Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Adolygiad o’r Safonau proffesiynol ar gyfer AB a dysgu seiliedig ar waith
Adolygiad o’r Safonau proffesiynol ar gyfer AB a dysgu seiliedig ar waith

Ynglŷn â’r adolygiad

Rydym yn cynnal adolygiad o'r Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru. Mae’r prosiect, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn canolbwyntio ar ddatblygu offerynnau ymarferol newydd i helpu ymarferwyr wrth ymgysylltu â’r safonau. Bydd hefyd yn cynnwys adolygiad ysgafn o’r safonau eu hun.

Rydym am sicrhau bod y safonau proffesiynol yn darparu fframwaith hygyrch ac ymarferol sy’n helpu athrawon AB ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith i ddatblygu gyrfaoedd boddhaus ac yn eu harwain wrth gynnal y safonau proffesiynol uchaf.

Bydd yr adolygiad yn ein helpu i:

 • ddeall sut mae’r safonau proffesiynol yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd mewn gwahanol gyd-destunau ledled Cymru
 • datblygu adnoddau newydd i gynorthwyo ymarferwyr wrth ddefnyddio’r safonau
 • cynghori Llywodraeth Cymru o ran cynnal diweddariad ysgafn o'r safonau, gan ganolbwyntio ar eu gwneud yn fwy hygyrch

Sut bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal?

Bydd ein dull gweithredu sy’n cael ei arwain gan dystiolaeth yn cynnwys:

 • cynnal adolygiad papur o’r safonau presennol a’u heffeithiolrwydd a canfod sut mae ymarferwyr yn ymgysylltu â nhw
 • edrych ar y modd y mae gwledydd a sectorau eraill yn mynd i’r afael â safonau proffesiynol, ac ystyried y math o adnoddau ymarfer sy'n cael eu defnyddio mewn lleoedd eraill i gynorthwyo proffesiynolion wrth ymgysylltu â nhw
 • gwrando ar farnau a phrofiadau ymarferwyr, cyflogwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill, a chydweithio i ddatblygu adnoddau newydd.

Sut bydd y sector yn cyfrannu at yr adolygiad?

Byddwn yn gwahodd ymarferwyr a rhanddeiliaid perthnasol i ddweud eu dweud trwy gydol y broses. Bydd hyn yn rhoi dealltwriaeth glir i ni o’u barnau a’u profiadau o’r safonau proffesiynol.

Byddwn yn cynnal yr adolygiad mewn tri cham:

Cam 1 (Mehefin – Medi 2020)

 • Dosbarthu holiaduron ar gyfer ymarferwyr AB a DYYG cofrestredig yng Nghymru*
 • Dosbarthu holiaduron ar gyfer cyflogwyr AB a DYYG a rhanddeiliaid eraill*
 • Cynnal trafodaethau cychwynnol gyda’r pedair undeb llafur sy’n cynrychioli ymarferwyr AB a DYYG
 • Cynnal trafodaethau cychwynnol gyda sefydliadau allweddol fel Estyn, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a Cholegau Cymru

* Os ydych yn perthyn i un o’r grwpiau hyn a nad ydych wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan, cysylltwch â ni.

Cam 2 (Medi 2020 – Ionawr 2021)

 • Cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb â rhanddeiliaid allweddol
 • Cynnal grwpiau ffocws yn cynnwys ymarferwyr AB a DYYG

Cam 3 (Ionawr – Ebrill 2021)

 • Cyflwyno adroddiad cryno ac argymhellion i Lywodraeth Cymru
 • Dylunio a datblygu adnoddau newydd, gan weithio mewn partneriaeth ag ymarferwyr a rhanddeiliaid

 

Cysylltwch â ni

Os oes unrhyw gwestiynau gennych ynglŷn â’r broses adolygu a sut gallwch ddod yn gysylltiedig, yna Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..