Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

FTP Banner
Canllawiau ymarfer da

Mae cynnal ffiniau proffesiynol clir mewn perthnasau gyda dysgwyr yn eu diogelu nhw ac yn gwarchod cofrestreion. Nod y canllaw hwn yw helpu i godi ymwybyddiaeth cofrestreion a’u dealltwriaeth mewn perthynas â rheoli eu perthnasau proffesiynol gyda dysgwyr. Dylid darllen y canllaw hwn ar y cyd â Chod ymddygiad ac ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg .

  Lawrlwythwch y canllaw .

Bwriad ein trydydd canllaw arfer da yw helpu ein cofrestrwyr i gynyddu’r ymwybyddiaeth o’r agwedd hon ar eu harfer proffesiynol. Dylid darllen y canllaw hwn ar y cyd â Chod ymddygiad ac ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg .

Gallwch lawrlwytho’r canllaw arfer da yma .

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn cynnig sesiynau sy’n canolbwyntio ar y Cod ymddygiad ac ymarfer ac addasrwydd i ymarfer. Os hoffech chi neu’ch cyflogwr drefnu sesiwn, cysylltwch â ni ar 029 2046 0099 neu anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Bwriad ein hail ganllaw ymarfer da yw amddiffyn cofrestreion drwy osod allan canllawiau ar sut i gynnal profion, asesiadau, ac arholiadau mewn lleoliadau addysgol ac i oruchwylio'n effeithiol sy'n gymesur â chod ymarfer ac ymddygiad proffesiynol CGA .

Mae gan gofrestreion CGA rolau amrywiol sy'n gysylltiedig â phrofion ffurfiol ac anffurfiol, asesiadau a goruchwyliaeth. Gobeithiwn fydd y canllaw y codi ymwybyddiaeth o'r cyfrifoldebau sydd arnynt i ddilyn ymarfer gorau ac i amddiffyn eu hunain."

Gallwch lawrlwytho'r canllaw ymarfer da yma .

Rhaglenni meddalwedd sy'n seiliedig ar y we yw cyfryngau cymdeithasol sy'n galluogi pobl i greu a chyfnewid cynnwys. Mae poblogrwydd cyfryngau cymdeithasol wedi tyfu'n aruthrol yn ystod blynyddoedd diweddar gyda'r defnydd eang o wefannau megis Facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn ynghyd ag e-bost, tecstio a negeseua gwib.

Pan cânt eu defnyddio'n gyfrifol ac yn briodol, gall cyfryngau cymdeithasol gynnig nifer o fuddiannau i ymarferwyr megis:

  • meithrin a chynnal perthynas proffesiynol
  • rhoi mynediad i rwydweithiau cefnogi fel modd o drafod materion personol a rhannu arfer da.
  • rhoi mynediad i gyfleon dysgu proffesiynol a / neu adnoddau addysgiadol

Fodd bynnag, ceir hefyd nifer o beryglon y mae'n rhaid i ymarferwyr fod yn ymwybodol ohonynt os ydynt yn dewis defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mewn gwirionedd, rydym wedi profi cynnydd cyson yn nifer yr achosion sy'n cael eu cyfeirio atom sy'n ymwneud â'r camddefnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Er mwyn helpu ymarferwyr i ddeall yn well sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn briodol, rydym wedi datblygu   Canllaw ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol  allwch ei lawrlwytho yma. Dylid darllen y canllawiau ynghyd â'r   Cod Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer  gan fod y cod yn amlinellu egwyddorion allweddol o ymarfer da ac ymarfer ar gyfer cofrestreion.

Gobeithiwn y bydd y canllaw yn ddefnyddiol i chi ac mae croeso i chi e-bostio'r tîm priodoldeb i ymarfer ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..