Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Gwybodaeth ar gyfer hyfforddeion yn eu blwyddyn olaf ac ymarferwyr newydd gymhwyso
Gwybodaeth ar gyfer hyfforddeion yn eu blwyddyn olaf ac ymarferwyr newydd gymhwyso

I sicrhau bod hyfforddeion ac ymarferwyr newydd gymhwyso yn meddu ar ddealltwriaeth lawn o’r hyn y mae angen angen ei wneud i allu gweithio yng Nghymru, rydym yn cyflwyno sesiynau ymhob sefydliad hyfforddiant. Oherwydd y coronafeirws, canslwyd unrhyw sesiynau pellach. Mae ein canllawiau i hyfforddeion yn darparu gwybodaeth hanfodol am gofrestru gyda CGA.

 

Myfyrwyr sy'n ymgymryd â chyrsiau hyfforddiant athrawon (ar gyfer athrawon ysgol) yng Nghymru sy'n arwain at ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC)

Unwaith byddwch yn cymhwyso fel athro yng Nghymru byddwch yn derbyn hysbysiad am SAC gan Gyngor y Gweithlu Addysg. Gwneir y trefniadau canlynol er mwyn i ni allu dosbarthu’r tystysgrifau.

  • Pan fyddwn yn cael gwybod eich bod ar fin cwblhau eich cwrs hyfforddiant athro byddwn yn anfon rhif cyfeirnod athro unigryw atoch drwy drwy e-bost i'w cyfrif prifysgol yn ogystal â'u cyfeiriad e-bost personol. Bydd y rhif hwn gennych drwy gydol eich gyrfa addysgu.
  • Ar ôl i holl ganlyniadau'r cwrs gael eu gwirio gan y bwrdd arholi perthnasol, mae pob darparwr hyfforddiant athro'n cyflwyno'r canlyniadau atom i gadarnhau y dylid dyfarnu SAC i fyfyrwyr llwyddiannus.
  • Bydd CGA yn dosbarthu tystysgrif yn dyfarnu SAC i bob myfyriwr llwyddiannus a chaiff y rhain eu cyhoeddi ar 1 Awst.

Er mwyn ymarfer fel athro ysgol yng Nghymru, mae’n rhaid i chi gofrestru â CGA. Dylech gyfeirio at yr adran Ymgeisio i gofrestru am arweiniad pellach.

Athrawon dan hyfforddiant ar y Rhaglen Athrawon Gradeddig (GTP) a Teach First Cymru

Pan ddyfernir SAC i'r rhai sy'n ymgymryd â'r GTP, CGA sy'n cadarnhau hyn. Os ydych yn bodloni safonau SAC erbyn diwedd y rhaglen, bydd y corff argymell yn cwblhau ffurflen argymhelliad am SAC a’i chyflwyno i ni er mwyn ein galluogi i gyhoeddi'r dystysgrif gyda rhif cyfeirnod athro a thystysgrif sy'n cadarnhau bod SAC wedi'i ddyfarnu.

Mae cyfres o ymweliadau yn cael eu hamserlennu ar gyfer y rheiny sy’n ymgymryd â rhaglen hyfforddiant yn y gweithle trwy’r Rhaglen Athrawon Graddedig a

Teach First Cymru. Caiff yr ymweliadau hyn eu trefnu ar y cyd â’r tair canolfan hyfforddiant athrawon rhanbarthol. Mae eu manylion ar gael trwy: http://discoverteaching.wales/routes-into-teaching/#c2d578ce-1e1e-40d4-a267-d213eab96e67

Myfyrwyr sy’n ymgymryd â chyrsiau hyfforddiant athrawon ôl-orfodol (eg PCET; TAR (AB)) yng Nghymru

Mae'n bwysig bod myfyrwyr hyfforddiant athrawon Ôl-orfodol sy'n bwriadu addysgu mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru am y tro cyntaf, yn cofrestru gyda'r Cyngor cyn dechrau eu swydd addysgu gyntaf (gan gynnwys gwaith cyflenwi).

Cyfeiriwch at yr adran Ceisio am Gofrestru i gael rhagor o arweiniad.

Myfyrwyr sy'n dilyn cwrs mewn gwaith ieuenctid (e.e. dyfarniad Lefel 2: Diploma Ôl-radd mewn addysg ieuenctid a chymunedol) yng Nghymru

Mae'n bwysig bod myfyrwyr sy'n bwriadu gweithio o fewn y sector ieuenctid yng Nghymru yn cofrestru gyda ni cyn dechrau eu swydd. Er mwyn cofrestru fel gweithiwr ieuenctid neu weithiwr cymorth ieuenctid yng Nghymru mae’n rhaid i chi fod â chymhwyster perthnasol.

Cyfeiriwch at yr adran Ceisio am Gofrestru i gael rhagor o arweiniad.