Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y cyhoedd ym mhroffesiwn addysg yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym yn ymwybodol o'r heriau sy'n wynebu ein cofrestreion ar hyn o bryd, a hoffwn dalu teyrnged i chi am y ffordd yr ydych wedi addasu i'r rhain.  

Gofalu am eich iechyd a llesiant

Mae hi'n bwysig eich bod yn ystyriol o'ch iechyd, diogelwch a llesiant eich hunain a'ch cydweithwyr fel ei gilydd. I'ch cefnogi chi ar yr adeg anodd hon, rydym wedi casglu nifer o adnoddau defnyddiol sydd wedi cael eu creu gan amrywiaeth o sefydliadau: 

Iechyd a lles staff ysgolion a dysgwyr: coronafeirws – Llywodraeth Cymru
Stressed or anxious (Saesneg yn unig) – Education Support UK adnoddau ar gyfer ymdopi â straen a gorbryder)
Y coronafeirws a'ch lles – Mind (cymorth a chyngor ynghylch llesiant a iechyd meddwl)
Coronanxiety support and resource (Saesneg yn unig) – Anxiety UK (gwybodaeth, adnoddau a chymorth i'ch helpu i ddeall sut i ymdrin â'ch gorbryder)
Teacher Support (Saesneg yn unig) – BBC (adran llesiant a chymorth i athrawon)
Samaritans Cymru (adnoddau iechyd meddwl)

Mae'n bosibl y bydd cyngr ar gael trwy eich cyflogwr ac undeb llafur hefyd.

Ein trefniadau gweithio 

Hoffem dawelu meddwl defnyddwyr ein gwasanaethau ein bod yn gweithredu gwasanaeth arferol ar y cyfan. Fodd bynnag, mae ein swyddfeydd ar gau ar hyn o bryd a mae ein staff yn gweithio o adref hyd nes yr hysbysir fel arall.

Os oes gennych ymholiad penodol ynghylch ein gwaith, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bost. 

Cofrestru a chymwysterau – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Datblygiad proffesiynol a chyllid – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Priodoldeb i ymarfer – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Achredu addysg gychwynnol athrawon – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Data ac ystadegau – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Ymholiadau cyffredinol – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer

Mae holl wrandawiadau priodoldeb i ymarfer wedi cael ei gohirio tan ddiwedd Awst. Bydd y rhain yn cael ei haildrefnu cyn gynted ag y bydd yn ymarferol. 

Sefydlu statudol i ANGau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau ysgolion ar eu gallu i gwblhau'r cyfnod sefydlu.

Anogir i ANGau barhau i ymgymryd â gweithgareddau dysgu proffesiynol megis dysgu o bell, modiwlau ar-lein a gwaith ymchwil yn ystod tymor yr haf. Dylid cofnodi gweithgareddau dysgu proffesiynol a wneir ar y templed Profiad Dysgu Proffesiynol sydd ar gael yn y Proffil Sefydlu. 

Yn ogystal, dylid defnyddio'r ffurflen Parhad Dysgu ac Addysgu i gofnodi nifer yr oriau a dreulir yn ymgymryd â gweithgareddau addysgu a dysgu proffesiynol yn ystod tymor yr haf. I gyrchu'r proffil sefydlu, mewngofnodwch i'ch PDP.  

A fyddech cystal ag anfon y ffurflen Parhad Dysgu ac Addysgu at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. erbyn diwedd tymor yr haf 2020. 

Ymarferwyr dan hyfforddiant: canslo sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru yn eich sefydliadau

Mae'r sesiynau Paratoi ar gyfer cofrestru a drefnwyd wedi cael eu canslo. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau cyflwyniadol am gofrestru sy'n darparu gwybodaeth am:

  • y gofyniad i chi fod wedi'ch cofrestru
  • sut i ymgeisio i gofrestru
  • Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA.

Canllaw i athrawon dan hyfforddiant

Canllaw i  athrawon addysg bellach a gweithwyr ieuenctid, a gweithwyr cymorth ieuenctid dan hyfforddiant