Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Yn ddiweddar, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyflwyno'i ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Fil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru).

Nod yr ymgynghoriad, a gaeodd ar 17 Rhagfyr 2021, oedd ceisio barn rhanddeiliaid ar egwyddorion cyffredinol Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru). Mae'r Bil yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu corff rheoleiddio newydd a fydd yn goruchwylio addysg drydyddol yng Nghymru.

Yn ei ymateb, amlygodd CGA ei gylch gwaith statudol dros Addysg Bellach (AB) a Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW), a phwysleisiodd bwysigrwydd cofrestru a rheoleiddio proffesiynol, gan gyfeirio at y manteision a ddaw i'r proffesiwn yn sgil hyn. Mae’r rhain yn cynnwys helpu i wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru, diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a'r cyhoedd a helpu i gynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg.

Yn ogystal, bu i'r ymateb:

  • wahodd ystyriaeth i fanteision achrediad CGA ar gyfer rhaglenni Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) diwygiedig (fel sy'n ofynnol ar gyfer rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA));
  • pwysleisio safbwynt hirsefydlog CGA y dylai safonau proffesiynol gael eu datblygu a'u 'perchnogi' gan y corff proffesiynol perthnasol (sef CGA yn achos y sectorau AB a DSW) yn unol ag arfer cyffredin mewn llawer o awdurdodaethau a phroffesiynau eraill;
  • amlygu'r anghysondeb sy'n bodoli lle mae gofyn i athrawon AB, gweithwyr cymorth dysgu AB ac ymarferwyr DSW gofrestru gyda CGA, er nad oes gofyn i'r sawl sy'n addysgu mewn lleoliadau Addysg Uwch (AU) gofrestru.

Mae'r ymateb llawn i'r ymgynghoriad i'w weld ar wefan CGA.