Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Ymchwil CGA
Ymchwil CGA

Mae’r ymchwil a luniwn yn helpu i sicrhau bod polisi addysg yng Nghymru wedi’i seilio ar dystiolaeth. Mae rhywfaint o’r ymchwil wedi’i wneud gennym ni, ond rydym hefyd yn comisiynu gwaith ymchwil.

Ymchwil bresennol

Adolygiad o'r Safonau Proffesiynol ar gyfer AB a Dysgu Seiliedig ar Waith

Dysgwch fwy am ein hadolygiad presennol o’r safonau Proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru.

 

Adroddiadau ymchwil

Y Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol: Y Cyfuniad Dysgu Proffesiynol 2.0

Yn 2019, cafodd CGA ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil yn archwilio modelau dysgu proffesiynol. Adeilada'r adroddiad hwn ar ymchwil flaenorol a gynhaliwyd gennym yn 2018 (gweler isod) ac mae'n ystyried sut y gellid sicrhau argaeledd ystod eang o gyfleoedd dysgu proffesiynol yn fwy cyson dros Gymru gyfan, gan uchafu'r effaith gadarnhaol ar broffesiynolion addysg a'u dysgwyr a chefnogi'r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol.

 

Y Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol: Y Cyfuniad Dysgu Proffesiynol

Lansiwyd y dull gweithredu cenedlaethol yn 2018, gyda gweledigaeth dysgu proffesiynol sy’n addas ar gyfer y system addysg Cymru wrth iddi esblygu. I gyfoethogi’r sail gwybodaeth ar gyfer y model ymddangosol, comisynodd Llywodraeth Cymru prosiectau ymchwil graddfa fach sy’n canolbwyntio ar y dull cenedlaethol a’i elfennau.

Ym Mehefin 2018, comisiynwyd CGA i ganolbwyntio ar y cyfuniad dysgu proffeisynol, sef un o wyth elfen sy’n rhan o’r model. Mae’r papur hwn yn un o’r rhain ac mae’n defnyddio adolygiad o lenyddiaeth a chyfweliadau â phobl allweddol i fynd i’r afael â’r ffyrdd y gallai’r ‘Cyfuniad Dysgu Proffesiynol’ alluogi’r model newydd i gael ei weithredu’n effeithiol. Mae hefyd yn ystyried pa amodau proffesiynol y bydd angen iddynt fod ar waith er mwyn i ymagwedd gyfunol at y dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol weithredu’n effeithiol yn ymarferol.

 

Stategaethau Cymell Addysg Athrawon

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi comisiynu pedwar adroddiad sy’n archwilio strategaethau cymell a gynlluniwyd i wella recriwtio a chadw athrawon o safon uchel mewn:

a) cyd-destunau rhyngwladol
b) amrywiaeth o broffesiynau eraill
c) Cymru o gymharu â Lloegr

PDF Icon  Strategaethau Cymell: Adroddiad Synoptig

PDF Icon  Cymhelliadau Hyfforddi Athrawon yng Nghymru – Cyd-destun Polisi Rhyngwladol

PDF Icon  Cymharu Cymhelliadau Hyfforddi Athrawon yng Nghymru a Lloegr

PDF Icon  Recriwtio Graddedigion: Addysgu a Phroffesiynau Eraill

 

Ymchwil wedi’i archifo

Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg 2017 

Pwyllgor Cynghori Mudo (MAC) Galw am Dystiolaeth: Effaith Ymadael y DU o'r Undeb Ewropeaidd

Ym mis Gorffennaf 2017, comisiynodd Llywodraeth y DU y Pwyllgor Cynghori Mudo i gynghori ar effeithiau economaidd a chymdeithasol ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd a chyhoeddodd alwad ddilynol am dystiolaeth ar 4 Awst 2017. Cyflwynodd Cyngor y Gweithlu Addysg dystiolaeth a dynnwyd o'r Gofrestr o Ymarferwyr, gan ddarparu rhywfaint o gyd-destun ynghylch polisi addysg yng Nghymru.

Galwad Am Dystiolaeth gan Bwyllgor Cynghori ar Ymfudo (PCY): Adolygiad Rhannol o Restr Prinder Galwedigaethau - Athrawon

Ym mis Mai 2016, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Cartref at gadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo a'i gomisiynu i archwilio i ddarganfod a oes prinder athrawon, neu athrawon mewn pynciau penodol y byddai'n synhwyrol i'w llenwi drwy ymfudo Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Yn dilyn hyn, cyhoeddodd y PCY alwad am dystiolaeth. Gwahoddwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan y pwyllgor i ddarparu gwybodaeth i gefnogi eu hadolygiad.

Darparodd CGA ymateb a roddodd dimensiwn Cymreig gan ddefnyddio data gwerthfawr o'r Gofrestr Ymarferwyr, ac o arolygon ymarferwyr i gefnogi eu gwaith.