Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Gwybodaeth i ysgolion
Gwybodaeth i ysgolion

 

Beth i’w wneud os ydych yn cyflogi Athro Newydd Gymhwyso (ANG)

Welsh Gov cymMae rhwymedigaeth statudol ar ysgolion i roi cymorth Sefydlu i ANG. Os yw eich ysgol wedi cyflogi athro ysgol newydd, gwiriwch a yw wedi cwblhau cyfnod Sefydlu. Os nad yw, rhaid ichi gyflwyno’r ffurflen hysbysu sefydlu i ni cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl iddo ddechrau ei gyflogaeth yn yr ysgol. Rhaid i’r ysgol enwi mentor sefydlu a fydd yn rhoi’r cymorth Sefydlu priodol i’r ANG o ddydd i ddydd.

Wrth lenwi’r ffurflen hysbysu sefydlu dylech sicrhau y caiff pob adran ei llenwi’n llawn. Sicrhewch hefyd fod y ffurflen wedi cael ei llofnodi gan yr holl bartïon. Ar ôl i ni dderbyn a phrosesu’r ffurflen gyflawn, caiff neges e-bost ei hanfon at yr ANG a’r mentor sefydlu, gyda chopi at y pennaeth, yn cadarnhau bod y gwaith papur wedi dod i law. Dylid cyflwyno ffurflen hysbysu sefydlu i ni cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ddechrau pob cyfnod newydd o gyflogaeth.

Gofynion Sefydlu

Er mwyn cyflawni cyfnod Sefydlu yng Nghymru rhaid i ANG fod â SAC a rhaid iddynt fod wedi’u cofrestru gyda ni yng nghategori athro ysgol. Nid yw unrhyw gyfnodau o gyflogaeth cyn cofrestru yn y categori cywir yn gallu cyfrif tuag at Sefydlu. Cliciwch yma i wneud cais i gofrestru.

Tri thymor ysgol, neu gyfnod cyfwerth, yw’r cyfnod Sefydlu. Rhaid i ANG nad ydynt yn cael eu cyflogi amser llawn, neu sy’n cyflawni cyfnod Sefydlu trwy waith cyflenwi byrdymor, gwblhau 380 o sesiynau o leiaf. Diffinnir sesiwn fel un bore neu brynhawn llawn mewn ysgol. Dim ond cyfnodau o gyflogaeth lle mae’r ANG yn cael ei gyflogi fel athro cymwysedig a all gyfrif tuag at Sefydlu. Ni fydd unrhyw gyfnodau o gyflogaeth fel goruchwyliwr cyflenwi neu gynorthwyydd addysgu / gweithiwr cymorth dysgu yn cyfrif tuag at Sefydlu

Cyllid Sefydlu

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cyllid i ysgolion i gynorthwyo â’r gwaith o ddarparu hawl statudol yr ANG i 10% o leihad yn ei amserlen (yn ychwanegol at ei amser CPA). Caiff cyllid ei ryddhau’n ôl-weithredol ar ôl diwedd pob tymor academaidd (neu’n gynharach os bydd cyflogaeth yr athro’n dod i ben). Dim ond ar ôl i’r ffurflen hawlio cyllid sefydlu ddod i law yn unol â’r amserlenni isod y caiff y cyllid ei ryddhau.

I gael mwy o wybodaeth am y trefniadau cyllido, edrychwch ar ganllawiau CGA.

Amserlen

Isod cewch fanylion dyddiadau pwysig o ran cyflwyno gwaith papur i ni ar gyfer athrawon ysgol sy’n cyflawni cyfnod Sefydlu.

 

Tymor y gwanwyn 2020

Cam gweithreduDyddiad cau
Cyflwyno ffurflen hysbysu sefydlu ar gyfer athrawon sy’n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor y gwanwyn. 17/01/2020
Dyddiad cau terfynol i gyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu sydd heb eu cyflwyno ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor yr hydref. 17/01/2020
Cyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn. 03/04/2020

 

Tymor yr haf 2020

Cam gweithreduDyddiad cau
Cyflwyno ffurflen hysbysu sefydlu ar gyfer athrawon sy’n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor yr haf. 01/05/2020
Dyddiad cau terfynol i gyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu sydd heb eu cyflwyno ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn. 01/05/2020
Cyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor yr haf. 20/07/2020