Mae ein strategaeth ymchwil yn nodi ein hamcanion:

  • Cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad ymchwil o fewn y gweithlu addysg
  • Datblygu gallu ymchwil yn y system addysg yng Nghymru
  • Datblygu sylfaen dystiolaeth CGA i oleuo datblygiad polisi
  • I ddefnyddio tystiolaeth ymchwil i wella ein gallu i ddylanwadu ar bolisi a gweithredu polisi.

Mae'r egwyddorion sy'n sail i'n gweithgareddau ymchwil yn golygu ein bod am ein gweithgarwch ymchwil i:

  • wneud y mwyaf o botensial o'r data sydd gennym a gweithgarwch sydd eisoes yn cael ei wneud fel mater o drefn,
  • fod yn amserol ac yn berthnasol i lunwyr polisi ac ymarferwyr fel ei gilydd,
  • yn cael ei chyd-gynhyrchu lle y bo'n briodol, a
  • chael eu halinio gyda'n rolau a'n cylch gwaith.

Os ydych am wybod mwy am ein gweithgareddau ymchwil a pholisi, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Blog Ymchwil - mewnwelediadau Proffesiynol

Mae ein blog newydd yn edrych ar yr heriau ar gyfer y gweithlu addysg yn dilyn cyhoeddi strategaeth Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050: http://ewc.wales/site/index.php/cy/ymchwil-ac-ystadegau/blogiau-ymchwil

Mynediad ar-lein i gyfnodolion addysg

Rydym am ddarparu bawb sydd wedi cofrestru â mynediad ar-lein rhad ac am ddim i'r Ffynhonnell Addysg - pecyn EBSCO. Dyma ffynhonnell addysg sy'n cynnwys dros 1,700 o gyfnodolion addysg.

Byddwch yn gallu cael mynediad i'r adnodd Addysg Ffynhonnell drwy fewngofnodi i'ch Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP).

Ymchwil Cyhoeddedig

Galwad Am Dystiolaeth gan Bwyllgor Cynghori ar Ymfudo (PCY): Adolygiad Rhannol o Restr Prinder Galwedigaethau - Athrawon

Ym mis Mai 2016, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Cartref at gadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo a'i gomisiynu i archwilio i ddarganfod a oes prinder athrawon, neu athrawon mewn pynciau penodol y byddai'n synhwyrol i'w llenwi drwy ymfudo Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Yn dilyn hyn, cyhoeddodd y PCY alwad am dystiolaeth. Gwahoddwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan y pwyllgor i ddarparu gwybodaeth i gefnogi eu hadolygiad.

Darparodd CGA ymateb a roddodd dimensiwn Cymreig gan ddefnyddio data gwerthfawr o'r Gofrestr Ymarferwyr, ac o arolygon ymarferwyr i gefnogi eu gwaith.

Pwyllgor Cynghori Mudo (MAC) Galw am Dystiolaeth: Effaith Ymadael y DU o'r Undeb Ewropeaidd

Ym mis Gorffennaf 2017, comisiynodd Llywodraeth y DU y Pwyllgor Cynghori Mudo i gynghori ar effeithiau economaidd a chymdeithasol ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd a chyhoeddodd alwad ddilynol am dystiolaeth ar 4 Awst 2017. Cyflwynodd Cyngor y Gweithlu Addysg dystiolaeth a dynnwyd o'r Gofrestr o Ymarferwyr, gan ddarparu rhywfaint o gyd-destun ynghylch polisi addysg yng Nghymru.

Ymchwil Ymarferydd

Llyfrgell Ymchwil Meistr mewn Ymarfer Addysgol

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.