Mae CGA yn rheoleiddio gweithwyr proffesiynol ym maes addysg yng Nghymru, gyda chofrestr gyhoeddus o dros 80,000, sy'n cynnwys darlithwyr ysgol ac AB, staff cymorth dysgu ysgolion ac AB, ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith a gweithwyr cymorth ieuenctid / ieuenctid cymwys.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae nifer ein cofrestreion wedi dyblu, ac erbyn hyn mae arnom angen ymarferwyr ychwanegol o'n holl grwpiau cofrestredig i eistedd fel aelodau'r panel a gwneud penderfyniadau pwysig ynglŷn â phriodoldeb eu cyfoedion i ymarfer. Mae hyn yn golygu clywed achosion am gamymddygiad, anghymhwysedd neu droseddau proffesiynol, a phenderfynu ar addasrwydd y rhai sy'n gwneud cais am gofrestru â CGA.

Rydym eisiau penodi hyd at:

  • deg athro ysgol;
  • wyth darlithydd AB;
  • deg gweithiwr cymorth dysgu ysgol;
  • pum gweithiwr cymorth dysgu AB;
  • pedwar ymarferydd dysgu yn y gwaith;
  • tri gweithiwr ieuenctid cymwysiedig; a
  • thri gweithiwr cymorth ieuenctid cymwysiedig.

Bydd angen cefnogaeth eich cyflogwr arnoch gan fod angen i aelodau'r panel ymrwymo i oddeutu 12 diwrnod y flwyddyn. Rydym hefyd yn ad-dalu'ch cyflogwr am eich amser. Darperir hyfforddiant llawn.

Gallwch chi lawrlwytho'r pecyn cais yma:

Gallwch ddarganfod mwy am ein gwaith priodoldeb i ymarfer yma

Gwyliwch fideo byr yn esbonio pam mae angen i ni gofrestru er mwyn ein helpu gyda'r gwaith pwysig hwn.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun, 12 Mawrth 2018.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.