Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Gwybodaeth i ysgolion
Gwybodaeth i ysgolion

Beth i’w wneud os ydych yn cyflogi Athro Newydd Gymhwyso (ANG)

Welsh Gov cymMae rhwymedigaeth statudol ar ysgolion i roi cymorth Sefydlu i ANG. Os yw eich ysgol wedi cyflogi athro ysgol newydd, gwiriwch a yw wedi cwblhau cyfnod Sefydlu. Os nad yw, rhaid ichi gyflwyno’r ffurflen hysbysu sefydlu i ni cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl iddo ddechrau ei gyflogaeth yn yr ysgol. Rhaid i’r ysgol enwi mentor sefydlu a fydd yn rhoi’r cymorth Sefydlu priodol i’r ANG o ddydd i ddydd.

Wrth lenwi’r ffurflen hysbysu sefydlu dylech sicrhau y caiff pob adran ei llenwi’n llawn. Sicrhewch hefyd fod y ffurflen wedi cael ei llofnodi gan yr holl bartïon. Ar ôl i ni dderbyn a phrosesu’r ffurflen gyflawn, caiff neges e-bost ei hanfon at yr ANG a’r mentor sefydlu, gyda chopi at y pennaeth, yn cadarnhau bod y gwaith papur wedi dod i law. Dylid cyflwyno ffurflen hysbysu sefydlu i ni cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ddechrau pob cyfnod newydd o gyflogaeth.

Gofynion Sefydlu

Er mwyn cyflawni cyfnod Sefydlu yng Nghymru rhaid i ANG fod â SAC a rhaid iddynt fod wedi’u cofrestru gyda ni yng nghategori athro ysgol. Nid yw unrhyw gyfnodau o gyflogaeth cyn cofrestru yn y categori cywir yn gallu cyfrif tuag at Sefydlu. Cliciwch yma i wneud cais i gofrestru.

Tri thymor ysgol, neu gyfnod cyfwerth, yw’r cyfnod Sefydlu. Rhaid i ANG nad ydynt yn cael eu cyflogi amser llawn, neu sy’n cyflawni cyfnod Sefydlu trwy waith cyflenwi byrdymor, gwblhau 380 o sesiynau o leiaf. Diffinnir sesiwn fel un bore neu brynhawn llawn mewn ysgol. Dim ond cyfnodau o gyflogaeth lle mae’r ANG yn cael ei gyflogi fel athro cymwysedig a all gyfrif tuag at Sefydlu. Ni fydd unrhyw gyfnodau o gyflogaeth fel goruchwyliwr cyflenwi neu gynorthwyydd addysgu / gweithiwr cymorth dysgu yn cyfrif tuag at Sefydlu

Cyllid Sefydlu

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cyllid i ysgolion i gynorthwyo â’r gwaith o ddarparu hawl statudol yr ANG i 10% o leihad yn ei amserlen (yn ychwanegol at ei amser CPA). Caiff cyllid ei ryddhau’n ôl-weithredol ar ôl diwedd pob tymor academaidd (neu’n gynharach os bydd cyflogaeth yr athro’n dod i ben). Dim ond ar ôl i’r ffurflen hawlio cyllid sefydlu ddod i law yn unol â’r amserlenni isod y caiff y cyllid ei ryddhau.

I gael mwy o wybodaeth am y trefniadau cyllido, edrychwch ar ganllawiau CGA.

Amserlen

Isod cewch fanylion dyddiadau pwysig o ran cyflwyno gwaith papur i ni ar gyfer athrawon ysgol sy’n cyflawni cyfnod Sefydlu.

Tymor yr hydref 2022

Cam gweithreduDyddiad cau
Cyflwyno ffurflen hysbysu sefydlu ar gyfer athrawon sy’n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor yr hydref. 16/09/2022
Dyddiad cau terfynol i gyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu sydd heb eu cyflwyno ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor yr haf. 16/09/2022
Cyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor yr hydref. 23/12/2022

 

Tymor y gwanwyn 2023

Cam gweithreduDyddiad cau
Cyflwyno ffurflen hysbysu sefydlu ar gyfer athrawon sy’n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor y gwanwyn. 20/01/2023
Dyddiad cau terfynol i gyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu sydd heb eu cyflwyno ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor yr hydref. 20/01/2023
Cyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn. 31/03/2023


Tymor yr haf 2023

Cam gweithreduDyddiad cau
Cyflwyno ffurflen hysbysu sefydlu ar gyfer athrawon sy’n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor yr haf. 28/04/2023
Dyddiad cau terfynol i gyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu sydd heb eu cyflwyno ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn. 28/04/2023
Cyflwyno ffurflenni hawlio cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd gyfnod Sefydlu yn ystod tymor yr haf. 21/07/2023