Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

registration
Ymgynghoriad ar Gynllun Strategol Drafft Cyngor y Gweithlu Addysg 2019 – 2023

 

Ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn

Mae’r ddogfen hon yn ceisio barn rhanddeiliaid am ein Cynllun Strategol draft sy’n ymdrin â’r cyfnod tair blynedd o Ebrill 2020 i Fawrth 2023. Bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb arbennig i unigolion cofrestredig, cyrff proffesiynol, aelodau’r cyhoedd a sefydliadau sy’n cynrychioli ymarferwyr y gweithlu addysg. Hoffem glywed gan unigolion a sefydliadau.

Rydym wedi cynnwys nifer o gwestiynau am y cynllun yr hoffem i chi eu hateb. Ystyriwch y cynllun yn unol â chylch gwaith Cyngor y Gweithlu Addysg, sydd wedi’i amlinellu yn Neddf Addysg (Cymru) 2014. Bydd ymatebion yn cael eu casglu ynghyd a’u hystyried cyn lansio’r cynllun yn ffurfiol.

Llenwch y ffurflen ar-lein a’i chyflwyno erbyn y dyddiad cau isod. Os hoffech gael y ddogfen mewn fformat arall i’ch galluogi i ymateb, cysylltwch â ni i roi gwybod i ni ar 029 2046 0099 / E-bost: ymchwil@cga.cymru.

Dyddiad cau’r Ymgynghoriad: 12 canol dydd ar ar 13 Mawrth 2020

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Cwestiynau

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad, nad ydynt yn ymatebion cyfrinachol, ar ein gwefan. Byddwn yn ystyried pob ymateb cyn cyhoeddi fersiwn derfynol y cynllun.