Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Brîff Polisi
Brîff Polisi

Brîff Polisi: Recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru

Dydd Mercher, 14 Hydref 2020, 9:00am–12:00pm | Gweminar Zoom

Mae CGA, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn cynnal brîff polisi rhithwir yn ymwneud â recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad, a noddwyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, yn chwarae rhan allweddol o ran llywio datblygiad polisi yng Nghymru mewn meysydd fel cynllunio’r gweithlu, strategaeth y Gymraeg, a thâl ac amodau datganoledig. Mae’n anghenraid i lunwyr polisïau, penaethiaid, uwch arweinwyr ac ymchwilwyr.

Yn y digwyddiad, byddwn yn:

  • archwilio’r data diweddaraf, tueddiadau sy’n dod i’r amlwg ac edrych ar wledydd a phroffesiynau eraill 
  • gwahodd panel o arbenigwyr i rannu’u barn ac ateb eich cwestiynau 
  • arddangos y cynlluniau diweddaraf i fynd i’r afael â materion ynghylch recriwtio a chadw yng Nghymru 
  • rhoi mewnwelediad ecsgliwsif i chi i wefan genedlaethol a gwasanaeth newydd i hyrwyddo gyrfaoedd, a dilyniant gyrfaol mewn addysg 

Lawrlwythwch yr agenda lawn

Cadw’ch lle

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 

Dysgwch am ein siaradwyr

kirsty williams


Kirsty Williams AS

Mae Kirsty Williams wedi bod yn Weinidog Addysg Cymru er Mai 2016. Ymunodd â’r llywodraeth yn dilyn cytundeb gyda’r Prif Weinidog blaenorol, gan arwain “cenhadaeth genedlaethol o ddiwygio addysg” ar bob lefel. Mae Ms Williams yn arwain rhaglen addysg y llywodraeth, sy’n cynnwys gostwng meintiau dosbarthiadau babanod, cyflwyno’r system gymorth fwyaf cyfartal a blaengar yn Ewrop i fyfyrwyr, a thrawsnewid y cwricwlwm ysgolion.

John Gardner


Yr Athro John Gardner

Mae’r Athro John Gardner yn Athro Addysg ym Mhrifysgol Sterling ac yn gyn Uwch-Ddirprwy Is-Ganghellor y brifysgol. Yn 2012, bu iddo gwblhau cyfnod pedair blynedd fel arlywydd (2009-11) ac Is-Arlywydd (2008-9 a 2011-12) Cymdeithas Ymchwil Addysg Prydeinig. Mae wedi bod yn gadeirydd i Fwrdd Cynghori Recriwtio a Chadw Athrawon Llywodraeth Cymru ers 2018.

Mathew Evans


Mathew Evans

Dechreuodd Matthew Evans brifathrawiaeth yn Ysgol Gyfun Glantaf yn ddiweddar. Mae ganddo ddeuddeg mlynedd o brofiad ym maes arweinyddiaeth uwch, gan gynwys deng mlynedd fel pennaeth yn Ysgol Gymraeg Ystalafera – Bro Dur (2011-20). Ar hyn o bryd, mae’n eistedd ar ddau gorff cynrychioli, sef CYDAG (Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg Gymraeg) a Bwrdd Cynghori Recriwtio a Chadw Athrawon Llywodraeth Cymru.

hazel hagger photo


Dr Hazel Hagger

A hithau’n gyn Gyfarwyddwr Rhaglenni Proffesiynol ym Mhrifysgol Rhydychen, penodwyd Dr Hazel Hagger yn Gadeirydd Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yr haf diwethaf. Bu’n addysgu Saesneg am flynyddoedd lawer cyn ymuno â Phrifysgol Rhydychen. Bu ei hymchwil ddoethurol yn canolbwyntio ar ffyrdd o wneud arbenigedd athrawon wrth eu gwaith yn hygyrch i ddechreuwyr ac mae hi wedi ysgrifennu’n helaeth ar ddysgu a datblygiad athrawon.

Hayden Sept 2019


Hayden Llewellyn

Hayden yw Prif Weithredwr y Cyngor Gweithlu Addysg (CGA). Ar ôl ymuno â Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) pan gafodd ei sefydlu yn 2000, bu'n Ddirprwy Brif Weithredwr a Phrif Weithredwr arno, cyn i'r corff gael ei ail-enwi (i ddod yn CGA) a'i gylch gwaith ei ymestyn ym mis Ebrill 2015. Mae gan Hayden brofiad helaeth yn y sector cyhoeddus a phreifat ac mae hefyd wedi gweithio ym maes addysg bellach ac uwch, y gwasanaeth iechyd, plismona ac i gwmni manwerthu aml-genedlaethol. Mae'n llywodraethwr yn Addysg Oedolion Cyrmu.

 


Kevin Palmer

Kevin Palmer yw Dirprwy Gyfarwyddwr Addysgeg, Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol Llywodraeth Cymru. Cyn ymuno â Llywodraeth Cymru, bu’n rhoi cefnogaeth i ysgolion ledled rhanbarth consortiwm EAS, fel Dirprwy Gyfarwyddwr. Hefyd, mae ganddo brofiad o AGA mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru a Lloegr.

Huw Powell


Huw Powell

Mae gan Huw Powell dros wyth mlynedd o brofiad ym maes arweinyddiaeth uwch. Mae wedi bod yn bennaeth am chwe mlynedd, gan weithio yng Nghymru a Lloegr. Ar hyn o bryd, mae’n bennaeth yn Ysgol Uwchradd y Fair Ddihalog, sef ysgol gymunedol mewn ardal ddifreintiedig yng ngorllewin Caerdydd. Mae Huw yn fentor CPCP sydd wed cefnogi sawl un o’i gydweithwyr sy’n uwch arweinwyr i gyrraedd prifathrawiaeth ers nifer o flynyeddoedd. Mae hefyd yn cynrychioli penaethiaid ar y Bwrdd Cynghori Recriwtio a Chadw Athrawon.

Elaine Sharpling

Elaine Sharpling

Elaine Sharpling yw Cyfarwyddwr Academaidd Addysg Athrawon yn yr Athrofa, PCDDC ac mae hi wedi arwain ar ddatblygu cyfres newydd o raglenni Addysg Gychwynnol Athrawon trwy’r broses achredu. Wedi iddi newid gyrfa o faes nyrsio, fe hyfforddodd fel athrawes gynradd cyn symud i’r sector Addysg Uwch. Mae hi’n arwain rhaglenni AGA israddedig ac ôl-raddedig ac eu diddordebau ymchwil yn cynnwys datblygiad iaith, ieithyddiaeth, a mesur ansawdd rhaglenni AGA. 

 

Brîff Polisi blaenorol