Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Cynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu ysgolion yng Nghymru
Cynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu ysgolion yng Nghymru

Yn 2019, dechreuom adolygiad o dystiolaeth am amrywiaeth ethnig o fewn y gweithlu ysgolion yng Nghymru, ar ran Llywodraeth Cymru. Adroddom ein canfyddiadau i Lywodraeth Cymru ym mis Mai 2020, gan gynnwys rhestr o syniadau polisi er mwyn helpu i wneud y gweithlu ysgolion yng Nghymru’n fwy amrywiol.

Darllen ein hadroddiad ar gynrychiolaeth lleiafrifoedd ethnig o fewn y gweithlu ysgolion yng Nghymru  o Fai 2020.

Beth ddywedodd y dystiolaeth?

Archwiliodd ein hymchwil y graddau y mae’r gweithlu ysgolion yng Nghymru yn cynrychioli poblogaeth ehangach y wlad o ran ethnigrwydd.

Er bod nifer yr athrawon a chynorthwywyr addysgu o gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol sy’n gweithio yn ysgolion Cymru wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, canfuom fod amrywiaeth ethnig yn y proffesiwn wedi methu cadw i fyny â’r newidiadau yng nghyfansoddiad cymdeithasol Cymru.

Hefyd, edrychodd ein hymchwil ar arfer orau o fannau eraill yn y Deyrnas Unedig ac o broffesiynau eraill, lle y defnyddiwyd gwahanol strategaethau i gynyddu amrywiaeth y gweithlu. Helpodd hyn i ni ddatblygu cyfres o syniadau polisi (i Lywodraeth Cymru eu hystyried), er mwyn helpu i wneud gweithlu ysgolion Cymru yn fwy amrywiol o lawer.

Dod o hyd i ffordd ymlaen: gwrando ar bartneriaid

Ddiwedd 2020, dechreuom siarad ag ymarferwyr, rhanddeiliaid a sefydliadau sy’n cynrychioli cymunedau amrywiol i adeiladu ar ein canfyddiadau yn ein hadroddiad cam dau ac i ddatblygu cyfres derfynol o argymhellion i Lywodraeth Cymru.

Cyfarfuom â llawer o sefydliadau ac unigolion a fu’n hael iawn yn rhannu’u barn ar y materion a godwyd ac ar y syniadau polisi a amlinellom yn ein hadroddiad yn 2020.

Hefyd, cynhaliom gyfres o grwpiau ffocws gydag ymarferwyr a rhanddeiliaid Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol. Ein nod trwy’r grwpiau ffocws hyn oedd dysgu am:

  • eu profiadau bywyd o’r system addysg yng Nghymru
  • eu barn am yr hyn y mae angen ei wneud i wneud y gweithlu ysgolion yn fwy amrywiol.

Helpodd y cipolygon a gawsom o wrando ar eraill i ni ddatblygu ein hargymhellion ymhellach. Cyflwynom yr argymhellion hynny i Lywodraeth Cymru yng Ngorffennaf 2021, ac maent wedi llywio cynllun gweithredu ar gynyddu amrywiaeth ethnig y gweithlu ysgolion yng Nghymru.


Darllen ein hadroddiad terfynol o Orffennaf 2021, sef Cynrychiolaeth lleiafrifoedd ethnig yn y gweithlu ysgolion yng Nghymru 

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwaith hwn, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..