Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Beth yw addasrwydd ar gyfer cofrestru?
Beth yw addasrwydd ar gyfer cofrestru?

Gofynnir i ddarpar-gofrestreion ateb nifer o gwestiynau yn ymwneud â'u hanes blaenorol wrth gwblhau adran datganiad y ffurflen gais. Os bydd rhywun yn ateb 'ie' i unrhyw gwestiwn yn eu datganiad, bydd eu cais yn cael ei ystyried gan staff priodoldeb i ymarfer.

Asesu addasrwydd

Cam 1 - Mae staff priodoldeb i ymarfer yn ystyried bod y datganiad yn gymharol fach ac nid yw'n effeithio ar addasrwydd yr ymgeisydd ar gyfer cofrestru; caniateir y cofrestriad.

Cam 2 - Gofynnir i'r ymgeisydd ddarparu gwybodaeth fanylach am amgylchiadau'r datganiad a rhai tystebau / sylwadau i gefnogi eu haddasrwydd ar gyfer cofrestru. Os yw staff yn fodlon ag ymateb yr ymgeisydd; caniateir y cofrestriad.

Cam 3 - Staff priodoldeb i ymarfer sy'n penderfynu cyfeirio'r cais i gael ei graffu'n annibynnol gan bwyllgor addasrwydd mewn cyfarfod. Mae'r atgyfeiriadau hyn yn ymwneud â datganiadau mwy difrifol.

Cyfarfod addasrwydd

Mae'r cyfarfod addasrwydd yn breifat ac yn gyfle i'r ymgeisydd egluro i'r pwyllgor pam eu bod yn ystyried eu hun yn addas i gael eu cofrestru â CGA.
Mae'r pwyllgor addasrwydd yn cynnwys o leiaf tri aelod panel, gan gynnwys o leiaf un aelod o'r categori cofrestredig sy'n briodol i'r ymgeisydd, ac un person lleyg. Cefnogir y Pwyllgor gan gynghorydd cyfreithiol annibynnol.

Unwaith y bydd wedi clywed gan yr ymgeisydd, mae'r pwyllgor yn ymddeol i ystyried, yn breifat, p'un ai i roi cofrestriad ai peidio. Os na roddir cofrestriad, ni all yr ymgeisydd wneud cais pellach yn yr un categori / categori cofrestru am 12 mis arall, ac ar ôl hynny gallant ailymgeisio am gofrestru.