Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Fel rheoleiddiwr, un o'n swyddogaethau craidd yw ymchwilio a gwrando ar honiadau a allai fwrw amheuaeth ar briodoldeb cofrestrai i ymarfer.

Mae ein trydydd Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer yn nodi sut yr ydym wedi cyflawni’r gwaith hwn i ddiogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a'r cyhoedd.

Uchafbwyntiau’r Adroddiad

Achosion a derfynwyd

Terfynwyd 84.8% o achosion cyn pen 8 mis ac fe'u terfynwyd, ar gyfartaledd, cyn pen 4.5 mis.

Demograffeg

Er mai menywod yn bennaf sydd yn y gweithlu addysg yng Nghymru (79.0%), mae ein hadroddiad yn dangos mai dosbarthiad y rhywiau yn ein gwaith achosion eleni oedd 59.1% dynion a 40.1% menywod, ac mai pobl 40 i 49 oed oedd y categori oedran mwyaf cyffredin (25.8% o’r achosion a derfynwyd).

Categori

Mae amrywiad yn nifer yr atgyfeiriadau oddi wrth bob grŵp / sector o gofrestreion, gyda CGA yn cael cyfran fwy o atgyfeiriadau yn ystod 2020-21 (19.7% o’r achosion a derfynwyd) oddi wrth y sectorau Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith o gymharu â’r sector ysgolion er bod y gyfran hon o gyfanswm yr achosion a derfynwyd yn is na ffigur 2019-20 sef 36.6%.

Ffynhonnell atgyfeiriadau

Caiff y rhan fwyaf o atgyfeiriadau eu gwneud gan gyflogwyr o'r naill flwyddyn i’r llall. Fodd bynnag, mae’r rhaniad canrannol ar gyfer 2020-21 yn debyg i batrwm 2019-20 gan fod 9.1% o’r atgyfeiriadau a derfynwyd wedi dod oddi wrth yr heddlu yn 2020-21 o gymharu â 10.3% yn 2019-20.

Darllen yr Adroddiad Priodoldeb i Ymarfer ar gyfer 2020-2021