Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Ymgynghoriad ynghylch grymoedd CGA i osod gorchmynion atal dros dro
Ymgynghoriad ynghylch grymoedd CGA i osod gorchmynion atal dros dro

Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei adroddiad ar yr ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhelliad i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y dylid rhoi grymoedd deddfwriaethol i CGA i osod gorchmynion atal dros dro.

Ym mis Mawrth 2018, nododd Ysgrifennydd y Cabinet mewn dadl lawn ar yr adroddiad ei bod yn gofyn i CGA ymgymryd â'i ymgynghoriad ei hun gydag ymarferwyr a rhanddeiliaid allweddol ynghylch yr angen am rym o'r fath a sut y câi ei ddefnyddio er mwyn iddi allu ystyried yr argymhelliad ymhellach.

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i CGA ymchwilio a gwrando ar achosion yn erbyn personau cofrestredig ynghylch camymddygiad proffesiynol, anghymhwysedd neu droseddau. Nododd yr ymgynghoriad pam, heb iddo feddu ar rymoedd gorchmynion atal dros dro, mae CGA o'r farn y gallai fod risg diogelu ddifrifol i ddysgwyr a'r cyhoedd.

Aeth CGA ati i gasglu safbwyntiau mewn perthynas â chynigion i ymestyn ei rymoedd i gynnwys y gallu i osod gorchymyn atal dros dro ar ymarfer cofrestrai lle mae ei achos yn sylweddol ddifrifol (e.e. camymddygiad rhywiol difrifol; niwed corfforol, emosiynol, meddyliol difrifol; pryderon diogelu difrifol) a lle mae'r heddlu'n ymchwilio. Byddai gosod mesur byrdymor o'r fath yn mynd i'r afael â phryderon diogelu uniongyrchol.

Gellir darllen yr ymgynghoriad a gynhaliwyd rhwng 21 Tachwedd 2018 a 21 Rhagfyr 2018 yma .

Darllenwch adroddiad ar yr ymgynghoriad .