Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

Induction Main Page Banner
Gwybodaeth i Ysgolion

Beth i’w wneud os ydych yn cyflogi Athro Newydd Gymhwyso (ANG)

Welsh Gov cymMae rhwymedigaeth statudol ar ysgolion i roi cymorth Sefydlu i ANG. Os yw eich ysgol wedi cyflogi athro ysgol newydd, gwiriwch a yw wedi cwblhau cyfnod Sefydlu. Os nad yw, rhaid ichi gyflwyno’r Ffurflen Hysbysu Sefydlu i CGA cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl iddo ddechrau ei gyflogaeth yn yr ysgol. Rhaid i’r ysgol enwi mentor sefydlu a fydd yn rhoi’r cymorth Sefydlu priodol i’r ANG o ddydd i ddydd.

Wrth lenwi’r Ffurflen Hysbysu Sefydlu dylech sicrhau y caiff pob adran ei llenwi’n llawn. Sicrhewch hefyd fod y ffurflen wedi cael ei llofnodi gan yr holl bartïon. Ar ôl i CGA gael a phrosesu’r ffurflen wedi’i llenwi, caiff neges e-bost ei hanfon at yr ANG a’r mentor sefydlu, gyda chopi at y Pennaeth, yn cadarnhau bod y gwaith papur wedi dod i law. Dylid cyflwyno Ffurflen Hysbysu Sefydlu i CGA cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ddechrau pob cyfnod newydd o gyflogaeth.

Gofynion Sefydlu

Er mwyn cyflawni cyfnod Sefydlu yng Nghymru rhaid i ANG fod â SAC a rhaid iddynt fod wedi’u cofrestru gyda CGA yng nghategori athro ysgol. Nid yw unrhyw gyfnodau o gyflogaeth cyn cofrestru yn y categori cywir yn gallu cyfrif tuag at Sefydlu. Cliciwch yma i wneud cais i gofrestru gyda CGA.

Tri thymor ysgol, neu gyfnod cyfwerth, yw’r cyfnod Sefydlu. Rhaid i ANG nad ydynt yn cael eu cyflogi amser llawn, neu sy’n cyflawni cyfnod Sefydlu trwy waith cyflenwi byrdymor, gwblhau 380 o sesiynau o leiaf. Diffinnir sesiwn fel un bore neu brynhawn llawn mewn ysgol. Dim ond cyfnodau o gyflogaeth lle mae’r ANG yn cael ei gyflogi fel athro cymwysedig a all gyfrif tuag at Sefydlu. Ni fydd unrhyw gyfnodau o gyflogaeth fel goruchwyliwr cyflenwi neu gynorthwyydd addysgu / gweithiwr cymorth dysgu yn cyfrif tuag at Sefydlu

Cyllid Sefydlu

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cyllid i ysgolion i gynorthwyo â’r gwaith o ddarparu hawl statudol yr ANG i 10% o leihad yn ei amserlen (yn ychwanegol at ei amser CPA). Caiff cyllid ei ryddhau’n ôl-weithredol ar ôl diwedd pob tymor academaidd (neu’n gynharach os bydd cyflogaeth yr athro’n dod i ben). Dim ond ar ôl i’r Ffurflen Hawlio Cyllid Sefydlu ddod i law yn unol â’r amserlenni isod y caiff y cyllid ei ryddhau.

I gael mwy o wybodaeth am y trefniadau cyllido, edrychwch ar ganllawiau CGA.

Amserlen

Isod cewch fanylion dyddiadau pwysig o ran cyflwyno gwaith papur i CGA ar gyfer athrawon ysgol sy’n cyflawni cyfnod Sefydlu.

Tymor y gwanwyn 2020

Cam gweithreduDyddiad cau
Cyflwyno Ffurflen Hysbysu Sefydlu ar gyfer athrawon sy’n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor y gwanwyn. 17/01/2020
Dyddiad cau terfynol i gyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu sydd heb eu cyflwyno ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor yr hydref. 17/01/2020
Cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn. 03/04/2020

Tymor yr haf 2020

Cam gweithreduDyddiad cau
Cyflwyno Ffurflen Hysbysu Sefydlu ar gyfer athrawon sy’n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor yr haf. 01/05/2020
Dyddiad cau terfynol i gyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu sydd heb eu cyflwyno ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn. 01/05/2020
Cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor yr haf. 20/07/2020