pencil graph
Ymchwil gyhoeddedig
Y Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol: Y Cyfuniad Dysgu Proffesiynol

Lansiwyd y dull gweithredu cenedlaethol yn 2018, gyda gweledigaeth dysgu proffesiynol sy’n addas ar gyfer y system addysg Cymru wrth iddi esblygu. I gyfoethogi’r sail gwybodaeth ar gyfer y model ymddangosol, comisynodd Llywodraeth Cymru prosiectau ymchwil graddfa fach sy’n canolbwyntio ar y dull cenedlaethol a’i elfennau.

Ym Mehefin 2018, comisiynwyd CGA i ganolbwyntio ar y cyfuniad dysgu proffeisynol, sef un o wyth elfen sy’n rhan o’r model. Mae’r papur hwn yn un o’r rhain ac mae’n defnyddio adolygiad o lenyddiaeth a chyfweliadau â phobl allweddol i fynd i’r afael â’r ffyrdd y gallai’r ‘Cyfuniad Dysgu Proffesiynol’ alluogi’r model newydd i gael ei weithredu’n effeithiol. Mae hefyd yn ystyried pa amodau proffesiynol y bydd angen iddynt fod ar waith er mwyn i ymagwedd gyfunol at y dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol weithredu’n effeithiol yn ymarferol.

Pwyllgor Cynghori Mudo (MAC) Galw am Dystiolaeth: Effaith Ymadael y DU o'r Undeb Ewropeaidd

Ym mis Gorffennaf 2017, comisiynodd Llywodraeth y DU y Pwyllgor Cynghori Mudo i gynghori ar effeithiau economaidd a chymdeithasol ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd a chyhoeddodd alwad ddilynol am dystiolaeth ar 4 Awst 2017. Cyflwynodd Cyngor y Gweithlu Addysg dystiolaeth a dynnwyd o'r Gofrestr o Ymarferwyr, gan ddarparu rhywfaint o gyd-destun ynghylch polisi addysg yng Nghymru.

Galwad Am Dystiolaeth gan Bwyllgor Cynghori ar Ymfudo (PCY): Adolygiad Rhannol o Restr Prinder Galwedigaethau - Athrawon

Ym mis Mai 2016, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Cartref at gadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo a'i gomisiynu i archwilio i ddarganfod a oes prinder athrawon, neu athrawon mewn pynciau penodol y byddai'n synhwyrol i'w llenwi drwy ymfudo Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Yn dilyn hyn, cyhoeddodd y PCY alwad am dystiolaeth. Gwahoddwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan y pwyllgor i ddarparu gwybodaeth i gefnogi eu hadolygiad.

Darparodd CGA ymateb a roddodd dimensiwn Cymreig gan ddefnyddio data gwerthfawr o'r Gofrestr Ymarferwyr, ac o arolygon ymarferwyr i gefnogi eu gwaith.