Mae sefydlu statudol yn ofyniad yng Nghymru ers mis Medi 2003. Ar ran Llywodraeth Cymru, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn gyfrifol am nifer o weithgareddau gweinyddol yn gysylltiedig â'r rhaglen sefydlu fel a ganlyn:

  • casglu, coladu a chynnal ffynhonnell ddata ganolog ar gyfer athrawon sy'n ymgymryd â'r rhaglen sefydlu, i gynnwys cyflogaeth yr athro wrth iddo symud drwy sefydlu, cofnod o'i fentor yn yr ysgol a'i fentor sefydlu a'i wiriwr allanol, cofnod o'r sesiynau sefydlu a gwblhawyd;
  • rhannu'r wybodaeth hon gyda'r partïon sy'n hollbwysig wrth ddarparu'r rhaglen sefydlu drwy gyfleuster CGA ar y we. Ymhlith y partïon hyn mae'r ANG, mentor sefydlu yr ANG a'i wiriwr allanol, y cydlynydd sefydlu yn yr ALl fel y corff priodol ym maes sefydlu;
  • gweinyddu cyllid sefydlu i ysgolion;
  • cynnal a darparu dull cyrchu'r proffil sefydlu statudol ar-lein drwy gyfleuster CGA ar y we;
  • cyhoeddi tystysgrifau sefydlu ar sail canlyniadau sefydlu a ddarperir gan y corff priodol;
  • gwrando ar apeliadau Sefydlu. *Gellir dod o hyd i arweiniad ar wrando ar apeliadau sefydlu yn adran Priodoldeb i Ymarfer y wefan hon.

Mae manylion llawn y camau gweithredu y mae gofyn i'r holl bartïon perthnasol eu cymryd er mwyn sicrhau bod CGA yn gallu cyflawni'r cyfrifoldebau hyn wedi'u nodi yn nogfen CGA, Sefydlu - trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi .

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.