Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Mae nifer yr athrawon newydd yng Nghymru wedi cynyddu gan chwarter o’i gymharu â’r llynedd, yn ôl data a gyhoeddwyd heddiw gan CGA.

Dengys y ffigurau fod 1,231 o hyfforddeion wedi ennill Statws Athro Cymwysedig ym mis Gorffennaf trwy raglenni addysg gychwynnol athrawon o gymharu â 975 yn 2020. Cynrychiola hyn y nifer flynyddol uchaf o athrawon newydd yng Nghymru ers 2015.

Yn ogystal â chynnydd cyffredinol yn y niferoedd, bu cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 49% mewn athrawon newydd gymhwyso ysgolion uwchradd, gyda phynciau craidd fel mathemateg, gwyddoniaeth ac ieithoedd i gyd yn gweld gwelliannau ar flynyddoedd blaenorol.

Dywedodd Prif Weithredwr CGA, Hayden Llewellyn:

“Rydym yn gweld diddordeb o’r newydd mewn addysgu fel gyrfa yng Nghymru. Lansiodd Cymru raglenni addysg athrawon newydd yn 2019 sy'n cymharu â goreuon y byd. Mae’r rhain yn sicrhau y bydd unrhyw un sydd eisiau hyfforddi yng Nghymru yn cael sylfaen ragorol i ddechrau gyrfa werth chweil.

Y llynedd, lansiodd Cymru ei rhaglenni hyfforddi athrawon rhan-amser a â chyflog ei hun a redir gan y Brifysgol Agored. Bydd y rhaglenni hyn yn ychwanegu ymhellach at nifer yr athrawon newydd yng Nghymru yn y blynyddoedd i ddod.”

Lawrlwytho canlyniadau myfyrwyr AGA 2020-21 (PDF)