Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Beth yw Priodoldeb i Ymarfer?
Beth yw Priodoldeb i Ymarfer?

Mae priodoldeb i ymarfer yn golygu meddu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r cymeriad i gyflawni'r dyletswyddau sy'n ofynnol i'ch proffesiwn yn ddiogel ac yn effeithiol. Mae ein staff priodoldeb i ymarfer ac aelodau'r panel yn gyfrifol am waith rheoleiddiol CGA. Mae'n cynnwys disgyblaeth, addasrwydd ar gyfer cofrestru ac apeliadau Sefydlu.

 

Pwy sy'n gwneud atgyfeiriadau atom ni?

Daw'r rhan fwyaf o'r atgyfeiriadau a dderbyniwn gan gyflogwyr ac maent yn cynnwys honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol a / neu euogfarn o drosedd berthnasol.

Mae rhwymedigaethau cyflogwyr ac asiantau, gan gynnwys pryd y mae'n ofynnol iddynt wneud atgyfeiriadau i CGA, wedi'i nodi mewn deddfwriaeth. Dylai cyflogwyr ac asiantau ddefnyddio'r ffurflen hon i gyfeirio achosion at CGA. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma .

Pwy all wneud cwyn?

Gall unrhyw unigolyn neu sefydliad wneud cwyn am ymddygiad honedig neu anghymhwysedd cofrestredig. Mae canllawiau ynghylch sut i wneud hynny ar gael yma . Mae ffurflen gwyno’r CGA yma .

Beth sy'n digwydd pan fyddwn yn derbyn achos am un o'n cofrestryddion?

Mae'r rhan fwyaf o achosion a gawn yn cael eu rhoi i bwyllgor ymchwilio - cynhelir y cyfarfodydd hyn yn breifat. Rhaid i'r pwyllgor ymchwilio gynnwys o leiaf dri aelod o'r panel, gan gynnwys o leiaf un aelod o'r un categori cofrestredig fel yr ymarferydd sy'n gysylltiedig â'r achos, ac un person lleyg. Cefnogir y pwyllgor ymchwilio gan gynghorydd cyfreithiol annibynnol nad yw'n cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau'r pwyllgor, ond sydd yno i sicrhau bod yr ymchwiliad yn deg.

Rôl y pwyllgor yw penderfynu a yw canfyddiadau ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol a / neu euogfarn o drosedd berthnasol ai peidio os yw'r achos yn mynd i wrandawiad cyhoeddus.

Byddwn yn ystyried yr holl doriadau o'n Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol  a adroddwyd inni, ond byddwn ond yn ymchwilio i'r rheiny lle credwn y bydd y trothwy ar gyfer ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, a / neu euogfarn am drosedd berthnasol cael ei ddiwallu.

Er enghraifft, mae diswyddiad ar gyfer:

  • ymyrryd â gwaith cwrs arholiad;
  • perthynas amhriodol â dysgwr;
  • ymosod ar ddysgwr

yn fwy tebygol o gwrdd â'r trothwy ar gyfer ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Beth yw gwrandawiad Priodoldeb i Ymarfer?

Cynhelir gwrandawiad cyhoeddus pan fydd pwyllgor ymchwilio wedi dod i'r casgliad bod gan unigolyn cofrestredig 'achos i'w ateb'. Gwahoddir yr unigolyn cofrestredig i fynychu a / neu gael ei gynrychioli yn y gwrandawiad.

Mae pwyllgor priodoldeb i ymarfer yn cynnwys o leiaf dri aelod o'r panel, gan gynnwys un aelod o'r un categori cofrestredig fel yr ymarferydd sy'n gysylltiedig â'r achos, ac un person lleyg. Cefnogir y pwyllgor gan gynghorydd cyfreithiol annibynnol. Ni fydd y pwyllgor sy'n eistedd mewn gwrandawiad wedi cael unrhyw wybodaeth flaenorol o'r achos.

Gofynnom ni i bedwar aelod panel am eu profiadau nhw ar banel priodoldeb i ymarfer CGA

Beth sy'n digwydd mewn gwrandawiad Priodoldeb i Ymarfer?

Mae achos CGA yn cael ei gyflwyno gan fargyfreithiwr. Eu rôl yw profi ffeithiau'r achos trwy gyflwyno tystiolaeth ddogfennol a thystion. .
Yn yr un modd, bydd yr unigolyn cofrestredig wedi cael cyfle i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r pwyllgor cyn y gwrandawiad, a gall hefyd gynhyrchu tystion i gefnogi eu hachos a / neu ddewis rhoi tystiolaeth lafar i'r pwyllgor.

Bydd y pwyllgor yn ystyried yr holl dystiolaeth a gyflwynir ar bapur, a ddarperir gan dystion, cyn ystyried ffeithiau'r achos yn breifat. Mae ei benderfyniad wedi'i seilio ar y 'cydbwysedd tebygolrwydd', boed yn fwy tebygol na pheidio â phrofi ffeithiau'r honiadau, a ph'un a ydynt yn gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, a / neu euogfarn am dramgwydd perthnasol. Yna bydd y pwyllgor yn penderfynu a ddylai un o'r gorchmynion disgyblu canlynol effeithio ar gofrestriad:

  • Mae cerydd: (dwy flynedd) yn golygu na effeithir ar gofrestriad a gall unigolyn cofrestredig barhau i ymarfer.
  • Mae Gorchymyn Cofrestru Amodol: (unrhyw gyfnod amser) yn golygu nad effeithir ar gofrestriad cyhyd â bodlonir yr amodau a bennwyd gan y Pwyllgor.
  • Gorchymyn Atal: (hyd at ddwy flynedd) yw cofrestriad wedi'i atal. Ni fydd yr unigolyn yn gallu ymarfer. Ni all yr unigolyn ymarfer yng Nghymru am y cyfnod a bennir gan y pwyllgor.
  • Gorchymyn Gwahardd: mae hyn yn golygu bod cofrestriad yn cael ei ddileu ac ni chaniateir i'r unigolyn ymarfer yng Nghymru mwyach. Mae'r Pwyllgor yn pennu cyfnod o amser (nid llai na dwy flynedd) ar ôl hynny gall yr unigolyn wneud cais i'w ailystyried fel person addas ar gyfer cofrestru. Os nad yw cais o'r fath yn llwyddiannus, mae'r Gorchymyn Gwahardd yn parhau mewn grym.

Mae gwybodaeth fanylach am yr hyn sydd i'w ddisgwyl mewn gwrandawiad i'w weld yn y daflen ' Gwybodaeth ar gyfer cofrestrwyr: rhoi tystiolaeth mewn gwrandawiad '.

Ble mae'r gwrandawiadau yn cael eu cynnal?

Cynhelir mwyafrif ein gwrandawiadau yng Nghaerdydd gyda rhai yn Ewlo, er hwylustod ein cofrestreion yng ngogledd a de Cymru. Fel arfer maent yn digwydd mewn ystafelloedd wedi eu rhentu mewn gwestai cyhoeddus, ond yn y dyfodol, bwriadwn ddod â gwrandawiadau yn fewnol i swyddfeydd CGA.

Pryd y cynhelir y gwrandawiadau?

Caiff hysbysiadau gwrandawiadau eu postio ar wefan EWC pum diwrnod gwaith cyn gwrandawiad. Mae'r hysbysiad hwn yn cynnwys manylion megis dyddiad, amser a lleoliad y gwrandawiad, y cyflogwr adeg yr atgyfeiriad a natur y mater cyn y pwyllgor ymarfer corff i ymarfer. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am wrandawiadau sydd ar ddod ar y dudalen hon.

Pwy sy'n gallu mynychu'r gwrandawiadau?

Yn y rhan fwyaf o achosion, gall unrhyw aelod o'r cyhoedd neu'r wasg fynychu gwrandawiadau.

A oes rhaid i gofrestreion fynychu'r gwrandawiadau?

Nac oes. Mae rhai cofrestreion yn dewis peidio â mynychu eu gwrandawiadau eu hunain ond eu bod yn cael eu cynrychioli gan eu tîm undeb neu dîm cyfreithiol. Mae rhai cofrestreion yn dewis peidio â mynychu nac i gael eu cynrychioli.

Rydym yn annog y rhai cofrestredig i fynychu a cheisio am gyngor a chefnogaeth.

Pa mor hir mae gwrandawiadau'n para?

Gall hyd y gwrandawiadau amrywio o ychydig oriau i sawl diwrnod. Cofiwch y gellir gohirio'r gwrandawiadau yn sydyn i ddod i ben yn ddiweddarach.

A allaf ddod â chyfarpar recordio camera neu sain i'r gwrandawiad?

Ni chaniateir offer recordio camera neu sain yn ystod gwrandawiadau.

Beth sy'n digwydd ar ôl gwrandawiad?

Paratoir dogfen gryno o ganlyniad gwrandawiad ar gais gennym ni. Ni allwn wneud sylwadau ar unrhyw fanylion a ddatgelir yn ystod y gwrandawiad ei hun.