Bydd y Cyngor Gweithlu Addysg yn cynnal ei ail briffio polisi o 2017 'A fo ben bid bont - dyfodol arweinyddiaeth addysg yng Nghymru' a gynhelir yn adeilad y Pierhead ar 14 Rhagfyr 2017. Mae'r sesiwn, a noddir gan Darren Millar AC yn rhad ac am ddim i'w fynychu ac mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg. Mae croeso i chi fynychu'r digwyddiad a gallwch chi sicrhau eich lle drwy ymweld â'n safle Tocyn.

Byddem yn croesawu eich mewnbwn i'r ymchwil hwn yn fawr. Ceir mwy o fanylion am yr ymchwil isod.

Cyswllt i'r cwestiynau ymchwil

Beth ydym ni'n ei wneud a pham?

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn ymgymryd â ymchwil mewn perthynas â phenaethiaeth ac arweinyddiaeth yr ysgol ac mae gennym ddiddordeb mewn casglu gwybodaeth oddi wrth bobl sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn uwch rolau arweinyddiaeth a'r rhai sydd wedi ennill y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol mewn Prifathrawiaeth (CPCP).

Nod yr ymchwil yw adeiladu golwg gynhwysfawr o arweinyddiaeth ysgolion yng Nghymru, ac i dynnu sylw at unrhyw heriau a thueddiadau allweddol. Byddwn yn tynnu ar ddata unigryw o'r gofrestr a gasglwyd dros 10 mlynedd i ddatgelu beth sy'n digwydd ym maes recriwtio, cadw a datblygu penaethiaid / arweinwyr yng Nghymru. I ategu hyn, byddwn yn cynnal ymchwil ansoddol i ddatblygu darlun cyfoethocach.

Sut allwch chi helpu?

Fel rhywun sydd mewn rôl arweinyddiaeth, byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech chi roi ychydig o funudau o'ch amser i ddweud mwy wrthym am eich rôl, yr heriau allweddol yr ydych chi'n eu teimlo sy'n wynebu arweinyddiaeth yr ysgol, a chwestiynau mwy penodol am mynediad at ddatblygiad a chymorth. Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac ni chynhyrchir unrhyw adroddiadau canlyniadol yn unig ar lefel gryno.. Nid oes rhaid i chi ateb pob cwestiwn, ond po fwyaf y gallwch chi ddweud wrthym, y darlun mwyaf cynhwysfawr fydd gennym am rai o'r materion sy'n effeithio ar y rôl arweinyddiaeth.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Byddwn yn casglu’r wybodaethac yn llunio adroddiad byr yn seiliedig ar y canfyddiadau. Bydd yr adroddiad hefyd yn cynnwys data a gwybodaeth o ffynonellau eraill megis y gofrestr ymarferwyr, a mewnbwn gan randdeiliaid allweddol, yn ogystal ag ymchwil ffynhonnell agored. Byddwn yn cyflwyno'r wybodaeth yn y sesiwn friffio polisi.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.