Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Cyhoeddoed Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2021, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau a gwella proffesiynoldeb o fewn y gweithlu addysg dros y tair blynedd nesaf.

Ac yntau wedi’i danategu gan bedwar amcan, mae Cynllun Strategol CGA 2021-24 ( PDF a DOCX ) yn atgyfnerthu ei gweledigaeth i fod yn rheoleiddiwr annibynnol, blaengar ac ymatebol y mae cofrestreion, dysgwyr, rhieni a'r cyhoedd yn ymddiried ynddo.

Dros y tair blynedd nesaf, nodau CGA yw i:

  • fod yn rheoleiddiwr effeithiol, sy’n gweithio er budd y cyhoedd ac sy'n meithrin hyder yn y gweithlu addysg
  • hyrwyddo dysgu a phroffesiynoldeb o fewn y gweithlu addysg
  • chwarae rhan flaenllaw yn datblygu polisi addysg a hwyluso’i weithredu yng Nghymru
  • gynnal gallu a chapasiti'r sefydliad a chyflwyno gwerth am arian i gofrestreion

Cyhoeddwyd hefyd ar 1 Ebrill 2021 fersiwn wedi'i diweddaru o Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 ( PDF a DOCX ). Esbonia’r cynllun sut y bydd yn ceisio datblygu ei ddull gweithredu ar gyfer hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth dros y blynyddoedd nesaf trwy ei rôl a’i gylch gwaith.

Cafodd y cynlluniau eu datblygu mewn ymgynghoriad ag aelodau’r Cyngor a staff, cofrestreion, yn ogystal â rhanddeiliaid yn y gymuned addysg ehangach a’r cyhoedd ehangach.

Cynllun Strategol CGA 2021-24: Download as PDF Download as DOCX File

Cynllun Cydraddoldeb Strategol CGA 2020-24: Download as PDF Download as DOCX File