Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Cyfnod sefydlu ANG a COVID-19
Cyfnod sefydlu ANG a COVID-19

Rydym yn cydnabod ac yn deall y bydd athrawon newydd gymhwyso (ANG) yng Nghymru yn bryderus am effaith bosibl cyfyngiadau’r coronafeirws o ran cwblhau eu cyfnod sefydlu. Bydd gan y rhai hynny sy’n gysylltiedig â’r broses sefydlu lawer o gwestiynau ynghylch sut gallan nhw gefnogi’r ANG sydd ganddynt yn ystod y cyfnod hwn.


Mae Llywodraeth Cymru a’r consortia gwella ysgolion rhanbarthol wedi cyhoeddi nifer o adnoddau i helpu ANG a’u hysgolion i wneud synnwyr o’r newidiadau dros dro ac i ymaddasu i gyd-fynd â nhw.

Canllawiau dros dro gan Lywodraeth Cymru ynghylch sefydlu statudol

Ym mis Ebrill, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau dros dro ar gyfer ANG  i’w cefnogi a dod o hyd i ffordd ymlaen. Mae’r consortia gwella ysgolion rhanbarthol wedi anfon llythyr at ysgolion sy’n crynhoi’r canllawiau hyn i’r bobl hynny sy’n gysylltiedig â’r broses sefydlu.

At hynny, mae’r consortia hefyd wedi cyhoeddi dogfen cwestiynau cyffredin  mewn ymateb i gwestiynau gan ANG a’u mentoriaid.Dylid defnyddio’r adnoddau hyn ar y cyd â chanllawiau dros dro Llywodraeth Cymru

Profiadau proffesiynol

Mae’r consortia gwella ysgolion rhanbarthol wedi llunio rhestr gynhwysfawr o gyfleoedd dysgu proffesiynol ar gyfer ANG. Gweler y rhestr lawn o gyfleoedd dysgu proffesiynol .

Cofnodi profiadau proffesiynol

Anogir ANG i gofnodi’r oriau maent yn eu treulio’n ymgymryd â dysgu proffesiynol ac addysgu yn ystod tymor yr haf. Dylid gwneud hyn gan ddefnyddio’r ffurflen parhad dysgu ac addysgu .

Dylid uwchlwytho ffurflenni wedi’u cwblhau i'r tab 'Cofnod o bresenoldeb' o’r Proffil Sefydlu pan fydd 15, 30, 45 a 60 sesiwn wedi’u cwblhau. Gwneir hyn mewn ffordd debyg i uwchlwytho ffurflen cofnodi presenoldeb. Noder bod 3x1 awr o ddysgu proffesiynol yn gyfwerth ag 1 sesiwn.

Unwaith i’r ANG gwblhau’r holl ddysgu proffesiynol mae’n bwriadu ymgymryd ag ef yn ystod tymor yr haf 2020, dylid anfon ffurflenni parhad dysgu ac addysgu wedi’u cwblhau at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..