Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor priodoldeb i ymarfer
Dyddiad: Dydd Iau, 1 a Dydd Gwener, 2 Chwefror 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Gwesty'r Village, Coryton, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Capita Education Recruitment
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Troseddau perthnasol :

1. Ar 12 Ebrill 2017, cafodd y person cofrestredig ei gollfarnu o ymosodiad drwy fwrw, yn groes i adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, cafodd ei ddedfrydu ar 4 Mai 2017 i Orchymyn Cymunedol tan 24 Awst 2017.

2. Ar 11 Mai 2015, cafodd y person cofrestredig ei gollfarnu o:

(a) Fethu â rhoi gwybod yn onest ac yn brydlon i'r Adran Gwaith a Phensiynau yn y modd a ragnodwyd o newid amgylchiadau rhwng 1 Mawrth 2010 a 28 Gorffennaf 2010, y byddai'r person cofrestredig yn gwybod y byddai'n effeithio ar eu hawl i gael cymorth incwm, sef ei fod wedi gadael Prydain Fawr i fyw tramor, yn groes i adran 111A (1A) a (3) o Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992. O ganlyniad i'r drosedd hon, dedfrydwyd y person cofrestredig ar yr un dyddiad i Orchymyn Cymunedol tan 10 Mai 2016, gyda gwaith di-dâl â gofyniad o 100 awr.

(b) Methu â rhoi gwybod yn onest ac yn brydlon i'r Adran Gwaith a Phensiynau yn y modd a ragnodwyd o newid amgylchiadau rhwng 1 Mawrth 2012 a 10 Gorffennaf 2013, y byddai'r person cofrestredig yn gwybod y byddai'n effeithio ar eu hawl i gael cymorth incwm, sef eich bod wedi gadael Prydain Fawr i fyw tramor, yn groes i adran 111A (1A) a (3) o Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992. O ganlyniad i'r drosedd hon, dedfrydwyd y person cofrestredig ar yr un dyddiad i Orchymyn Cymunedol tan 10 Mai 2016, gyda gwaith di-dâl â gofyniad o 100 awr.

3. Ar 25 Mai 2005, cafodd y person cofrestredig ei gollfarnu o:

(a) yrru tra'n anghymwys i ddal neu gael trwydded yrru, yn groes i adran 103 (1) (b) o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, dedfrydwyd y person cofrestredig ar yr un dyddiad i ddirwy o £ 200 ac ardystiwyd ei drwydded yrru.

(b) gyrru cerbyd modur ar ffordd neu le cyhoeddus arall pan nad oedd polisi yswiriant o'r fath mewn grym mewn perthynas â'r defnydd hwnnw neu ddiogelwch o'r fath mewn perthynas â risgiau trydydd parti fel y cydymffurfiwyd â gofynion Rhan VI o'r Ddeddf Traffig Ffyrdd, yn groes i adran 143 (2) o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, dedfrydwyd y person cofrestredig ar yr un dyddiad heb unrhyw gosb ar wahân a chafodd eich trwydded yrru gymeradwyo 6 pwynt cosb.

4. Ar 18 Rhagfyr 2003, cafodd y person cofrestredig ei gollfarnu o yrru cerbyd modur ar ôl cymryd cymaint o alcohol bod y gyfran ohono yn ei anadl yn uwch na'r terfyn rhagnodedig, yn groes i adran 5 (1) (a) o'r Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, cafodd y person cofrestredig ei ddedfrydu ar yr un dyddiad i ddirwy o £ 100, ei wahardd rhag gyrru am 18 mis ac ardystiwyd ei drwydded yrru.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Iau, 8 Chwefror 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Jury’s Inn, Plas y Parc, Caerdydd
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Cymhwyso Rheol 36 

Cymhwyster ar gyfer Cofrestru yn dilyn Gorchymyn Gwahardd Gosododd Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol CyngACC Orchymyn Gwahardd ar gofrestriad yr athro / athrawes yn effeithiol o 16 Mai 2013. Mae'r unigolyn yn gofyn am benderfyniad gael ei wneud ar ei gymhwysedd ar gyfer cofrestru â CGA a'i gofrestru ar y gofrestr Athrawon Cymwysedig *

* Bellach y Gofrestr o Ymarferwyr Addysg yn dilyn ailgyflunio Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) i Gyngor Gweithlu Addysg (CGA) ar 1 Ebrill 2015.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoleb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun, 19 i, Dydd Mercher,21 Chwefror 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Gwesty'r Village, Coryton, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Gyfun Aberpennar, Ysgol Tonyrefail, Ysgol Archesgob McGrath ac Ysgol Ynysawdre
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Wrth weithio fel athro ysgol yn Ysgol Gyfun Aberpennar (yr Ysgol):

(a) Ym mis Medi 2012, sychodd y person cofrestredig ddagrau Disgybl A;

(b) Ym mis Medi 2012, dywedodd y person cofrestredig wrth Ddisgybl A ei fod yn "fachgen golygus";

(c) Yn 2014, rhoddodd y person cofrestredig ei fraich o gwmpas Disgybl B wrth iddo ddod o'r cae yn dilyn gêm rygbi yn yr Ysgol;

(ch) Ar 19 Mawrth 2014, rhoddodd y person cofrestredig bariau siocled i ddisgyblion yn dilyn gêm rygbi yn Aberdâr;

(e) Ar 28 Mawrth 2014, rhoddodd y person cofrestredig ei law ar wddf Disgybl C a'i fwytho;

(dd) Yn 2014, rhoddodd y person cofrestredig arian i Ddisgybl C ar fwy nag un achlysur;

(g) Yn 2014, rhoddodd y person cofrestredig far siocled i Ddisgybl C ar fwy nag un achlysur.

2. Wrth weithio fel athro ysgol yn Ysgol Tonyrefail, ar 19 Medi 2005 yn dilyn ymchwiliad i ymddygiad yr unigolyn cofrestredig, dywedwyd wrth y person cofrestredig "y gellid disgrifio eich strategaethau addysgu fel rhai ffôl ac y gallent fod yn agored i gamddehongli".

3. Wrth weithio fel athro ysgol yn Ysgol Archesgob McGrath ar 20 Mawrth 2006 yn dilyn ymchwiliad i ymddygiad y person cofrestredig, dywedwyd wrth y person cofrestredig "yn blwmp ac yn blaen i beidio â ffonio Disgybl X eto neu roi anrhegion i Ddisgyblion X".

4. Wrth weithio fel athro ysgol yn Ysgol Gyfun Ynysawdre ar 6 Mai 2008 yn dilyn digwyddiad lle'r oedd y person cofrestredig yn gwneud cyswllt corfforol â disgybl, dywedwyd wrth y person cofrestredig bod ei weithredoedd yn amhriodol.

5. Roedd ymddygiad y personau cofrestredig ym mharagraff 1 yn groes i'r cyngor a roddwyd iddo ef / hi mewn perthynas â chynnal ffiniau proffesiynol gyda disgyblion ar: (a) 19 Medi 2005; a/neu (b) 20 Mawrth 2006; a/neu (c) 6 Mai 2008, fel y disgrifiwyd ym mharagraffau 2, a/neu 3 a/neu 4 uchod. 6. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraff 1 yn: (a) torri rheolau proffesiynol; a/neu (b) amhriodol.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth, 20 a Dydd Mercher, 21 Chwefror 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Jury’s Inn, Plas y Parc, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: New Directions Recruitment Ltd
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ni wnaeth y person cofrestredig ddatgan wrth New Directions na fyddent yn gallu mynychu sesiynau hyfforddi ar:

a) 24 Tachwedd 2016; a / neu

b) 25 Tachwedd 2016

2. Ar neu ar 28 Tachwedd 2016 cyflwynodd y person cofrestredig daflen amser:

a) ar ôl cwblhau'r daflen amser gyda chofnodion yn nodi eu bod wedi darparu hyfforddiant ar bedwar achlysur, pan nad oedd hyn yn wir; a / neu

b) ar ôl llofnodi'r daflen amser tua phedair gwaith gyda llofnodion honedig y rhieni neu warcheidwaid plant yr oedd y person cofrestredig fod yn eu tiwtora; a / neu

c) fe wnaeth y person cofrestredig ofyn i'r rheolwr cangen ddinistrio'r daflen amser honno.

3. Wrth wneud cais am gofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar neu ar 26 Ionawr 2017, method y person cofrestredig ddatgan o dan Ran 8 o'u cais eu bod wedi bod yn destun camau disgyblu neu ymchwiliad gan gyflogwr.

4. Roedd Ymddygiad yr unigolyn cofrestredig fel y disgrifiwyd ym mharagraff (au) 1 (a) a / neu 1 (b) a / neu 2 (a) a / neu 2 (b) a / neu 2 (c) a / neu 3 yn anonest.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.