Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

registration
Diweddarwch eich cofnod


Mae’n ofynnol i CGA gadw cofnod cyflawn i chi ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg. Gofynnwn ichi ein helpu i wneud hyn trwy lenwi’r ffurflen isod neu gweld a diwygio’ch cofnod trwy eich cyfrif FyCGA

Manylion Personol

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Cyflogaeth Bresennol

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Pwnc/Meysydd Cwricwlwm a addysgir/a cefnogir (lle’n berthnasol).
Lefel Cyflogaeth

Y Gymraeg

Dewiswch “Ydw” os ydych chi’n barnu eich bod yn rhugl neu’n weddol rugl yn y Gymraeg
Invalid Input
Wrth farnu eich hyfedredd yn y Gymraeg, dewiswch yr opsiynau isod sy’n disgrifio/crynhoi eich gallu orau. Sylwch fod diffyg ymateb yn cael ei gofnodi fel “Dim sgiliau Cymraeg”:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Sut fyddech chi’n disgrifio lefel eich hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg? Sylwch fod diffyg ymateb yn cael ei gofnodi fel “Dim sgiliau Cymraeg”
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Dewiswch “Ydw” os cawsoch eich hyfforddi i weithio, neu os ydych yn gweithio ar hyn o bryd neu wedi gweithio erioed trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n teimlo’n hyderus i wneud hynny.

Cymwysterau/Hyfforddiant yn y Gymraeg

Rhestrwch hwy, gan ddechrau gyda’r dyfarniad uchaf
Teitl llawn a disgrifiad y cymhwyster/hyfforddiant e.e. TGAU/lefel O iaith gyntaf/ail iaith, Cymraeg i Oedolion, Cymraeg Gwaith, hyfforddiant Sgiliaith, Cynllun Sabothol, hyfforddiant i addysgu ac asesu trwy gyfrwng y Gymraeg.
Sefydliad, corff dyfarnu neu ddarparwr y cwrs
Y flwyddyn y cwblhawyd y dyfarniad
Dosbarth neu lefel y dyfarniad a nifer y credydau (os yw’n berthnasol)

Cymwysterau Eraill

Rhestrwch eich cymwysterau gan ddechrau gyda’r dyfarniad uchaf
Teitl llawn a disgrifiad y cymhwyster e.e Gradd, cymwysterau ôl-raddedig , cymwysterau addysgu/aseswr neu nodi os nad oes unrhyw gymwysterau ffurfiol perthnasol .
Sefydliad neu gorff dyfarnu
Y flwyddyn y’i dyfarnwyd
Dosbarth neu lefel y dyfarniad a nifer y credydau
Pwnc/pynciau a astudiwyd e.e. Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Adeiladu, Anghenion Dysgu Ychwanegol

Grŵp Ethnig

Invalid Input

Hunaniaeth Genedlaethol

Invalid Input
Invalid Input

Anabledd

Invalid Input
Invalid Input
Caiff y data a roddir eu defnyddio i ddiweddaru’ch cofnod ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg y mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i’w chynnal. Mae ein hysbysiad preifatrwydd (sydd ar gael ar www.cga.cymru) yn esbonio pam yr ydym yn cofnodi’ch data ar y Gofrestr a sut maent yn cael eu defnyddio. Rydym yn ymfalchïo mewn prosesu’ch gwybodaeth yn deg, yn gyfreithlon ac yn ddiogel yn unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data. Diolch am ein helpu.