechrau’r broses, mwynhewch y cyfle i ymchwilio i bwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi. Yn ôl y sôn, nid dyma fydd yr achos yn nes ymlaen yn eich gyrfa, felly mwynhewch y profiad.

2. Dyfalbarhewch a byddwch yn gryf

Efallai eich bod chi wedi clywed hyn o’r blaen, ond araf deg mae dal iâr. Bydd adegau pan na fyddwch eisiau edrych ar eich ymchwil, ac yn cwestiynu pam wnaethoch chi ddechrau. Weithiau, byddwch yn gaeth i’r broses o ymdaflu i’ch ymchwil, ac weithiau bydd yn teimlo’n llafurus. Yn bersonol, rwyf yn dda iawn am osgoi gwaith. Ydych chi’n teimlo awydd sydyn i lanhau y tu ôl i’r oergell yn hytrach nag eistedd wrth y cyfrifiadur i ysgrifennu? Rydw i wedi bod yno, peidiwch â phoeni. Efallai y bydd pethau’n eich dal yn ôl ar hyd y ffordd, ac rwy’n meddwl bod hynny’n rhan o’r broses.

3. Chwiliwch am gymorth

Ydw i wedi crybwyll hyn? Bydd y cwrs yn rhan fawr iawn o’ch bywyd. Bydd angen cymorth pobl eraill arnoch. Beth am drafod cyllid, amser o’r gwaith neu addasu eich oriau gwaith gyda’ch cyflogwr er mwyn gwneud eich prosiect ymchwil? Os na chewch chi lwc gyda hynny (neu hyd yn oed os byddwch chi), siaradwch â’ch teulu a’ch ffrindiau i sicrhau eu bod yn deall na fyddwch ar gael mor aml ag yr oeddech, ac efallai bydd angen aberthu rhai pethau. Gall gwneud prosiect ymchwil fod yn brofiad unig, felly cymerwch ran ac ewch ati. Treuliwch amser yn mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio, seminarau a chynadleddau, er mwyn rhannu syniadau. Gyda help y rhyngrwyd, mae dod o hyd i bobl sydd mewn sefyllfa debyg i chi, neu bobl sy’n gweithio yn yr un maes â chi, yn haws nag erioed.

Pob lwc gyda’ch holl ymdrechion wrth ymchwilio!

Cyfeiriadau

Hargreaves, D. (2007), Teaching as a research-based profession: possibilities and prospects (the teacher training agency lecture 1996), yn P. Hammersley, gol., ‘Educational Research and Evidence-Based Practice’, Cyhoeddwyd ar y cyd â’r Brifysgol Agored, Sage Publications: Los Angeles; Llundain), pennod 1, tt. 3–17.

Emma - Challenges of engaging in research


Jackson Emma Professional PhotoMae Emma yn athro Saesneg ac mae wedi addysgu mewn ysgol uwchradd yng nghymoedd De Cymru dros y pum mlynedd diwethaf. Mae Emma yn rhan o'r garfan gyntaf o fyfyrwyr Meistr mewn Ymarfer Addysgol ac fe raddiodd hi yng Gorffennaf 2016 gyda rhagoriaeth.

Fy mhenderfyniad

Nid penderfyniad ffwrdd-â-hi oedd hwn. Roedd rhai pobl yn teimlo mai camgymeriad fyddai astudio ar gyfer cymhwyster heriol yn fy mlwyddyn gyntaf o ddysgu, sy’n ddigon prysur fel mae hi, yn ystod tymor arolygiad.

Ar y llaw arall, roeddwn i’n poeni am y symudiad o amgylchedd llawn ymchwil, cymorth a rhwydweithio fy nghymhwyster TAR, i fyd gwaith proffesiynol. Roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau parhau i rannu ymarfer arloesol, ac roeddwn i wedi mwynhau gwneud hynny fel rhan o griw agos o athrawon dan hyfforddiant. Felly, byddai’r radd Meistr yn caniatáu sgyrsiau agored, cyfrinachol ac anfeirniadol am bryderon pedagogaidd.

Roeddwn i’n teimlo fel petai gen i gyfrifoldeb, er mwyn fy nisgyblion, i sicrhau fy mod yn creu cyfleoedd i ddatblygu fy ffordd o addysgu, a dyma oedd y radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol yn ei addo.

Dyma bum rheswm pam y byddwn yn eich argymell yn gryf i wneud gwaith ymchwil wrth addysgu.

1. Mae’n arbed amser

Un o’r prif gamsyniadau oedd gen i am wneud gwaith ymchwil addysgol wrth ddechrau fy ngyrfa fel athrawes, oedd y byddai un yn cael effaith wael ar y llall. Fodd bynnag, mae athrawon yn ymchwilwyr naturiol. Er bod hyn yn baradocs, mae addysgu yn fath o ymchwilio. Gyda phob cynllun, gwers a sgwrs yn yr ystafell staff, rydych yn ymchwilio i’r hyn sy’n gweithio orau i’ch disgyblion, a beth sy’n ehangu ac yn rhoi sbardun i’w cynnydd. Er bod y radd Meistr yn fwy ffurfiol a thrylwyr na myfyrio ar eich gwersi pan fydd y gloch yn canu ar ddiwedd y diwrnod ysgol, roedd yr egwyddor yr un fath. Rhaid i chi fyfyrio’n weithredol i fod yn athro neu’n athrawes effeithiol.

Er enghraifft, roeddwn i’n gweld eisiau’r athro profiadol yn eistedd yng nghefn yr ystafell yn ystod fy hyfforddiant, a fyddai’n amlygu pam nad oedd rhai pethau mor llwyddiannus â’r disgwyl, a sut gallwn wella. Roeddwn i wedi cynefino â chael ‘ffrind beirniadol’, ac roeddwn i’n dechrau mynd yn ddibynnol ar ei adborth er mwyn datblygu, yn ogystal â chael cysur.

Mae ymchwil wedi fy nysgu i fod yn ffrind beirniadol i fi fy hun. Rhoddodd y cymhwyster y grym i fi fyfyrio’n systematig ar fy ngwersi, a datrys problemau mewn ffordd fwy hyderus, gwrthrychol, effeithlon a moesegol. Er enghraifft, yn ystod blwyddyn gyntaf y radd Meistr, roeddwn i’n addysgu disgybl oedd yn tarfu ar y wers yn ystod y cyfnod trosglwyddo rhwng dwy dasg. Roedd gwybod bod modd i fi weithio trwy atebion posibl mewn ffordd systematig ar ôl dychwelyd adref yn golygu y gallwn gynnal agwedd hyderus a chadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth, heb gynhyrfu.

Hefyd, rwyf o’r farn mai'r mwyaf trylwyr yw’r gwaith ymchwil, y mwyaf ystyrlon yw’r darganfyddiadau. Er enghraifft, roedd fy mhrosiect ymchwilio gweithredol (traethawd estynedig) yn astudiaeth oedd yn canolbwyntio ar ‘ysfa broffesiynol’. Roeddwn i eisiau gwybod pam nad oedd fy nosbarth Blwyddyn 8 yn talu sylw i’m hadborth ysgrifenedig yn ymwneud â sillafu. Dros gyfnod o chwe mis, rhoddais gyd-destun i’r mater. Es i ati i archwilio’r rhwystrau rhag dysgu, fel ymgysylltu, pwysigrwydd ymddangosiadol a pherthynas yr athro â’r dosbarth, yn ogystal â nifer o ffactorau eraill. Casglais ddata rheoli, a rhoi cynnig ar dair strategaeth i ddal eu sylw yn fwy effeithiol, a rhoddais bŵer i’r disgyblion trwy eu galluogi i gyfrannu i’m hymchwil moesegol. Gweithiais gyda’r disgyblion i edrych ar sut maen nhw’n dysgu’n effeithiol. O ganlyniad i hyn, roedden nhw’n dysgu, ac yn parhau i ddysgu, yn fwy effeithiol.

Rwy’n falch iawn fy mod wedi gwneud y penderfyniad hwnnw, oherwydd daeth i’r amlwg yn gyflym iawn nad oedd llawer o wirionedd i’r camsyniad y byddai ymchwil yn ‘ormod o waith’. Yn eironig, mae ymchwil wedi fy atal rhag gwneud gwaith diangen.

2. Pa mor berthnasol yw ymchwil

Rheswm arall dros annog ymarferwyr addysgol i wneud gwaith ymchwil yw bod y canlyniadau yn cael eu teilwra ar eich cyfer chi. Yn ystod fy nghwrs TAR, roeddwn i wedi hen arfer darllen llyfrau am addysgu ‘nodedig’, a fyddai’n gwrth-ddweud ei gilydd yn aml, neu, mewn rhai achosion, yn ymddangos yn ddelfrydol ar gyfer y maes yr oedd gen i ddiddordeb ynddo. Yna, roeddent yn colli perthnasedd pan fyddwn i’n gweld bod y syniadau hyn yn seiliedig ar gyfnod addysg gwahanol, neu mewn gwlad wahanol, hyd yn oed.

Efallai nad oes gan fy ymchwil gasgliadau eang, cyffredinol y gellir eu hailadrodd, o’u cymharu â dadansoddiadau ystadegol trylwyr o gwmpas y byd, ond rydw i’n meddwl bod fy nghanlyniadau yn arwyddocaol ac yn ddilys dros ben, oherwydd eu bod wedi taflu goleuni ar agweddau o’m disgyblion i.

Mae ymchwil gan athrawon yn unigryw oherwydd bod gan yr athro/athrawes ddylanwad anochel ac anorfod dros y canlyniadau. Mae pob plentyn yn dod â set unigryw o amgylchiadau a nodweddion, sy’n gallu newid o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, yr hyn a wnaeth fy ymchwil yn werth chweil oedd gweld fy nisgyblion fel unigolion ar wahân, yn hytrach na phrofi hypothesis sy’n berthnasol i bawb.

Hefyd, mae’r ymchwil yn cyd-fynd â blaenoriaethau cenedlaethol Llywodraeth Cymru, sef gwella safonau llythrennedd, rhifedd a chau’r bwlch rhwng tlodi a chyrhaeddiad. Roeddwn i’n falch iawn o allu rhannu fy syniadau am bob un o’r meysydd hyn yn y cyfarfod gyda’r adran, gan wybod fy mod wedi gwneud astudiaethau wedi’u ffocysu ar bob elfen yn yr ysgol rwyf wedi fy nghyflogi ynddi. Roeddwn i’n gwybod fy mod wedi profi gwahanol strategaethau ystyrlon y gellid eu mabwysiadu. Un o’r cyflawniadau rwyf yn ymfalchïo ynddo fwyaf yw gallu cydweithio’n agos â chydweithwyr er mwyn addasu a gwella polisi marcio trawsgwricwlaidd yn yr ysgol gyfan. Bellach, mae’n cynnwys ‘Dyddiaduron Sillafu’, ac mae hyn wedi gwella cysylltiad y disgyblion ag adborth ysgrifenedig ar sillafu yn sylweddol, fel y nodwyd yn flaenorol.

3. Rhwydweithio

Roeddwn i wir yn gwerthfawrogi cymorth y bobl eraill oedd yn dilyn y radd Meistr gyda fi. Mae eu cymorth ymarferol a damcaniaethol yn parhau i fod yn amhrisiadwy o ran rhoi tawelwch meddwl a chynllunio ar y cyd. Rwy’n teimlo y gallaf fod yn onest gyda nhw am fy ngwendidau fel athrawes, oherwydd, yn wahanol i’r ysgol sy’n fy nghyflogi, nid ydynt yn asesu fy mherfformiad. Maen nhw yno i rannu arfer gorau a lleddfu pryderon mewn fforwm cyfrinachol ac adeiladol.

Yn ogystal, mae ymchwil addysgol yn helpu addysgwyr i edrych ar y darlun mawr wrth ystyried cynnydd disgyblion. Mae perygl y bydd ysgolion yn troi’n llefydd ynysig a hunangynhwysol os na wneir cysylltiadau rhwng carfanau â buddiant.

Trwy gydol fy mhrofiadau, gallaf weld bod addysg, fel bywyd plentyn, yn gontinwwm y mae angen ei gynnal yn ystod pob carreg filltir, ni waeth pa mor fach. Er enghraifft, fel athrawes uwchradd, rwyf yn gwbl ymwybodol fy mod yn un rhan o bos sy’n ffurfio profiad addysgol plentyn. Mae gennyf gyfrifoldeb i ddarganfod beth sy’n digwydd mewn ysgolion cynradd yn ogystal â chyfnodau hwyrach addysg. Nid oes ffordd well o wneud hyn na chwrdd ag athrawon o wahanol gyfnodau addysg. Mae ymchwil addysgol yn eich gorfodi i ddod i gysylltiad ag ymarferwyr ym mhob maes, gan gynnwys staff cymorth, rhieni a’r rhai sy’n creu polisïau, er mwyn sicrhau bod anghenion plant yn cael eu bodloni ar bob cam, a bod rhanddeiliaid mewn addysg yn cydlynu â’i gilydd.

4. Hyder

Mae un thema yn sail i bob un o’r rhesymau y soniwyd amdanynt hyd yma – mwy o hyder. Mae ymgymryd ag ymchwil a chysylltu â’r maes yn golygu bod fy hyder i a hyder y disgyblion wedi cynyddu yn y pen draw. Gallaf fod yn hyderus fy mod yn gallu myfyrio ar broblemau mewn modd effeithiol, a’u datrys yn ystyrlon.

Mae’r agwedd hyderus hon yn mynd y tu hwnt i ganlyniadau’r ymchwil, ac yn amlygu ei hun mewn disgyblion hapus sy’n gwneud cynnydd ym mhob gwers, ac athrawes sy’n cyflwyno gwersi gyda hunangred a hunanddibyniaeth. Mae hyn yn treiddio i’m canlyniadau, ond bellach rwy’n gweld y rhain fel dim mwy na sgileffaith fy hyder newydd.

5. Cynnydd y disgyblion

Mae fy natblygiad wedi helpu fy nisgyblion i wneud cynnydd mewn sawl ffordd; sampl fach yn unig yw’r enghreifftiau ymarferol uchod.

Byddai rhai pobl yn dadlau y byddaf wedi dysgu’r syniadau hyn ar ryw adeg yn ystod fy ngyrfa beth bynnag, ac efallai bod hynny’n wir. Fodd bynnag, tybed pa fath o athrawes fyddwn i pe na bawn i wedi gwneud? Mae’r ansicrwydd hwn yn gwneud i fi eisiau parhau i ymchwilio: i bennu pa fath o athrawes y gallwn i fod wrth astudio ymhellach. Rwyf yn anghytuno â rhai sy’n gweld athrawon sy’n ymchwilio fel pobl hunangeisiol. Dilynais y radd Meistr er mwyn gwella canlyniadau, cyfleoedd a chynnydd fy nisgyblion, ac nid oes amheuaeth nad yw hyn wedi cael ei gyflawni yn y pedair blynedd ddiwethaf. Rwyf yn bwriadu parhau â’r ymchwil wrth addysgu; mae’r ddau yn gysyniadau sy’n cyd-fynd â’i gilydd, wedi’r cyfan.

Ar y cyfan, rwyf yn ddiolchgar dros ben i Lywodraeth Cymru am ariannu cymhwyster gwerth chweil, sy’n parhau i ehangu ar fy ymarfer proffesiynol. Rwyf wir yn argymell ymchwilio ochr yn ochr ag addysgu. Roedd yn waith caled iawn, ond economi ffug fyddai peidio â chymryd rhan ynddo, oherwydd bydd yn talu ar ei ganfed i’ch disgyblion.