Dim ond ar gyfer ANG sy'n cwblhau sefydlu tra'n ymgymryd â gwaith cyflenwi byrdymor mae'r adran hon yn berthnasol. Os daw cyfnod cyflenwi byrdymor yn drefniant rheolaidd neu'n drefniant tymor hwy, ni waeth a yw'r gyflogaeth yn gyflogaeth gyflenwi, bydd angen cwblhau'r camau yn adran sefydlu y wefan hon.

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth gam wrth gam i sicrhau:

  • y cedwir cofnod canolog o sesiynau a gwblheir gan ANG sy'n ymgymryd â sefydlu tra'n gweithio fel athrawon cyflenwi byrdymor;
  • bod gwiriwr allanol yn cael ei neilltuo i gynorthwyo’r ANG ar ôl i’r CGA derbyn y Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor;
  • caiff pob parti perthnasol ddull cyrchu proffil sefydlu ar-lein yr ANG.

Mae Camau 1 a 3 o adran berthnasol y ddogfen Sefydlu – trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi wedi'u crynhoi isod at ddibenion cyfeirio cyflym. Mae'n rhaid i bartïon perthnasol hefyd ymgyfarwyddo â'r wybodaeth lawn a ddarperir yn nogfen CGA Sefydlu – trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi .

Cam1

Hysbysiad cychwynnol

Corff/unigolion sy'n gyfrifol

Yr ANG

Pa gamau?

Cwblhau'r canlynol:

  Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor

Erbyn pryd?

Unwaith mae'n hysbys y byddwch yn ymgymryd â sefydlu fel athro cyflenwi byrdymor ond o fewn 10 diwrnod gwaith o ddechrau cyfnod sefydlu ar yr hwyraf.

I ble?

Tîm Datblygiad Proffesiynol a Chyllid CGA

Gellir dychwelyd y ffurflen drwy’r post, ffacs neu e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

 

Cam 3

Ar dderbyn Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor

Corff/unigolion sy'n gyfrifol

Y consortiwm neu’r CGA ar gais y consortiwm

Pa gamau?

Dyrannu gwiriwr allanol i gefnogi'r ANG; bydd yr ANG yn cael gwybod am y dyraniad trwy eu cyfrif/cyfleuster CGA ar-lein.

Erbyn pryd?

Fel arfer o fewn 10 diwrnod gwaith o’r hysbysiad neu ar ôl derbyn cadarnhad gan y consortiwm

 

Gwybodaeth bwysig arall

Mae CGA yn cadw cofnod o nifer y sesiynau a gwblhawyd gan ANG tuag at eu sefydlu er mwyn cynorthwyo'r holl bartïon i allu olrhain yr wybodaeth hon.

Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, ei bod yn ofynnol i ANG gadw cofnod gwirio o'u sesiynau sefydlu yn adran ‘cofnod o’r cyfnod ymsefydlu’ o’r proffil sefydlu (y dylid eu cynnal oddi ar-lein a llwytho i fyny i'r proffil ar-lein yn unol ag amserlenni gofynnol).

Mae gan Lywodraeth Cymru wybodaeth a anelir yn benodol at athrawon cyflenwi ar Dysgu Cymru. Mae’r tudalennau yn darparu athrawon â gwybodaeth ac yn cyfeirio at adnoddau a sefydliadau i gefnogi eu gwaith a’u datblygiad eu hun: http://dysgu.llyw.cymru/yourcareer/supply-teachers/?lang=cy 

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.