Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth, 24 i Ddydd Iau, 26 Hydref 2017
Amser: 10:00am
Lleoliad: Jury’s Inn, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Cas-gwent
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Fe wnaeth y person cofrestredig:

1. Ar 19 Tachwedd 2015, bu'r person cofrestredig mewn cyswllt corfforol anaddas gyda Disgybl J.

Pwyllgor:Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad:Dydd Iau 19, Dydd Gwener 20, Dydd Llun 23 a Dydd Mawrth 24 Hydref 2017
Amser:10:00am
Lleoliad:Gwesty'r Village, Coryton, Caerdydd a Gwesty'r Copthorne, Croes Cwrlwys, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau:Ysgol Gyfun Heolddu, Caerffili
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Yn ystod neu o gwmpas 2012, yn ystod cyfarfod Llywodraethwyr Ysgol ar ddyddiad anhysbys fe gyfeiriodd/gymharodd y person cofrestredig at aelodau staff fel y "Taliban";

2. Ar ddyddiad anhysbys rhoddodd y person cofrestredig gopi i un neu ragor o ddisgyblion gyda gwaith cwrs Sgiliau Allweddol o Ysgol Uwchradd Pontypridd;

3. Ar un neu fwy o achlysuron ar ddyddiad neu ddyddiadau anhysbys, fe adroddodd y person cofrestredig waith cwrs i ddisgybl a / neu ddisgyblion ar lafar;

4. Yn 2006, yn ystod cyfweliad datblygiad proffesiynol, dywedodd y person cofrestredig wrth Gynghrair A y byddent yn Bennaeth Cynorthwyol o fewn dwy flynedd "cyn belled na fyddent yn beichiogi", neu eiriau i'r perwyl hwnnw;

5. Ar ddyddiadau anhysbys, defnyddiodd y person cofrestredig ymddygiad bygythiol a / neu fygythiol tuag at aelodau'r staff;

6. Ar ddyddiad anhysbys, methodd yr unigolyn cofrestredig i ddelio'n briodol â chyhuddiadau o fwlio gan aelodau'r uwch dîm rheoli, gan fod Cydweithiwr B yn dweud bod Cynghrair C yn ymosodol tuag ato, dywedodd y person cofrestredig wrth Goleg B i "gusanu a chymodi", neu eiriau i'r perwyl hwnnw;

7. Rhoddodd y person cofrestredig orchmynion afresymol i aelodau staff mewn perthynas â:

a) Mynychu digwyddiadau nad oeddent yn ystod oriau ysgol craidd ac nad oeddent yn rhan o amser cyfarwyddedig;

b) Gofyn bod aelodau'r staff yn cywiro cofrestri o ddyddiau a / neu fisoedd blaenorol.

8. Nid oedd y person cofrestredig wedi ymgynghori ag aelodau staff ynglŷn â newidiadau a wnaed i:

a) polisïau ysgol;

b) hierarchiaeth yr ysgol;

c) strwythur arholiadau;

d) galendr yr ysgol;

9. Mewn perthynas â thaliadau Cyfrifoldebau Addysgu a Dysgu (CAD):

a) Methodd y person cofrestredig â sicrhau bod staff addysgu yn derbyn taliadau CAD priodol am eu rôl.

b) Dywedodd y person cofrestredig wrth un neu ragor o aelodau staff nad oeddent yn derbyn taliadau CAD eu bod yn cael "Dyrchafiad Gwyddelig", neu eiriau i'r perwyl hwnnw.

10. Methodd y person cofrestredig wneud un neu fwy o benodiadau staff mewn modd teg a thryloyw.

11. Ar ddyddiad anhysbys, cynigiodd y person cofrestredig un neu ragor o staff cyflogau a / neu swyddi gwell yn yr Ysgol ar yr amod eu bod yn gadael eu hundeb.

12. Ni wnaeth y person cofrestredig ddilyn yr arweiniad a nodir yn 'Nogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 2012 a Chanllawiau ar Dâl ac Amodau Athrawon Ysgol', yn enwedig:

a) Paragraff 56.6 - i 'hyrwyddo diogelwch a lles disgyblion a staff';

b) Paragraff 56.10 - i 'hyrwyddo perthnasau gweithio cytûn o fewn yr ysgol';

c) Paragraff 56.11 - i 'gynnal perthynas â sefydliadau sy'n cynrychioli athrawon ac aelodau eraill o weithlu'r ysgol';

d) Paragraff 56.12 - i 'arwain a rheoli gweithlu'r ysgol gyda sylw priodol am eu lles a'u disgwyliadau cyfreithlon, gan gynnwys disgwyliad cydbwysedd iach rhwng gwaith ac ymrwymiadau eraill';

e) Paragraff 56.18 - i 'ymgynghori a chyfathrebu â'r corff llywodraethu, staff, disgyblion, rhieni a gofalwyr'.

f) Paragraff 56.19 - i 'gydweithio a gweithio gyda chydweithwyr a gweithwyr proffesiynol perthnasol eraill o fewn a thu hwnt i'r ysgol gan gynnwys asiantaethau a chyrff allanol perthnasol'.

13. Roedd ymddygiad yr unigolyn cofrestredig ym mharagraffau 2 a / neu 3 a / neu 7 (b) yn anonest.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth, 17 i Ddydd Iau, 19 Hydref 2017
Amser: 10:00am
Lleoliad: Gwesty Jury’s Inn, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: The Court School
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1 Ar neu o gwmpas 3 Hydref 2016, roedd y person cofrestredig wedi:

a) Cydio Disgybl A gerfydd ei fraich neu arddwn; a/neu

b) Codi Disgybl A oddi ar y llawr tra'n dal ei fraich neu arddwn.

c) Wrth ddal Disgybl A gerfydd ei fraich neu arddwn, fe hebryngodd y person cofrestredig y disgybl o'r ystafell ddosbarth.

2 Roedd y person cofrestredig fel yr amlinellwyd ym mharagraff 1 wedi torri:

a) Egwyddorion 'Team Teach'; a/neu

b) Polisi 'ymddygiad yr ysgol gyfan', a'r polisi 'ymdrin a gwahardd'.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun, 16 i Ddydd Mercher, 18 Hydref 2017
Amser: 10:00am
Lleoliad: Gwesty'r Village St David’s, Ewlo
Cyflogwr adeg yr honiadau: Grŵp Llandrillo Menai
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. O ran myfyrwyr ym Mlwyddyn 1 yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-16, roedd y person cofrestredig wedi:

a) methu â dychwelyd eu gwaith marcio ar y Diploma 90 credyd mewn modd amserol a / neu o gwbl; a / neu

b) wedi methu â chyflwyno sampl o'u gwaith i'r dilysydd safonau mewn modd amserol a / neu o gwbl; a / neu

c) methu â llwytho marciau ar gyfer eu Diploma i'r dilysydd safonau mewn modd amserol a / neu o gwbl.

2. O ran myfyrwyr ym Mlwyddyn 2 yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-16, roedd y person cofrestredig wedi methu â:

a) dychwelyd eu gwaith marcio ar eu Diploma mewn modd amserol a / neu o gwbl; a / neu

b) wedi methu â chyflwyno sampl o'u gwaith i'r dilysydd safonau mewn modd amserol a / neu o gwbl; a / neu

c) methu â llwytho marciau ar gyfer eu Diploma i'r dilysydd safonau mewn modd amserol a / neu o gwbl.

3. Roedd y person cofrestredig yn absennol o'r Coleg heb awdurdodiad o oddeutu 24 Awst 2016 tan oddeutu 31 Rhagfyr 2016.

4. Ni wnaeth y person cofrestredig ymateb i nifer o geisiadau i gysylltu â'r Coleg rhwng Gorffennaf 2016 a Rhagfyr 2016.

5. Ni ddychwelodd yr unigolyn cofrestredig yr eiddo Coleg canlynol:

a) Gliniadur y Coleg; a/neu

b) Tua phedwar i chwech o lechi'r Coleg; a/neu

c) Nifer anhysbys o gardiau cof

6. Yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-2016, mewn perthynas â myfyrwyr ym Mlwyddyn 2 a / neu unrhyw un o'i fyfyrwyr Celfyddydau Perfformio, ni wnaeth y person cofrestredig:

a) Osod EDRAC ar gyfer y dysgwyr hyn; a/neu

b) Darparu adroddiadau cynnydd dysgwyr a / neu gofnodi ei fod ef neu hi wedi gwneud hynny ar EDRAC; a / neu

c) Gosod targedau ar gyfer dysgwyr a / neu gofnodi ei fod ef neu hi wedi gwneud hynny ar EDRAC; a / neu d) Creu cynlluniau gweithredu a / neu gofnodi ei fod ef neu hi wedi gwneud hynny ar EDRAC; a / neu e) Monitro cynnydd dysgwyr yn ddigonol a / neu gofnodi ei fod ef neu hi wedi gwneud hynny ar EDRAC.

7. Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel y'i disgrifir ym mharagraff (au) 5 (a) a / neu 5 (b) a / neu 5 (c) yn anonest.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.