Ariannwyd gan

Funded by Welsh Government

Ariannwyd gan:

Funded by Welsh Government

Fy CGA

school based mentors login cym

external mentors login

appropriate body login cym

 

log short term supply sessions cym

Mae'r adran hon yn berthnasol i bob cyfnod sefydlu yr ymgymerir ag ef tra bod yr ANG mewn cyflogaeth reolaidd ni waeth a yw'r gyflogaeth honno ar sail barhaol, dros dro neu fel athro cyflenwi. Am wybodaeth am sefydlu ar gyfer athrawon cyflenwi byrdymor, dylid cyfeirio at adran Sefydlu ar gyfer athrawon cyflenwi byrdymor y wefan hon.

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth gam wrth gam i sicrhau:

 • bod data cychwynnol yn cael ei gasglu, ei goladu a'i ddarparu gan CGA i'r partïon perthnasol er mwyn hwyluso dechrau/parhau cyfnod sefydlu'r ANG;
 • bod gwiriwr allanol yn cael ei neilltuo i'r ANG;
 • bod pob parti'n gallu cyrchu proffil sefydlu ar-lein yr ANG drwy gyfleuster CGA ar y we;
 • bod ysgolion yn gallu cyrchu cyllid sefydlu;
 • bod data cywir yn cael ei gofnodi mewn perthynas â nifer y sesiynau mae ANG yn eu cwblhau.

Mae Camau 1 a 5 o adran berthnasol y ddogfen Sefydlu – trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi wedi'u crynhoi isod at ddibenion cyfeirio cyflym. Mae'n rhaid i bartïon perthnasol hefyd ymgyfarwyddo â'r wybodaeth lawn a ddarperir yn nogfen CGA Sefydlu – trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi .

Cam 1 - Ar ddechrau cyfnod sefydlu Hysbysu CGA
Corff/unigolion sy'n gyfrifol Ysgol/Pennaeth/mentor sefydlu/ANG
Pa gamau?

Rhaid cwblhau'r canlynol:

  Ffurflen Hysbysu Sefydlu

Wrth gwblhau'r ffurflen dylid sicrhau:

 • bod pob parti'n darllen pob adran o'r ffurflen yn drylwyr cyn ei chwblhau;
 • bod pob adran o'r ffurflen yn cael ei chwblhau'n gywir ac yn gyflawn; rhaid darparu gwybodaeth am y contract;
 • bod manylion y mentor sefydlu a fydd yn gyfrifol am gwblhau adrannau penodol o'r proffil sefydlu statudol yn cael eu darparu; caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio i ddarparu dull cyrchu i'r mentor i broffil sefydlu'r athro;
 • rhaid i'r Pennaeth, y mentor sefydlu a'r ANG lofnodi'r datganiad.
Erbyn pryd?

O fewn 10 diwrnod gwaith o ddechrau'r cyfnod sefydlu ar yr hwyraf.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'n rhaid i bob cyfnod cyflogaeth o un sesiwn ysgol neu fwy gyfrif tuag at sefydlu, felly, yn dibynnu pryd mae'r ANG yn dechrau cyflogaeth yn yr ysgol, gallai dyddiad y terfyn amser ar gyfer cyflwyno'r wybodaeth hon ddisgyn ar unrhyw adeg yn ystod tymor academaidd.

I ble?

Tîm Datblygiad Proffesiynol a Chyllid CGA

Gellir dychwelyd y ddogfen drwy'r post neu'r ffacs; fel arall os oes gan yr ysgol y cyfleuster i sganio fersiwn wedi'i lofnodi, gellir ei dychwelyd drwy'r e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

 

Cam 5 - Ar ddiwedd pob tymor academaidd pan fu'r athro yn ymgymryd â sefydlu Hawlio cyllid sefydlu
Corff/unigolion sy'n gyfrifol Ysgol/Pennaeth/Mentor sefydlu/ANG
Pa gamau?

Rhaid cwblhau'r canlynol:

  Ffurflen Hawlio Cyllid Sefydlu

Wrth gwblhau'r ffurflen dylid sicrhau:

 • bod pob adran o'r ffurflen yn cael ei chwblhau'n gywir ac yn gyflawn; rhaid darparu gwybodaeth am y contract a'r sesiynau;
 • telir sylw arbennig i Adran 3 y ffurflen hon, am mai hon yw'r wybodaeth y bydd CGA yn ei defnyddio i ryddhau cyllid;
 • rhaid i'r ANG, y mentor sefydlu a'r pennaeth lofnodi'r datganiad; mae llofnod y pennaeth hefyd yn dilysu bod yr ANG wedi cael ei gyflogi fel athro ar gyfer nifer y sesiynau a restrir ar y ffurflen.
 • yn absenoldeb y pennaeth, mae’n rhaid i’r datganiad gael ei lofnodi gan aelod o’r Uwch Dîm Arwain, a dylai cadarnhad o hyn gael ei gynnwys ar y ffurflen
Erbyn pryd?

Ar ddiwedd pob tymor academaidd pan fo'r athro'n ymgymryd â sefydlu yn yr ysgol.

Os yw'r ysgol yn methu â chydymffurfio â'r dyddiad hwn, ni fydd CGA yn rhyddhau'r cyllid i'r ysgol.

I ble?

Tîm Datblygiad Proffesiynol a Chyllid CGA

Gellir dychwelyd y ddogfen drwy'r post neu'r ffacs; fel arall os oes gan yr ysgol y cyfleuster i sganio fersiwn wedi'i lofnodi, gellir ei dychwelyd drwy'r e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.