Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth, 19 Chwerfor 2019 (Wedi'i ailgynnull o wrandawiad a ohiriwyd ar 23 Ionawr 2019)
Amser: 11:00am
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Tanyfron, Tanyfron Ysgol y Santes Fair, Brymbo, Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro Wrexham
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Nid oedd y person cofrestredig yn cydymffurfio â rheoliadau a gweithdrefnau mewn perthynas â rheoli a chodi arian ac offer yr ysgol.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Iau 21 Chwefror 2019 (Wedi'i ailgynnull o wrandawiad a ohiriwyd ar 19 Mehefin 2018)
Amser: 10:00am
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, Llawr 10, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Coleg Gŵyr Abertawe
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Tua mis Chwefror 2005 a/neu fis Mai 2005, rhoddodd yr unigolyn cofrestredig Rif Yswiriant Gwladol i’r Coleg, nad oedd yn perthyn iddo ef/iddi hi.

2. Ar ddyddiad anhysbys tua 2008, rhoddodd yr unigolyn cofrestredig Gerdyn Yswiriant Gwladol ffug i’r Coleg.

3. Tua mis Chwefror 2005, rhoddodd yr unigolyn cofrestredig basbort ffug i’r Coleg.

4. Tua mis Chwefror 2005 a/neu fis Mai 2005, cofnododd yr unigolyn cofrestredig ar ei ffurflen gais i’r Coleg ei fod/ei bod wedi ennill Diploma Ôl-raddedig mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Abertawe, pan nad oedd hynny’n wir.

5. Roedd gweithredoedd yr unigolyn cofrestredig ym mharagraffau 2 a 3 yn anonest o’u hystyried yn unigol a/neu gyda’i gilydd.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.