Ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer ar gyfer cofrestreion Cyngor Gweithlu Addysg (Y Cod)

Yng Nghymru, rhaid i unrhyw un sy'n gweithio fel athro neu mewn rôl cefnogi dysgu mewn ysgol a gynhelir neu goleg addysg bellach fod wedi cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Mae'r un peth hefyd yn berthnasol i ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith a gweithwyr ieuenctid a chymorth ieuenctid cymwys.

Mae'r Cod yn nodi'r safonau a ddisgwylir gan y rheini sydd wedi cofrestru gyda ni ac fe'i bwriedir i helpu ac arwain eu hymddygiad a'u dyfarniadau, y tu mewn a'r tu allan i'r gwaith. Fodd bynnag, mae gan y Côd rôl bwysig hefyd i ddysgwyr a'r cyhoedd gan ei fod yn nodi'r safonau y gallant eu disgwyl gan unrhyw un sy'n gweithio ym myd addysg yng Nghymru.

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i CGA adolygu'r Cod bob tair blynedd.

Fel rhan o'n hadolygiad, cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus a rhwng 14 Medi a 14 Rhagfyr 2018. Hoffem ddiolch i bawb a ymatebodd i'r ymgynghoriad neu fynychu un o'n grwpiau ffocws neu ddigwyddiadau i randdeiliaid. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad yng ngwanwyn 2019 .

Beth sy'n digwydd nesaf?

Yn 2019 byddwn yn cwblhau a chyhoeddi'r Cod diwygiedig.

Y Cyngor i gymeradwyo'r Cod diwygiedig Mawrth 2019
Caiff cofrestreion gopi caled o'r Cod diwygiedig wrth baratoi ar gyfer ei lansio Mai 2019
Lansio Cod diwygiedig 1 Medi 2019

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf trwy ddilyn # CodCFA19 ar Twitter.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.