Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Dafydd Lloyd
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth, Caerfyrddin
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Atal Dros Dro (gydag amod)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 29 Medi 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 29 Medi 2017
Hyd y Gorchymyn: 12 mis (tan 29 Medi 2018)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ar neu o gwmpas 15 Mawrth 2016, gwnaeth y person cofrestredig sylwadau amhriodol i Ddisgybl A drwy nodi geiriau at effaith:

(a) 'Hoffwn gyfaddef rhywbeth, dwi eisiau siarad â ti am y gair sy'n dechrau ag L, wyt ti'n gwybod beth yw hwnnw?';

(b) ‘Mae'n rhaid i mi ddweud wrthyt fy mod i'n dy garu di, a oes gennych yr un teimladau amdanaf fi';

(c) ‘Ni ddylet ddweud wrth unrhyw un'.

2. Roedd ymddygiad yr unigolyn cofrestredig yn 1 uchod yn amhriodol.

Enw: Christian David POWELL
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gyfun Pontllanfraith
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 29 Awst 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 29 Awst 2017
Hyd y Gorchymyn: 29 Awst 2019 (2 mlynedd)
Sail y penderfyniad: Troseddau Perthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Trosedd Perthnasol

Euogfarn: Cysylltiad â chynhyrchu cyffur rheoledig gan unigolyn arall – Dosbarth B - canabis

Enw: Nancy Jenkins
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg Ceredigion
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 7 Gorffennaf 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 7 Gorffennaf 2017
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r Gorchymyn i ben ar 7 Gorffennaf 2019)
Sail y penderfyniad: Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i'r person cofrestredig:

1. Rhwng 2014 a 2016, ymgysylltu mewn cyfathrebu amhriodol gyda Dysgwr A yn bersonol a/neu drwy gyfrwng WhatsApp am y bu i'r person cofrestredig:

i) Wneud sylwadau amhriodol am ddysgwyr eraill a/neu aelodau staff;

ii) Defnyddio iaith amhriodol.

2. Rhwng 2014 ac 2016, gwneud sylwadau amhriodol i ddysgwyr am y bu i'r person cofrestredig ddweud geiriau tebyg i:

i) ‘rho rywfaint o ff***n egni i fi’ / ‘give me some f***ing energy';

ii) ‘mae'n fy ngwylltio i gymaint dy fod mor dawel; coda dy lais' / ‘it’s so annoying that you’re so quiet; project your voice’;

iii) ‘Fred y Shred! Beth ff*c!’ / ‘Fred the Shred! What the f**k!’;

Enw: Andrew BATTLE
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 4 Gorffennaf 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 4 Gorffennaf 2017
Hyd y Gorchymyn: 4 Gorffennaf 2022 (5 flynedd)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu'r person cofrestredig:

1. Rhwng oddeutu Medi 2014 a 20 Mai 2015, anfon at Ddisgybl C negeseuon a oedd yn amhriodol oherwydd:

a) eu cynnwys; a/neu

b) eu hamlder.

2. Ar 19 Mai 2015, awgrymodd y dylai Disgybl C ddileu negeseuon e-bost er mwyn sicrhau na fyddai neb yn eu gweld.

Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel y disgrifir ym mharagraff 2 yn anonest.

Roedd cymhelliant rhywiol i ymddygiad y person cofrestredig fel y disgrifir ym mharagraff 1.

Enw: Adeyinka ILEYEMI
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg Caerdydd a’r Fro
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 29 Mehefin 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 29 Mehefin 2017
Hyd y Gorchymyn: 29 Mehefin 2023 (6 blynedd)
Sail y penderfyniad: Anghymhwysedd Proffesiynol Difrifol / Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Anghymhwysedd Proffesiynol Difrifol

1. Rhwng Ionawr 2016 ac Ebrill 2016 dangosodd y person cofrestredig ddulliau addysgu gwael am iddo:

(a) fethu ag ymgysylltu â'r dysgwyr yn ei ddosbarth;

(b) ailadrodd gwaith a wnaed eisoes gan y dysgwyr yn ei ddosbarth.

2. Bu i'r person cofrestredig ddangos rheolaeth wael yn yr ystafell ddosbarth:

3. Cynhaliwyd sesiwn arsylwi wedi'i barnu o wers y person cofrestredig a derbyniodd sgôr cyffredinol o 'anfoddhaol’

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

4. Ni ddilynodd y person cofrestredig drefn y Coleg o ran trefnu absenoldeb gwyliau.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.