Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ganllawiau fframwaith ar sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol.

Beth oedd ein hymateb?

Rydym ni’n credu bod iechyd a lles meddyliol dysgwyr a phroffesiynolion addysg fel ei gilydd yn sylfaen i lwyddiant ein hysgolion. Rydym ni’n cefnogi’n gryf y cysyniad o ddull ysgol gyfan o hyrwyddo iechyd meddyliol a lles emosiynol. Yn ein hymateb, rydym hefyd yn codi nifer o bwyntiau ynghylch gweithredu’r dull ysgol gyfan, gan gynnwys:

  • pwysleisio pwysigrwydd adeiladu ar arfer dda sy’n bodoli eisoes;
  • nodi y bydd yr adolygiad o weithredu sydd wedi’i gynllunio yn cynnig cyfle i adnabod problemau a bylchau mewn darpariaeth, gan gynnwys meysydd lle gallai bod gofyn am adnoddau ychwanegol neu lle bo materion strwythurol ynghylch darparu gwasanaethau; ac
  • amlygu’r angen i sicrhau bod y gweithlu ysgolion yn derbyn dysgu proffesiynol priodol er mwyn gallu gweithredu’r dull ysgol gyfan a phwysigrwydd sicrhau cysondeb o ran ansawdd dysgu proffesiynol a’r adnoddau a ddarperir ledled Cymru.

Mae COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar iechyd meddyliol a lles emosiynol staff a dysgwyr yng Nghymru, ac mae angen rhoi arweiniad priodol i helpu ysgolion i fynd i’r afael â’r mater hwn. Dylid hefyd rhoi cymorth ychwanegol i’r unigolion a grwpiau hynny y mae’r cyfnod hwn wedi bod yn arbennig o heriol iddyn nhw.

  Darllenwch ein hymateb i’r ymgynghoriad