Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Canllawiau ymarfer da
Canllawiau ymarfer da

I gyd-fynd â’r Cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol, rydym yn cyhoeddi canllawiau arfer da i gefnogi cofrestreion mewn amrywiaeth o feysydd allweddol.

Nod pob canllaw yw codi ymwybyddiaeth holl gofrestreion ar draws pob sector i’w cynorthwyo wrth wneud dyfarniadau a phenderfyniadau proffesiynol.

Canllawiau Arfer Da

Iechyd meddwl a lles

Ry'n ni'n gwybod, er mwyn cefnogi ein plant a'n pobl ifanc cystal ag y gallant, bod angen i'n ymarferwyr addysg gymryd gofal am eu iechyd meddwl a'u lles. I'w cefnogi i wneud hyn rydym wedi ymuno gyda'r elusen genedlaethol Education Support, i greu canllaw arfer da ar iechyd meddwl a lles. Mae'r canllaw yn trafod rhai o'r blociau adeiladu craidd sy'n hanfodol i gefnogi iechyd meddwl a lles da, ynghyd ag ystod o declynau, adnoddau a ffynhonellau gwybodaeth defnyddiol. Lawrlwytho fersiwn hawdd ei argraffu

Arweinwyr mewn addysg

Datblygwyd y canllaw hwn yn benodol i arweinwyr addysg a bydd yn ddefnyddiol i bobl mewn rolau arwain uwch a chanol. Lawrlwytho fersiwn hawdd ei argraffu

Mynd i’r afael â hiliaeth

Dylai holl ddysgwyr Cymru deimlo’n hyderus y byddant yn ddiogel, yn cael eu cefnogi ac yn cael eu trin â thegwch a pharch pan fyddant yn mynd i’w lle dysgu. Mae’r canllaw hwn, a gefnogir gan Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth a BAMEed Network Wales, yn cynnig arweiniad ar ffyrdd i sicrhau bod eich ymddygiadau a’ch ymarfer yn gynhwysol ac yn creu awyrgylch lle mae dysgwyr, pobl ifanc a chydweithwyr yn teimlo bod croeso iddynt waeth beth fo’u hil neu ethnigrwydd. Mae hefyd yn cefnogi holl gofrestreion wrth adnabod a mynd i’r afael â hiliaeth. Lawrlwytho fersiwn hawdd ei argraffu | Darllen fersiwn gwe

Proffesiynlodeb ar Waith

Mae llawer o nodweddion pwysig sy’n cyfrannu at eich proffesiynoldeb. Amlyga’r canllaw hwn ei bwysigrwydd i chi fel cofrestrai CGA, yn ogystal â phwysigrwydd eich ymrwymiad at gynnal ffydd a hyder y cyhoedd yn eich proffesiwn. Lawrlwytho fersiwn hawdd ei argraffu | Darllen fersiwn gwe

Bod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol addysg

Nod y canllaw hwn yw eich helpu i godi eich ymwybyddiaeth a’ch dealltwriaeth eich hun o feysydd allweddol yn eich bywyd proffesiynol a phersonol lle disgwylir agoredrwydd a gonestrwydd. Lawrlwythwch y canllaw

Perthnasau gwaith cadarnhaol

Er eich bod yn treulio’r mwyafrif o’ch amser, eich gofal a’ch sylw yn meithrin perthnasau cadarnhaol gyda dysgwyr, mae lawn mor bwysig creu perthnasau gwaith da gyda chydweithwyr. Lawrlwythwch y canllaw

Cynnal ffiniau proffesiynol gyda dysgwyr

Dylai’r ffordd rydych yn cysylltu â dysgwyr gynnwys cydbwysedd gofalus rhwng ymgysylltiad proffesiynol a phellter proffesiynol. Ond mae’n bosibl croesi’r ffiniau hynny heb wybod. Sut mae cynnal y cydbwysedd hwnnw?  Lawrlwythwch y canllaw

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol

Pan gânt eu defnyddio'n gyfrifol ac yn briodol, gall cyfryngau cymdeithasol gynnig nifer o fuddiannau i ymarferwyr addysg. Fodd bynnag, However, gall fod canlyniadau difrifol iawn wrth eu defnyddio mewn modd achlysurol. Sut mae ei hosgoi? Lawrlwythwch y canllaw

Profi, asesu, cynnal arholiadau a goruchwylio

Mae cyfrifoldeb sylweddol ar ymarferwyr i ymddwyn yn gonest wrth fesur cynnydd dysgwyr ac mae hyn yn galw am safon uchel o ran integriti personol a phroffesiynol. Sut mae rheoli’r cyfrifoldeb hwnnw? Lawrlwythwch y canllaw

‘Cyffwrdd priodol’, trin ac atal

Mae cyffwrdd â dysgwyr, eu trin a’u hatal mewn modd priodol yn bwysig pan fo’n angenrheidiol a chymesur, ond mae hefyd yn peri risgiau. Sut mae gwneud y penderfyniad gorau posibl? Lawrlwythwch y canllaw

Cyflwyniadau

Mae CGA yn cynnig cyflwyniadau sy’n canolbwyntio ar y Cod a phriodoldeb i ymarfer. Os hoffech chi neu eich cyflogwr drefnu un o’r rhain, mae croeso i chi e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch 029 2046 0099.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein gwaith priodoldeb i ymarfer, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Arweinwyr mewn addysg

Bwriad ein hail ganllaw ymarfer da yw amddiffyn cofrestreion drwy osod allan canllawiau ar sut i gynnal profion, asesiadau, ac arholiadau mewn lleoliadau addysgol ac i oruchwylio'n effeithiol sy'n gymesur â chod ymarfer ac ymddygiad proffesiynol CGA .

Mae gan gofrestreion CGA rolau amrywiol sy'n gysylltiedig â phrofion ffurfiol ac anffurfiol, asesiadau a goruchwyliaeth. Gobeithiwn fydd y canllaw y codi ymwybyddiaeth o'r cyfrifoldebau sydd arnynt i ddilyn ymarfer gorau ac i amddiffyn eu hunain."

Gallwch lawrlwytho'r canllaw ymarfer da yma .

Bwriad ein trydydd canllaw arfer da yw helpu ein cofrestrwyr i gynyddu’r ymwybyddiaeth o’r agwedd hon ar eu harfer proffesiynol. Dylid darllen y canllaw hwn ar y cyd â Chod ymddygiad ac ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg .

Gallwch lawrlwytho’r canllaw arfer da yma .

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn cynnig sesiynau sy’n canolbwyntio ar y Cod ymddygiad ac ymarfer ac addasrwydd i ymarfer. Os hoffech chi neu’ch cyflogwr drefnu sesiwn, cysylltwch â ni ar 029 2046 0099 neu anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Rhaglenni meddalwedd sy'n seiliedig ar y we yw cyfryngau cymdeithasol sy'n galluogi pobl i greu a chyfnewid cynnwys. Mae poblogrwydd cyfryngau cymdeithasol wedi tyfu'n aruthrol yn ystod blynyddoedd diweddar gyda'r defnydd eang o wefannau megis Facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn ynghyd ag e-bost, tecstio a negeseua gwib.

Pan cânt eu defnyddio'n gyfrifol ac yn briodol, gall cyfryngau cymdeithasol gynnig nifer o fuddiannau i ymarferwyr megis:

  • meithrin a chynnal perthynas proffesiynol
  • rhoi mynediad i rwydweithiau cefnogi fel modd o drafod materion personol a rhannu arfer da.
  • rhoi mynediad i gyfleon dysgu proffesiynol a / neu adnoddau addysgiadol

Fodd bynnag, ceir hefyd nifer o beryglon y mae'n rhaid i ymarferwyr fod yn ymwybodol ohonynt os ydynt yn dewis defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mewn gwirionedd, rydym wedi profi cynnydd cyson yn nifer yr achosion sy'n cael eu cyfeirio atom sy'n ymwneud â'r camddefnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Er mwyn helpu ymarferwyr i ddeall yn well sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn briodol, rydym wedi datblygu   Canllaw ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol  allwch ei lawrlwytho yma. Dylid darllen y canllawiau ynghyd â'r   Cod Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer  gan fod y cod yn amlinellu egwyddorion allweddol o ymarfer da ac ymarfer ar gyfer cofrestreion.

Gobeithiwn y bydd y canllaw yn ddefnyddiol i chi ac mae croeso i chi e-bostio'r tîm priodoldeb i ymarfer ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..