Isobel DaviesA allwch chi esbonio'r gwahaniaeth rydych chi'n teimlo eich bod wedi'i wneud fel aelod o'r cyngor?

Fel pennaeth ysgol gynradd fawr yng Nghymru sydd bellach wedi ymddeol, roeddwn mewn sefyllfa i gefnogi'r trafodaethau yn y sector hwn, ond cadeiriwyd y cyfarfodydd mewn modd oedd yn annog chwilfrydedd meddylgar gyda'r gobaith o ychwanegu ffresni i'r dadleuon ym mhob maes. Cynllunnir cyfarfodydd yn amserol a chyflwynwyd dogfennau mewn da bryd i aelodau'r bwrdd a theimlaf fy mod wedi fy mharatoi gyda'r gallu i ganolbwyntio ar faterion pan roedd angen mwy o wybodaeth arnaf. O ganlyniad, rwyf wastad wedi teimlo bod gennyf berchnogaeth o'n cynlluniau a'n polisïau.

Beth sydd wedi bod o fudd personol i chi yn ystod eich amser fel aelod o'r cyngor?

O ganlyniad i fod yn aelod o'r Cyngor, rwyf wedi dysgu llawer mwy o wybodaeth am y sector addysg bellach a'r holl waith arloesol sy'n digwydd yng Nghymru. Mae hefyd wedi bod yn fraint i wrando ar ddwy wrandawiad Priodoldeb i Ymarfer. Rwy'n temlo'n hynod o bositif ynglŷn â'r agwedd bwysig iawn hon o gylch gwaith CGA gan ei fod yn diogelu buddiannau dysgwyr ac yn cadarnhau safonau ymddygiad proffesiynol ymhlith ein gweithlu anhygoel.

Sut ydych chi'n teimlo bod eich cyfraniadau wedi effeithio ar CGA?

Mae aelodau'r Cyngor yn diogelu buddion dysgwyr a'r gweithlu addysg fel ffocws eu gwaith. Rwy'n ffodus fy mod wedi gweithio ym maes addysg gynradd ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn diogelu, felly mae fy nghyfraniadau personol wedi bod yn y meysydd hyn yn bennaf, ond anogir pob aelod i wrando, dadlau a rhannu profiadau. Rwy'n credu fy nghyfraniad mwyaf yw gofyn cwestiynau lle rwy'n teimlo bod bylchau a hoffwn ymgysylltu ag aelodau eraill i ddatblygu eu dadleuon er mwyn sicrhau canlyniadau mwy cadarn.

Sut mae CGA wedi datblygu yn ystod eich cyfnod?

Mae gwaith CGA dros y cyfnod hwn o bedair blynedd wedi bod yn eithriadol o brysur ac rwy'n falch o'r ffordd y mae'r pontio o GyngACC i'r CGA wedi ymddangos mor ddi-dor. Mae hwn yn brawf go iawn i statws ymrwymedig CGA. Mae'n gorff sy'n edrych ymlaen ac yn rhagweithiol iawn yn ei waith i helpu i adeiladu a chefnogi system addysgol ardderchog. Mae cofrestr y gweithlu wedi tyfu i dros 80,000 ac mae bellach yn cynnwys athrawon ysgol, gweithwyr cymorth dysgu ysgol, athrawon AB, gweithwyr cymorth dysgu AB, gweithwyr ieuenctid cymwys, gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith. Mae CGA hefyd wedi datblygu Pasbort Dysgu Proffesiynol a Chyfnewidfa Dysgu ar gyfer cofrestreion, cynllun peilot bwrsariaethau ymchwil i gefnogi datblygiad proffesiynol ac rydym yn goruchwylio safonau athrawon ysgol a ddaw o'n cyfrifoldeb statudol dros achredu rhaglenni hyfforddiant cychwynnol athrawon. Mae CGA hefyd yn arwain y ffordd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol wrth iddi barhau i weithio ar godi ei broffil cyhoeddus trwy ddefnyddio data i ddylanwadu ar bolisi ac ysgogi dadl ym myd addysg. Mae ein gwaith yn cael ei barchu'n fawr, fel ein barn ni, yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt. Ymgynghorir â ni yn rheolaidd i gefnogi statws a chynllunio'r gweithlu addysgol yn y dyfodol.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i unrhyw un sy'n ystyried gwneud cais i fod yn aelod o'r Cyngor?

Byddwn yn annog unrhyw un i ymgeisio gan ei fod yn Fwrdd ymrwymedig sydd wedi'i drefnu'n dda. Mae'r gwaith wedi rhoi boddhad mawr i mi. Mae fy nghyngor i unrhyw unigolyn sy'n ystyried gwneud cais yn eithaf syml:

  • Ymrwymwch i'r achos a gwnewch y cyfarfodydd yn flaenoriaeth - mae parhad yn helpu
  • byddwch yn barod i ddarllen y dogfennau a baratowyd yn drylwyr a dewch â rhywfaint o ddealltwriaeth
  • mae ychydig o ymchwil a gwybodaeth yn helpu ond gofynnwch os oes angen eglurhad. Mae'r adran weinyddol yn ddefnyddiol iawn ac mae aelodau eraill y Bwrdd yn ddeallgar a chroesawgar
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.