Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth, 26 Mehefin i Ddydd Gwener, 29 Mehefin 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Jury’s Inn, Plas y Parc, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Coleg y Cymoedd
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ar neu o gwmpas 21 Tachwedd 2016, roedd y person cofrestredig wedi eistedd yng nghôl Dysgwr A;

2. Ar ddyddiadau / dyddiadau anhysbys yn ystod 2016, gadawodd y person cofrestredig ddysgwyr heb oruchwyliaeth yn yr ystafell ddosbarth yn ystod gwersi;

3. Ar ddyddiad / dyddiadau anhysbys yn ystod 2016, roedd y person cofrestredig wedi pwyso'n amhriodol dros Ddysgwr B;

4. Ar ddyddiad / dyddiadau anhysbys yn ystod 2016, gofynnodd y person cofrestredig i Ddysgwr B a Dysgwr C adael yr ystafell ddosbarth yn ystod amser gwersi;

5. Yn ystod 2016 a / neu 2017, roedd y person cofrestredig wedi pwyso'n amhriodol dros Dysgwr D tra roeddent yn gweithio;

6. Ar neu o gwmpas 9 Ionawr 2017, rhoddodd y person cofrestredig baent i grŵp o ddysgwyr a chaniataodd iddynt fynd i bortacabin gwahanol gyda'r paent.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.